" class="part-icon-bars">

Consell Assessor de Polítiques de Joventut

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Assessorament en l'elaboració, implementació i avaluació del Pla Nacional de Juventut de Catalunya 2010-2020

Funcions:                                                 

a) Informar, acompanyar i facilitar recomanacions i orientacions entorn del procés d'avaluació del Pla nacional de joventut de Catalunya actualment vigent.

b) Informar, acompanyar i facilitar recomanacions i orientacions en l'elaboració dels nous plans nacionals de joventut de Catalunya.

c) Acompanyar i facilitar recomanacions i orientacions en la implementació, el seguiment i l'avaluació de les polítiques establertes pel nous plans nacionals de joventut de Catalunya.

d) Assessorar sobre els projectes normatius i els instruments de planificació i d'operativitat dels nous plans nacionals de joventut de Catalunya que li siguin consultats.

e) Assessorar sobre altres projectes normatius i instruments de planificació que, en l'àmbit de polítiques de joventut, li siguin consultats.

f) Assessorar sobre les directrius generals de les polítiques amb repercussions sobre les polítiques de joventut.

g) Proposar actuacions de recerca en l'àmbit de les polítiques de joventut.

Composició:

Presidència: La persona titular de la Direcció General de Joventut.

Vicepresidències: El/la president/a del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, un/a representant de l'Associació de Municipis de Catalunya i un/a representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

Vocalies: Un màxim de 15 vocalies designades per la persona titular de la presidència del Consell Assessor, que hauran de ser persones expertes i representatives del món juvenil, de l'estudi de les polítiques públiques procedents majoritàriament de l'àmbit acadèmic, o bé especialitzades en l'àmbit de les polítiques socials i estat del benestar, treball, immigració, gènere i participació.

Secretaria: Actuarà com a secretari/tària del Consell Assessor una persona adscrita a la Direcció General de Joventut designada per la persona titular de la Direcció General de Joventut.

Normativa: ORDRE ASC/443/2009, de 2 d'octubre, per la qual es crea el Consell Assessor de les Polítiques de Joventut. (DOGC núm. 5486) Departament d'adscripció: Treball, Afers Socials i Famílies

Departament Departament de Drets Socials
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8529

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/a7ptvqDq1g/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/a7ptvqDq1g/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>