" class="part-icon-bars">

Procés per delimitar l'àmbit territorial Leader en el marc del Pla estratègic de la Política Agrària Comuna 2023-2027

Mitjançant aquest procés participatiu, es pretén informar la ciutadania de la proposta de delimitació de les zones geogràfiques a on s’aplicaran estratègies de desenvolupament local amb l’enfocament LEADER a Catalunya dins del Pla Estratègic de la PAC 2023-2027, i rebre propostes que permetin completar-la i adaptar-la a les necessitats exposades per les persones participants, en la mesura de les possibilitats que ofereix el programa.

Fase 2 de 2
Fase de retorn 06/08/2021 - 30/09/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Descripció del procés

LEADER és una metodologia de desenvolupament local que, a Catalunya, s’aplica des de l’any 1991, per fer que els actors locals participin en el disseny i posada en marxa de les estratègies, la presa de decisions i l'assignació de recursos per al desenvolupament de les seves zones rurals. La metodologia LEADER va néixer a partir d’una diagnosi de la Comissió Europea que posava de manifest que, “L’endarreriment i la manca de dinamisme econòmic de determinats territoris, es deu entre d’altres motius, a la manca d’implicació dels habitants i agents locals d’aquests territoris, en el seu propi desenvolupament”. L’enfocament LEADER consisteix a cedir la iniciativa de planificació a les comunitats locals de cada territori rural que, organitzades en Grups d'Acció Local, que són associacions o altres entitats com consorcis, sense ànim de lucre, públic-privades, de funcionament assembleari, que elaboren i executen una estratègia de desenvolupament per aquest territori aprofitant els seus recursos. En el context del desenvolupament rural 2014-2022, el LEADER s'aplica en el marc dels programes de desenvolupament rural (PDR) cofinançats pel Fons Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), dintre de la Prioritat 6 de Desenvolupament econòmic de les zones rurals. Per a més informació us podeu dirigir a http://agricultura.gencat.cat i https://www.desenvolupamentrural.cat.

Descripció del projecte

Pel proper període de programació 2023-2027, el Parlament Europeu i del Consell han tramitat una proposta de Reglament pel que s’estableixen les normes en relació amb l’ajut als plans estratègics que han d’elaborar els estats membres, en el marc de la política agrícola comuna (plans estratègics de la PAC) finançada a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), estableix en l’article 71 de cooperació, que els Estats Membres podran concedir ajuts per a la cooperació segons les condicions establertes en el present article i les especificacions addicionals dels seus plans estratègics de la PAC, a fi de preparar i executar els projectes de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i LEADER, denominades estratègies de desenvolupament local participatiu.

Finalitat i objectius del procés participatiu

Mitjançant aquest procés participatiu, es pretén informar la ciutadania de la proposta de delimitació de les zones geogràfiques a on s’aplicaran estratègies de desenvolupament local amb l’enfocament LEADER a Catalunya dins del Pla Estratègic de la PAC 2023-2027, i rebre propostes que permetin completar-la i adaptar-la a les necessitats exposades per les persones participants, en la mesura de les possibilitats que ofereix el programa.

La proposta s’orienta a:

-    Organitzar el territori rural català de forma que es puguin obtenir els millors resultats dels programes amb metodologia LEADER;

-    Afavorir la concentració dels beneficis del programa en els municipis de menys població i densitat, de pitjor comportament demogràfic i de més gran dependència de l’agricultura en l’ocupació, així com en aquells que es trobin més allunyats dels principals centres de serveis.

En la proposta també s’ha considerat:

-    L’experiència anterior en la gestió de programes amb enfocament LEADER. Es considera que és necessari la inclusió de la totalitat del territori LEADER establert pel passat període de programació 2014-2022 en l’àmbit territorial del LEADER pel PDR de Catalunya 2023-2027, degut a la necessitat de millorar els elevats índexs de ruralitat en tots els seus municipis, així com els principis de poca densitat de població i la continuïtat territorial amb els altres municipis LEADER.

