" class="part-icon-bars">

Procés participatiu sobre el Codi ètic del servei públic de Catalunya

#codieticserveipublic L'ética al servei del servei públic a la Catalunya del s. XXI

Fase 4 de 4
Retorn 01/06/2020 - 30/06/2020
Fases del procés

Per al debat participatiu sobre el contingut del Codi Ètic del servei públic de Catalunya s'ha estructurat el contingut de la proposta elaborada pel Comitè per a l’elaboració del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya en quatre eixos de debat. En les propostes publicades s'hi troba el contingut proposat pel Comitè i, a continuació, es proposen un conjunt de preguntes guia per a fomentar el debat en cada un dels eixos.

Eix 1: Utilitat del Codi Ètic

 • Què permet millorar aquest Codi Ètic comú a totes les administracions de Catalunya i als operadors privats de serveis públics?
 • Com ha de ser aquest Codi Ètic perquè et sigui d’utilitat?

Eix 2: Contingut del Codi Ètic

 • Els valors i/o principis definits (propostes del Comitè), són adients? Tens alguna aportació per tal d’aprofundir-los o esmenar-los?
 • Hi ha altres valors i/o principis rellevants que no estan presents? (si es considera adient, indicar si aplica a la totalitat dels agents del servei públic en general, o a algunes organitzacions o funcions específiques)

Eix 3: Aplicabilitat del Codi Ètic

 • Com garantir que el Codi Ètic s’aplica a la pràctica i per tant aconsegueix assolir las aspiracions definides?
 • Com facilitar la concreció en codis ètics específics o codis de conducta?
 • És coherent amb els codis ètics o codis de conducta de caràcter més concret existents?
 • Quins mecanismes de control podrien establir-se per garantir el compliment del Codi Ètic? (per exemple, obligatorietat/voluntarietat)

Eix 4: Actualització del Codi Ètic

 • Quins mecanismes caldria establir per garantir que sigui un codi ètic dinàmic, modificable i revisable?
 • Quins agents tindrien competència per iniciar una actualització i/o revisió?
 • Quin rol hauria de tenir cada agent en el procés d’actualització i/o revisió del Codi Ètic?
 • Quins haurien de ser els terminis d’actualització i/o revisió?

Reflexions generals

També es preveu un espai ("Reflexions generals") per a reflexions generals o que no s'englobin en els quatre eixos proposats.

2 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Origen