" class="part-icon-bars">

Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Vetllar pel disseny, l'aplicació i el seguiment del Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) i per l'assoliment dels seus objectius

Funcions:

-Elaborar una proposta de PNJCat, prèvia consulta als agents implicats i elevar-la al Departament competent en matèria de joventut mitjançant la Direcció General de Joventut.

-Liderar la definició i concreció de les línies principals, l'estructuració dels temps i la definició dels moments i accions cabdals per a la seva posada en marxa, implementació, seguiment i avaluació estratègica del PNJCat.

-Fer el seguiment, control i avaluació del desplegament operatiu del PNJCat.

-Vetllar per la coordinació i l'acompliment de les funcions de cada un dels agents en el desplegament estratègic i operatiu del PNJCat.

-Impulsar la posada en marxa i vetllar pel correcte funcionament dels òrgans i instruments previstos per al desplegament estratègic i operatiu del PNJCat.

-Aprovar els plans d'actuació territorials i els plans d'actuació Jove que es desprenen del PNJCat. -Assessorar sobre el desplegament reglamentari de la Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut.

-Proposar, excepcionalment, la modificació del PNJCat en aquells supòsits en que es consideri necessari.

Composició:

• Presidència. Correspondrà a la persona titular de la Direcció General de Joventut.

• Vicepresidència. L'exercirà el/la President/a del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

• 4 Vocalies:

-Una persona en representació de l'Administració de la Generalitat, designada per la persona titular de la Direcció General de Joventut.

-Una persona en representació de la Federació de Municipis de Catalunya.

-Una persona en representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

-Una persona en representació del CNJC, designada per aquest ens.

• Secretaria. Actua com a Secretari/ària del Consell Rector del PNJCat una persona adscrita a la Direcció General de Joventut o a l'Agència Catalana de Joventut, nomenada per la persona titular de l'esmentada Direcció General.

Normativa: DECRET 103/2012, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament del Consell Rector del Pla nacional de joventut de Catalunya

Departament d'adscripció: Treball, Afers Socials i Famílies

Departament Departament de Drets Socials
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8528

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/ZMDIz1Z6Kq/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/ZMDIz1Z6Kq/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>