" class="part-icon-bars">

Estratègia de relleu generacional agrari de Catalunya

Procés participatiu sobre l'Estratègia de relleu generacional agrari de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 02/01/2023 - ?
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

El relleu generacional de les empreses agràries familiars es troba en un moment crític. Una suma de factors socials, econòmics, ambientals i culturals afecta al model de futur de la nostra pagesia posant en una situació d'alerta moltes de les explotacions agràries actuals, que no preveuen un relleu natural de la seva activitat. Aquesta tendència es constata a diferents escales territorials, considerant-se un problema estructural europeu, en què múltiples institucions, associacions i sindicats estan treballant per renovar els instruments de suport a les noves generacions agràries.

En aquest sentit, la Comissió Europea ha identificat una "escassetat angoixant de nous agricultors", basant-se en una avaluació de xifres estadístiques que mostren que el nombre de joves agricultors i agricultores a la UE-27 està disminuint, i que els que es jubilen no estan passant les seves explotacions agràries a la nova generació amb una taxa de reemplaçament suficient. Aquest fet porta a la conceptualització del "young farmer problem", com un repte estratègic per al sector agrari i per al món rural a nivell europeu.

A l'informe final del Focus Group de la Comissió Europea "New entrants into farming: lessons to foster innovation and emprenedoria", es fa èmfasi en la necessitat de crear instruments innovadors adreçats a fomentar el relleu generacional agrari, tant intrafamiliar com extrafamiliar.

La mirada posada en les noves generacions de pagesia nouvinguda, rau en un augment de les persones que sense orígens agraris directes veuen en la pagesia una oportunitat laboral i personal. Aquesta generació extrafamiliar està incorporant a l’escenari agrari i rural un mapa de dinàmiques de rejoveniment que cal tenir en compte en els nous marc de suport i acompanyament institucional.

Aquestes dinàmiques en el context català es varen identificar en l’estudi quantitatiu i qualificatiu de les incorporacions al sector agrari a Catalunya a partir de la mesura 112 del PDR 2007–2013, Joves al Camp, dins del projecte ODISSEU. En el que s’identifica un perfil majoritari de pagesia tradicional (69%), al mateix temps que també s’evidencia la realitat de la pagesia nouvinguda (31%). Aquests dos perfils mostren dinàmiques diferents i al mateix temps complementàries. Els nous enfocaments de política pública entenen que cal treballar de manera holística, tant les relacions intergeneracionals com les relacions entre diferents perfils de joves. Més enllà de l’ajut econòmic de primera instal·lació, la realitat mostra com de necessàries son altres mesures complementaries que orientin, motivin i dinamitzin el camí de la idea a l’empresa agrària.

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

El repte del relleu generacional es un tema complex i multidimensional, en el que cal fer un abordatge més enllà dels incentius econòmics. Entre altres aspectes, cada vegada és més evident la necessitat d’integrar temes culturals, territorials, jurídics, formatius i d’acompanyament, per tal de donar suport institucional a una nova generació agrària.


Per donar resposta a aquestes noves necessitats, que també s’identifiquen en el context català, des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya (DACC) s’ha elaborat una “Estratègia pel relleu generacional agrari”, en la que s’articula un nou marc d’actuació per renovar les estructures agràries i per donar suport a les noves generacions, tant familiars com nouvingudes, que tenen la voluntat de crear empreses viables econòmica, social i ambientalment.


Aquesta Estratègia pel relleu generacional agrari de Catalunya pretén donar resposta a una de les accions estratègiques de l’Agenda Rural de Catalunya que és “Promoure un Pla Nacional per al relleu generacional agrari que inclogui mesures de millora de la incorporació de joves agricultors, mesures que fomentin el mentoratge a nous agricultors, entre altres”.


Finalitat i objectius del procés participatiu


Mitjançant aquest procés participatiu, es pretén informar a la ciutadania de la proposta d’ Estratègia pel relleu generacional agrari de Catalunya i rebre propostes que permetin completar-la i adaptar-la a les necessitats exposades per les persones participants, sempre respectant les etapes de participació realitzades anteriorment.

La proposta s’orienta a:

•Situar el problema del relleu generacional agrari al centre de l’acció política i l’interès social, cultura i econòmic.

•Facilitar el procés d’incorporació agrària a totes aquelles persones emprenedores que tinguin un projecte agrari viable, en el marc dels sistemes agroalimentaris sostenibles, amb eines diverses adaptades a cada perfil emprenedor.

•Articular i coordinar les eines necessàries per facilitar el relleu generacional i l’emprenedoria agrària per als diferents perfils de persones que s’incorporen al sector en models viables econòmica, social i ambientalment.

•Generar un ecosistema innovador de suport i acompanyament interinstitucional al relleu generacional i l’emprenedoria agrària, tant de la pagesia tradicional com de la nouvinguda.

•Donar resposta als principals reptes i accions per afavorir el relleu generacional i l’emprenedoria agrària a Catalunya.

•Incidir en la priorització de polítiques i accions per al relleu generacional i l’emprenedoria agrària en el marc del nou període de programació dels fons europeus (FEDER, FEADER, FSE, entre altres).

•Desenvolupar una de les accions estratègiques de l’Agenda Rural de Catalunya que és “Promoure un Pla Nacional per al relleu generacional agrari que inclogui mesures de millora de la incorporació de joves agricultors, mesures que fomentin el mentoratge a nous agricultors, entre altres”.


Quins impactes tindrà aquest procés participatiu?


Els impactes del procés participatiu es difondran en aquest portal. Les aportacions rebudes seran valorades i les que siguin avaluades positivament s'incorporaran a la proposta d’Estratègia pel relleu generacional agrari. El procés participatiu acabarà amb un retorn a la ciutadania de les principals aportacions rebudes, així com sobre la seva incorporació i/o exclusió a l’Estratègia pel relleu generacional agrari.


Límits del debat


En aquest debat es contemplaran aportacions que tinguin a veure directament amb el contingut d’accions i propostes a desenvolupar de l’Estratègia pel relleu generacional agrari de Catalunya.

Les aportacions que es vulguin fer arribar han d’estar degudament argumentades per facilitar la seva valoració.


Quins impactes tindrà aquest procés participatiu?


La participació està oberta a tota la ciutadania a través de l'espai de Propostes.

Propostes Veure tots (4)

S'adjunta el document del conjunt de propostes i observacions.
Necessitem una estratègia del relleu agrari amb dotació pressupostària i ben coordinada amb tot...
S'adjunta un document amb el conjunt de propostes i aportacions
Veure tots (4)
El que es decideix Procés participatiu sobre l'Estratègia de relleu generacional agrari de Catalunya
Qui hi participa Totes les persones i/o entitats interessades en el desenvolupament d’una Estratègia pel relleu generacional agrari de Catalunya.
Com es decideix Mitjançant propostes obertes.
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Grup promotor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Unitat promotora Secretaria d'Agenda Rural
Disposa de retorn
Data d'inici 13 de Octubre de 2022
Data de finalització 13 de Novembre de 2022
Referència: II-PART-2022-10-537

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ERG/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ERG/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>