" class="part-icon-bars">

Comissió d'Habitatge i Assistència per a situacions d'Emergència Social

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Coordinar l'actuació de les AAPP de Catalunya establint mecanismes de solució de conflictes i aplicant mesures d'acció protectora, amb la participació d'entitats sense ànim de lucre afectades.

Funcions:

-Intervenir com a òrgan de coordinació i supervisió en el procediment de mediació.

-Col∙laborar en l'establiment de criteris comuns en l'actuació de les administracions públiques de Catalunya en l'àmbit d'aplicació dels procediments de resolució de conflictes regulats per la Llei 4/2016.

-Informar i, si escau, ratificar el pla de sanejament que li sigui traslladat pel mediador en el conflicte sotmès a mediació.

-Aprovar, si escau, un pla de pagaments que sigui aportat a la mediació concursal establerta per la Llei de l'Estat 25/2015, del 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social.

-Denunciar davant les autoritats competents situacions o clàusules contractuals que puguin resultar abusives o contràries a la llei, incloses les detallades per l'article 251‐6.4 del Codi de consum de Catalunya.

-Aplicar la perspectiva de gènere i incorporar la perspectiva de les dones en tots els nivells i en totes les etapes de les actuacions que es duguin a terme per a protegir el dret a l'habitatge de les persones que es troben en situació d'exclusió residencial o que estan en risc de trobar‐s'hi.

Composició:

1.Cada secció territorial de la Comissió d'Habitatge i Assistència per a Situacions d'Emergència Social:

a) Un representant del departament competent en matèria d'habitatge, que n'exerceix la presidència.

b) Un representant del departament competent en matèria de consum.

c) Un representant del departament competent en matèria d'economia.

d) Un representant del departament competent en matèria de justícia.

e) Un representant del departament competent en matèria de serveis socials.

f) Dos representants de les entitats associatives municipalistes més representatives.

g) Un representant de les organitzacions de consumidors, escollit pel Consell de Persones Consumidores de Catalunya.

h) Un representant de les entitats financeres i de crèdit.

i) Un representant del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya.

j) Un representant del Consell de Col·legis Territorials d'Administradors de Finques de Catalunya i un representant del Consell de Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya.

k) Dos representants de les organitzacions sindicals més representatives.

l) Tres representants de les entitats del tercer sector social de Catalunya que desenvolupen llur activitat en defensa d'un habitatge digne per a les persones en situació de vulnerabilitat social, nomenats pel conseller del departament competent en matèria d'habitatge.

2. Els membres de la Comissió i, si escau, els membres suplents són nomenats pel conseller del departament competent en matèria d'habitatge, a proposta dels òrgans o entitats que en formen part.

3. Per a tractar assumptes específics, es poden demanar informes a experts en l'àmbit de la mediació o l'arbitratge, a professionals del sector financer o a persones qualificades en la resolució de conflictes de naturalesa economicosocial, que poden assistir a la Comissió amb veu i sense vot.

Normativa: LLEI 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.

Departament d'adscripció: Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Departament Departament de Drets Socials
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8503

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/qUDLK27OBY/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/qUDLK27OBY/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>