" class="part-icon-bars">

Observatori Català de la Família

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Òrgan assessor i consultiu en matèria de suport a les famílies i fòrum de participació de les famílies mitjançant les entitats representatives dels seus interessos.

Objectius:

L'Observatori té com a missió contribuir a l'intercanvi d'informació i a la comunicació en l'àmbit de la família entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la societat catalana, així com assegurar la participació de totes les entitats públiques i privades que treballen en el camp de la família per a la millor definició i desenvolupament de les polítiques de suport a les famílies.

Funcions:

a) Elaborar informes sobre les demandes, la situació i la qualitat de vida de les famílies catalanes. .

b) Formular propostes de programes en l'àmbit del suport a les famílies.

c) Analitzar periòdicament la situació social, econòmica i demogràfica de les famílies i les repercussions de la seva realitat a la societat catalana.

d) Donar suport als departaments de la Generalitat de Catalunya i a les entitats locals que ho requereixen en relació amb les actuacions dirigides a la planificació de les polítiques públiques en relació amb les famílies.

e) Informar sobre l'adequació de l'ordenament jurídic a les necessitats de les famílies i proposar-los l'adopció de mesures adequades de protecció a la família.

f) Altres tasques que la Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies o la Presidència li encomanin.

Composició:

• La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que n'exerceix la presidència.

• La persona titular de l'organisme competent en matèria de famílies, que n'exerceix la vicepresidència.

• Representants d'organismes i entitats:

-Una persona designada i en representació de les entitats següents

-Federació de Municipis de Catalunya

-Associació Catalana de Municipis

-Federació d'Associacions de Veïns

-Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

-Consell Nacional de les Dones de Catalunya

-Consell de l'Audiovisual de Catalunya

-Dues persones designades i en representació de les entitats següents:

-Associacions de mares i pares d'alumnes més representatives a Catalunya.

-Organitzacions sindicals més representatives a Catalunya.

-Associacions empresarials més representatives a Catalunya.

--Dues persones d'entre els membres de la Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies.

--Fins a quinze persones en representació d'entitats privades, l'actuació social de les quals estigui relacionada amb qualsevol aspecte que incideixi en l'àmbit de les famílies, designades per la Comissió Interdepartamental.

--Fins a un màxim de deu persones expertes en l'àmbit de les famílies, designades per la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies--

Normativa:

Decret 105/1997, de 29 d'abril i Decret 169/1998, de 8 de juliol.

Decret 187/2001, de 26 de juny. Decret 187/2001, de 26 de juny.

Decret 347/2004, de 20 de juliol, de modificació de la Comissió Interdepartamental de Suport a la Família i de l'Observatori Català de la Família. Aquest darrer Decret és el que el regula actualment.

Departament d'adscripció: Treball, Afers Socials i Famílies

Contacte

Web

Departament Departament de Drets Socials
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8530

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/NGGTvXSesP/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/NGGTvXSesP/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>