" class="part-icon-bars">

Consell de les Persones Consumidores de Catalunya

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Òrgan de representació i consulta de les associacions de persones consumidores i usuàries.    

Funcions:                                                                                            

a) Estudiar i proposar actuacions a dur a terme en l'àmbit de la defensa de les persones consumidores i usuàries i de la protecció de la seguretat, la salut i els interessos econòmics.

b) Assessorar, informar i servir com a òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya en totes les qüestions relatives a la protecció de les persones consumidores i usuàries.

c) Fomentar el diàleg permanent i proposar acords entre les administracions i els sectors interessats, mitjançant les organitzacions representades.

d) Conèixer i informar sobre projectes de disposicions generals que afectin les persones consumidores i usuàries.

e) Elaborar els informes que li siguin sol·licitats i les propostes de regulació de normativa.

f) Estudiar les mesures encaminades a la informació i la formació de la ciutadania en tots els processos productius i de servei que afecten les persones consumidores i usuàries.

g) Proposar els vocals representants dels consumidors als diferents consells i comissions de la Generalitat de Catalunya i d'altres administracions.

h) Conèixer les estadístiques i els informes que s'elaboren en l'àmbit del consum.

i) Informar i orientar sobre mesures de control i millora en les pràctiques dels diferents agents que actuen en el marc de les relacions de consum.

j) Proposar i dur a terme accions encaminades a la coordinació entre les diferents associacions que formen part del Consell i amb associacions estatals, europees i internacionals.

k) Assessorar sobre qualsevol altra qüestió que li sigui encomanada pel president o presidenta del Consell.

Composició del Ple:                                                

El Ple està constituït per:        

President: conseller d’Empresa i Coneixement. 

Vicepresident primer: director/a de l'Agència Catalana del Consum. 

Vicepresidenta segona: presidenta de la CUS, Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació 

Vocals: una persona en representació de cadascuna de les associacions constituïdes d'acord amb l'article 127.2 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, i degudament inscrites al Registre d'organitzacions de persones consumidores i usuàries de Catalunya. 

Composició de la Comissió Permanent:

President, que pot delegar la presidència: conseller d’Empresa i Coneixement.

Vicepresident primer: director/a de l'Agència Catalana del Consum.

Vicepresidenta segona: presidenta de la CUS, Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació. 

Vocals: una persona en representació de cadascuna de les associacions de les persones consumidores i usuàries més representatives d'acord a la normativa vigent, llevat la que ocupi la vicepresidència segona.                               

Membres:                                                  

» Matilde Torralba Navío, Associació de Consumidors de la província de Barcelona (ACPB)

» Jordi Tarruella i Mellado, Associació d'Impositors de bancs i caixes d'estalvi de Catalunya (AICEC)

» Anna Tardà, Organització de Consumidors i Usuàries de Catalunya (OCUC)

» Jose Luis Nueno, FACUA, Consumidors en Acció

» Noemí Mascaraque Achón, Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Catalunya (UNAE) 

» Salvador Domínguez Rodríguez, Unió de Consumidors de Catalunya (UCC)                                  Normativa:                                                  

- Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya (article 127). 

- Decret 46/2005, de 22 de març, pel qual es crea el Consell de les Persones Consumidores de Catalunya      

Departament d'adscripció: Empresa i Coneixement


Contacte: consell.consumidors@gencat.cat

Web

Departament Departament d'Empresa i Treball
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8501

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/ZQ2B9NFsmk/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/ZQ2B9NFsmk/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>