" class="part-icon-bars">

Comité per a l'Acollida de les Persones Refugiades

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Òrgan d'assessorament, participació i coordinació de les Administracions Públiques catalanes, entitats i organitzacions socials que actuen en l'àmbit de l'acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades a Catalunya

Funcions:

a) Deliberar i assessorar al Govern de la Generalitat sobre l'orientació general en matèria d'acollida de les persones sol-licitants de protecció internacional i refugiades a Catalunya

b) Establir instruments de coordinació entre les actuacions de les administracions públiques i les de les entitats que actuïn dins l'àmbit d'acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades a Catalunya.

c) Fer el seguiment de l'execució dels plans i els programes en matèria d'acollida de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades a Catalunya.

d) Formular propostes i recomanacions per millorar l'acollida de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades a Catalunya.

e) Esdevenir un fòrum de debat per a la posada en comú de les qüestions que es puguin plantejar en matèria d'acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades.

f) Qualsevol altra funció que li pugui encomanar la persona titular del departament competent en matèria d'immigració, relacionada amb les matèries pròpies del Comitè.

Composició:

a) La presidència, que correspon a la persona titular del departament competent en matèria d'immigració, que pot delegar en un alt càrrec del departament.

b) Les vocalies següents:

• El secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.

• Dos representants més del departament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'immigració.

• Un representant de la resta de departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

• Dos representants de les organitzacions associatives d'ens locals més representatives de Catalunya.

• Un representant de cada Diputació de Catalunya.

• Un representant de l'Ajuntament de Barcelona.

• Un representant del Consell de l'Advocacia Catalana.

• Un representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

• Un màxim de nou representants d'entitats especialitzades en matèria d'acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades.

• Un coordinador/a, que actua d'acord amb les línies d'actuació que estableix el Comitè i que ha de vetllar per l'impuls i l'execució dels acords del Comitè amb les funcions que es determinen en el present Acord.

• Un secretari/a, que actua amb veu i sense vot, designat per la presidència de la Comissió, d'entre els funcionaris del departament competent en matèria d'immigració.

Normativa: ACORD GOV/151/2015 de 22 de setembre, pel qual es crea el Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades

Departament d'adscripció: Treball, Afers Socials i Famílies

Departament Departament d'Igualtat i Feminismes
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8527

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/Fp5OgZIvXF/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/Fp5OgZIvXF/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>