" class="part-icon-bars">

Comissió per a la sostenibilitat de les Terres de l'Ebre

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Espai de participació, consultiu, assessor i de concertació amb l'objectiu d'assegurar la sostenibilitat futura de les Terres de l'Ebre.

Funcions:

  • Emetre informe previ sobre els aspectes ambientals i de sostenibilitat dels plans, programes i projectes d’àmbit supramunicipal o supracomarcal relacionats amb el Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre i fer el seguiment de la seva execució.
  • Emetre informe sobre la proposta de cabal ecològic de l’Ebre en el tram del delta previst a la disposició addicional desena de la Llei 10/2001, del Pla Hidrològic Nacional, modificada per la Llei 11/2005, de 22 de juny.
  • Presentar propostes i suggeriments en relació amb la redacció i execució del Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre i els seus instruments d’execució.
  • Analitzar i valorar els estudis referents a l’estat i l’evolució dels ecosistemes del tram català de l’Ebre.

Composició:

Administració de la Generalitat

· Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca.

· Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del ”Departament competent en matèria d’empresa i ocupació.

· Departament competent en matèria de governació i relacions institucionals.

· Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre.

· Agència Catalana de l’Aigua.

· Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.

Administració local

·  Consells comarcals

·  Ajuntaments capitals de comarca de l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre i els dels municipis de més de 10.000 habitants d’aquest àmbit territorial.

Sector cientificotècnic

· Universitats de Catalunya

·  Col·legis professionals amb delegació constituïda a les Terres d’Ebre.

·  Fundació Nova Cultura de l’Aigua.

·  Institució Catalana d’Història Natural.

·  Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

Sector socioeconòmic

·  Comissions Obreres i Unió General de Treballadors.

·  Organitzacions sindicals agràries presents a la demarcació de les Terres de l’Ebre

·  Cambres de Comerç, Foment del Treball i associacions de petits empresaris.

·  Comunitats de regants (una de cada marge).

·  Confraries de pescadors.

·  Cambres arrosseres i cooperatives agrícoles.

·  Associacions de productors de marisc.

ONG i entitats ambientalistes

Normativa:

Ordre MAH/463/2005, de 25 de novembre, per la qual es crea la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre i se’n regula la composició i les funcions

Ordre TES/265/2012, de 30 d’agost, de modificació de l’Ordre MAH/463/2005, de 25 de novembre (DOGC núm. 6215 de 18.9.2012).

Departament d’adscripció: Departament de Territori i Sostenibilitat

Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2018-10-22

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/terres-ebre/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/terres-ebre/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>