-    L’ordenació territorial de Catalunya, en base comarcal.

-    Les dotacions financeres a mobilitzar, que obliguen a ser selectius en la delimitació i en el nombre de grups LEADER.

Per a conduir el debat, definim 3 eixos de continguts:

Eixos de debat

El procés participatiu es focalitzarà en el contingut de la proposta de delimitació de les zones geogràfiques a on s’aplicaran estratègies de desenvolupament local amb l’enfocament LEADER a Catalunya dins del Pla Estratègic de la PAC 2023.2027, en base a 3 eixos de debat, la continuïtat en la delimitació LEADER dels 556 municipis que pertanyen a l’àmbit LEADER 2014-2022, la inclusió de micropobles, municipis de menys de 500 habitants, que tinguin continuïtat territorial amb els altres municipis LEADER, i els municipis amb problemàtiques greus, que també tinguin continuïtat territorial amb els altres municipis LEADER, i que es trobin més allunyats dels principals centres de serveis.

Eix 1. Continuïtat delimitació àmbit LEADER 2014-2022

El desenvolupament local participatiu LEADER en el període de programació 2014-2022 s’aplica a 556 municipis de Catalunya que representa el 73,24% del territori, i on viu el 10,20% de la població.

Respecte al període de programació 2007-2013, es van incorporar 66 nous municipis, que va suposar un notable increment de territori, no reproduïble pel nou període de programació 2023-2027.

Eix 2. inclusió de micropobles que tinguin continuïtat territorial amb els altres municipis LEADER.

Es vol proposar la inclusió dels micropobles que tinguin continuïtat territorial amb els altres municipis LEADER per fomentar actuacions de desenvolupament econòmic i social en aquests municipis.

Eix 3. inclusió de municipis amb problemàtiques greus, allunyats dels centres de serveis, i que tinguin continuïtat territorial amb els altres municipis LEADER.

També es vol proposar la inclusió de municipis amb problemàtiques greus, allunyats dels centres de serveis, i que tinguin continuïtat territorial amb els altres municipis LEADER, més desafavorits i amb més limitacions territorials per fomentar actuacions de desenvolupament econòmic i social.

Qui pot participar-hi?

Totes les persones i/o entitats interessades en la delimitació de l’àmbit territorial LEADER

Quins impactes tindrà aquest procés participatiu?

Els impactes del procés participatiu es difondran en aquest portal. Les aportacions rebudes seran valorades i les que siguin avaluades positivament s'incorporaran a la proposta d’àmbit territorial. El procés participatiu acabarà amb un retorn a la ciutadania per a explicar quines aportacions han estat incorporades i quines han estat desestimades, amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o exclusió.

Límits del debat

·    En aquest debat no és contemplarà l’aportació de nous criteris i/o valoracions dels establerts en la proposta.

·    El municipis que es puguin proposar per formar part de l’àmbit territorial LEADER 2023-2027, han de tenir continuïtat territorial amb el municipis de la proposta.

·    En l’objectiu del debat no estan inclosos els temes pressupostaris, i per tant no és contemplaran les aportacions realitzades en aquest sentit.

Propostes Veure tots (16)

Des de l'Ajuntament d'Artesa de Lleida estaríem interessats en que el nostre municipi fos...
Des de l'Ajuntament de Soses, volem que es reconsideri la nostra exclusió del programa, ja que...
Des del Consorci Salines-Bassegoda voldríem que es valorés la inclusió d’alguns municipis que...
Després del despoblament quasi total patit als anys 40, volem recuperar el passat agrícola i...
Veure tots (16)
El que es decideix L'àmbit territorial del Leader
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Grup promotor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Unitat promotora Secretaria d'Agenda Rural
Disposa de retorn
Data d'inici 06 de Juliol de 2021
Data de finalització 06 de Agost de 2021
Referència: II-PART-2021-06-405

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Delimitacio-Leader/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Delimitacio-Leader/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

58

Participants

37

Seguidores

9

Comentaris

16

Propostes

24

Adhesions