" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia al projecte de decret de modificació del decret 153/2019 de gestió de fertilització del sòl

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es modifica el Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries

Fase 1 de 1
Introducció 11-11-2022 - 12-12-2022
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda


Objectius de la consulta

La consulta té per objecte conèixer els aspectes a millorar en el Decret 153/2019, un cop designades noves zones vulnerables a la contaminació per nitrats amb l’Ordre TES/80/2021, de 9 d’abril, i un cop s’han assolit gairebé tres anys d’experiència en l’aplicació de la norma.

L’actuació està prevista al Pla normatiu del Govern de la Generalitat de Catalunya per als anys 2021-2023.

Objectius principals de la consulta

- Conèixer propostes de millora de la gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització, especialment en zones vulnerables per nitrats.
- Conèixer propostes relatives a ampliacions de granges en zones vulnerables i drets d’aplicació de dejeccions ramaderes en zones vulnerables.
- Conèixer propostes sobre com avançar en una bioeconomia circular que faciliti el màxim aprofitament del valor fertilitzant de les dejeccions ramaderes, de manera que permetin reduir l’ús de fertilitzants de síntesi.
- Conèixer propostes relatives a instal·lacions de tractament de dejeccions ramaderes, així com d’emmagatzematge, per tal d’aprofitar-les tant pel seu potencial energètic com pel seu potencial fertilitzant.
- Conèixer possibles propostes de simplificació de la tramitació dels plans de gestió de dejeccions ramaderes.
- Conèixer altres propostes de millora normativa del Decret.

Preguntes per centrar les aportacions

- Com es pot millorar l’eficiència de la fertilització dels cultius, en especial en les zones vulnerables per nitrats?
- Com es pot ampliar l’ús com a fertilitzant de les dejeccions ramaderes ja existents en una zona, de manera que siguin acceptades per un nombre més gran d’agricultors i així es pugui reduir la compra i importació de fertilitzants de síntesi?
- S’han d’introduir restriccions addicionals als fertilitzants de síntesi, per fets com la necessitat d’importar-los (petjada de carboni) o, en el cas del fòsfor, el risc d’exhauriment dels seus jaciments a nivell mundial?
- Com es poden regular i/o afavorir els tractaments de les dejeccions ramaderes per tal que s’aprofiti en la mesura del que sigui factible el seu potencial energètic i el seu valor fertilitzant per als cultius?
- Com es poden simplificar les eines de control sobre la fertilització i la gestió de les dejeccions ramaderes alhora que assoleixin el màxim d’eficiència, tot aprofitant al màxim les eines digitals?
- S’hauria de modificar la regulació sobre ampliacions de granges? En quines zones i amb quins criteris?
- Com es poden millorar altres aspectes dels que regula el Decret?

Grups als quals s'adreça la consulta
La tipologia de ciutadans o entitats respecte als quals es considera que seria especialment important la seva contribució són les organitzacions sectorials agràries (organitzacions professionals agràries, federació de cooperatives agràries, altres associacions agràries), els col·legis professionals relacionats amb la temàtica (agrònoms, tècnics agrícoles, veterinaris, ambientòlegs, etc.), les associacions de fabricants de pinsos i entitats ecologistes

Documentació addicional
-Decret 153/2019, objecte de modificació: https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2019/07/03/153
- Directiva 91/676/CEE de 12 de desembre: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1991/676/
- Reial Decret 47/2022, de 18 de gener: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-860
- Ordre de 22 d’octubre de 1998 https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/o/1998/10/22/(1)
- Llei 20/2009, del 4 de desembre: https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=503653
- Ordre ARP/225/2019, de 16 de desembre: https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=864457&language=ca_ES
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 11 de Novembre de 2022
Data de finalització 12 de Desembre de 2022
Referència: II-PART-2022-11-542

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Consulta-fertilitzacio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Consulta-fertilitzacio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>