" class="part-icon-bars">

Decret d'Estatuts de l'Agència de la Natura

Procés participatiu per a l'articulat del decret d'estructura pel qual s'aproven els estatuts de l'Agència de la Natura

Fase 1 de 1
Fase de participació 22/12/2023 - 21/01/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes, regulat a l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya. Aquest procés de participació pública té per objecte que els estatuts que finalment es tramitin i aprovin hagin tingut en compte totes les opinions, inquietuds i propostes que es formulin.

Els objectius que es volen assolir

La iniciativa té com a objectiu general donar compliment al mandat contingut a la disposició final tercera de la Llei 7/2020, de 2 de juliol, de l’Agència de la Natura de Catalunya, mitjançant l’aprovació dels Estatuts de l’Agència. A més, amb la dotació d’estatuts a l’Agència es possibilita:

a) Garantir un model organitzatiu que permeti definir i executar les polítiques de conservació de la natura amb ple respecte als principis d’eficiència, eficàcia, desconcentració i proximitat territorial i participació ciutadana.

b) Millorar la gestió de les polítiques de conservació i protecció del medi natural i la biodiversitat d’acord amb les obligacions que estableixen l’ordenament jurídic català, estatal i europeu i el nou marc internacional del Conveni sobre diversitat biològica.

c) Millorar la coordinació i col·laboració entre les administracions i els diversos actors que tenen relació i es troben implicats i/o afectats per les polítiques referides.

Cal fer notar que, amb la finalitat que l’Agència disposi d’una norma organitzativa eficaç, basada en la transparència i en el consens i dissenyada i preparada per donar compliment als mandats de la Llei 7/2020, de 2 de juliol, i tenint en compte la transversalitat de les actuacions que tenen per objectiu la conservació del patrimoni natural i la seva connexió amb altres sectors, s’ha considerat també convenient obrir un procés participatiu previ per a la redacció dels estatuts.

Propostes Veure tots (43)

L’actual situació ambiental exigeix mesures decidides per a la conservació de la biodiversitat....
APORTACIONS I AL·LEGACIONS1.- Inclusió de la figura dels Geoparcs Mundials de la UNESCO en la...
L’Agència té la missió de vetllar per la protecció i la conservació del medi natural. Per això,...
Aportacions i alegacions al projecte de decret dels Estatuts de la ANACAT
L'Associació de propietaris forestals de les Valls del Montcau, presentem les aportacions i...
Veure tots (43)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Grup promotor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Unitat promotora Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Disposa de retorn No
Data d'inici 22 de Desembre de 2023
Data de finalització 21 de Gener de 2024
Referència: II-PART-2023-12-649

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretEstatutsANACAT/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretEstatutsANACAT/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>