" class="part-icon-bars">

Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC)

#Tinguesveu Organ col·legiat consultatiu e de participacion infantila e adolescent dera Generalitat de Catalonha

Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda
Aquest és un consell de participació privat

Sobre aquesta assemblea

El Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC) és l’òrgan col·legiat consultiu i de participació infantil i adolescent de la Generalitat de Catalunya que representa els interessos i els punts de vista dels infants i els adolescents de Catalunyi vetlla pels seus drets.

El funcionament del CNIAC és el mateix que el de qualsevol altre òrgan col·legiat de la Generalitat de Catalunya. El CNIAC es regeix pel decret de la seva creació: Decret 200/2013, i pel Reglament de règim intern elaborat i aprovat pels vocals del Consell Nacional.

Participació (qui en forma part?)

En formen part infants i adolescents de 8 a 17 anys, amb autorització dels seus pares, que han estat escollits pels Consells territorials d’infants i adolescents del qual formen part. Els membres de l’Assemblea que compleixin l’edat de divuit anys deixaran de ser membres en la propera assemblea ordinària del CNIAC.

Quan un Consell de participació territorial escull un membre perquè participi en el CNIAC, el Consell ha de manifestar per escrit la voluntat de formar part del CNIAC i cadascun dels membres que ha escollit ha de presentar un document signat, amb el vistiplau dels pares o tutors, on manifesta la voluntat de ser membre del CNIAC i de participar-hi activament. Així passa a ser vocal de l’Assemblea del CNIAC. Els vocals assumeixen el compromís d’assistir a totes les reunions on són convocats.

Mapa de Consells territorials d'Infància i Adolescència

Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC): Aquest és un consell de participació privat, transparent

Propòsit de l'acció

Missió (què vol aconseguir?)
 • Donar l’oportunitat de participar activament als infants i als adolescents de Catalunya.
 • Millorar les seves condicions de vida i els mecanismes de participació infantil dels infants i els adolescents de Catalunya.
 • Demostrar la capacitat dels infants i adolescents per exercir els drets de ciutadania i de participació democràtica, en especial.
 • Millorar la visió social dels infants i els adolescents i fer visibles les seves aportacions a la societat
Funcions (com ho vol aconseguir?)

Proposar i Promoure

 • Fer propostes als organismes que treballen pels infants i adolescents sobre qüestions que els afectin, per a millorar les seves condicions de vida i els mecanismes de participació dels infants i els adolescents en la societat.
 • Proposar informes, estudis, iniciatives i projectes d’interès nacional sobre aspectes relacionats amb la infància i l’adolescència. Prioritzar estudis de l’impacte que aporta la participació d’infants i adolescents, en especial la seva participació democràtica.
 • Promoure la creació de Consells de participació d’infants i adolescents.
 • Fer propostes per promoure l’associacionisme infantil i adolescent, la participació democràtica dels infants i adolescents i les relacions entre entitats infantils.
 • Proposar activitats, jornades, seminaris i campanyes que facin visibles les aportacions dels infants i els adolescents a la societat.
 • Impulsar la creació d’espais i processos de participació i consulta que siguin adequats per als infants menors de vuit anys.

Valorar i Opinar

 • Valorar el compliment, per part de tothom, dels Drets de l’infant aprovats per les Nacions Unides, i col·laborar-hi
 • Valorar i supervisar els projectes d’abast nacional a Catalunya o qualsevol programa, proposta o iniciativa que afecti la vida dels infants i adolescents.
 • Rebre, dinamitzar i generar opinió i propostes entre els infants i adolescents de Catalunya sobre qüestions que els afectin i gestionar-les davant els organismes que treballen pels infants i adolescents.
 • Reflexionar sobre els mecanismes de participació en la societat de què disposen els infants i els adolescents.

Representar i Participar

 • Representar els infants i adolescents de Catalunya a nivell local, català, estatal i internacional i en altres òrgans de l’Administració de la Generalitat.
 • Participar en iniciatives de cooperació infantil i adolescent a nivell internacional pel foment de la pau i el benestar social de la infància i l’adolescència.

Comunicar i Difondre

 • Difondre la tasca que realitza el CNIAC, els drets dels infants i adolescents i la seva capacitat participació democràtica i de contribució a la societat.
Representació en òrgans i Participació en projectes

El Consell és representat a través dels seus vocals en òrgans d'àmbit nacional, com l'Observatori dels Drets dels Infants, d'àmbit estatal, com el 'Consejo estatal de Participación Infantil y Adolescente' o d'àmbit internacional, com l'Assemblea Euroregional de la Joventut (Occitània, Balears i Catalunya).

També òrganitza actes d'iniciativa pròpia com el Congrés anual dels Infants i els Adolescents o el premi al Reconeixement a la Infància i l'Adolescència, o participa en projectes on és convidat, com el projecte ‘Diàlegs Educació 2030’.

Organització interna

El CNIAC està composat pels següents òrgans: l’Assemblea i la Presidència, les Vicepresidències, el Secretariat i la Comissió Permanent, i tots els membres de l’Assemblea poden ser escollits pels òrgans de la Presidència, les Vicepresidències, el Secretariat i la Comissió Permanent.

Assemblea

Els Vocals de l’Assemblea són membres del CNIAC per un període de dos anys, renovables per dos anys més només una sola vegada. Així ho pot ser per un període màxim de quatre anys.

Presidència honorífica

Conseller o consellera Drets Socials

Junta

La Presidència, les Vicepresidències i el Secretariat formen la Junta.

Comissió permanent

La formen catorze integrants:

 • Presidència
 • Dues Vicepresidències
 • Secretariat
 • 10 Vocals de l’Assemblea

Junta i Comissió permanent són escollits per un període de dos anys, renovable per dos anys més si son novament escollits. Cada any hi ha eleccions de la meitat de la Junta i la Comissió permanent.

Comissió de treball

Són permanents i organitzen el funcionament de l’Assemblea. Tots els membres del CNIAC han de formar part d’una Comissió de treball:

 • Comissió de Comunicació interna.
 • Comissió de Comunicació externa.
 • Comissió de Seguiment de Règim Intern.
 • Nous vocals i difusió.

Els membres de la Comissió permanent que no són de la Junta coordinen les Comissions de treball.

Grup de treball

Són temporals, els crea l’Assemblea segons necessitats i en designa la persona que el coordina entre els vocals de l'Assemblea.

Composició

En formen part infants i adolescents de 8 a 17 anys, amb autorització dels seus pares, que han estat escollits pels Consells territorials d’infants i adolescents.

El Consell compte amb el suport d'una Secretaria tècnica, que no forma part del CNIAC, però que és l’òrgan encarregat de donar suport al CNIAC per dur a terme les seves funcions i en tots els aspectes de la seva organització i funcionament. La Secretaria tècnica està adscrita i formada per professionals de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya.

Departament Departament de Drets Socials
Tipus de consell de participació Participativa
Data de creació 20/11/2014
Creat per Públic
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2023-10-121

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/cniac/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/cniac/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>