" class="part-icon-bars">

Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2021-2030 (EBC2030)

Per Acord de Govern GOV/23/2020, d’11 de febrer de 2020, el Govern de la Generalitat va aprovar els objectius i el contingut de l’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2021-2030 (d’ara endavant, EBC2030), i va encarregar el seu impuls al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en col·laboració amb la resta de departaments implicats. L’objectiu de l’EBC2030 és promoure el creixement i desenvolupament sostenible de l'economia catalana mitjançant el foment de la producció de recursos i processos biològics locals i renovables.

Fase 3 de 3
Fase de retorn 01/04/2021 - 14/05/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

Finalitat i objectius del procés participatiu

Mitjançant aquest procés participatiu, es pretén informar la ciutadania de quins són els objectius estratègics i les mesures proposades al document, i rebre propostes que permetin completar-les i adaptar-les a les necessitats exposades per les persones participants.

L’objectiu principal:

·       Proposar i debatre mesures per l’EBC2030, per aprofitar el potencial de la bioeconomia a Catalunya.

Els objectius específics:

·       Millorar el coneixement de la ciutadania del potencial de la bioeconomia com a eina per a millorar les condicions de vida i per a contribuir a la sostenibilitat del planeta.

·       Recollir propostes per adaptar les mesures elaborades i afegir-ne de noves per completar el document que es posa a debat.

·       Prioritzar les mesures proposades en el desplegament de l’EBC2030.

Per a conduir el debat, definim set eixos de continguts.

Eixos de debat

El procés participatiu es focalitzarà en set eixos de debat, vinculats cadascun d’ells a un dels objectius estratègics en què es proposa estructurar l’estratègia. Aquesta estructura facilita la identificació dels àmbits d’interès preferent, i permet que les persones participants puguin centrar-se en aquells aspectes en què se senten especialment implicades.

Eix 1. Identificació i caracterització de les principals fonts de biomassa a Catalunya. Millores en la gestió.

A Catalunya podem identificar gran nombre de fonts de producció de biomassa, vinculades especialment a les activitats del primer sector (agrícola, ramader, forestal i pesquer), però també a la indústria agroalimentària i altres sectors d’activitat.

L’aprofitament i valorització d’aquests productes es troba sovint amb diverses dificultats que no permeten aprofitar-ne el potencial. L’EBC2030 vol incidir en aquells aspectes en què l’aplicació de mesures degudament planificades permeti superar aquestes barreres, i facilitar la creació de nova activitat i la consolidació de les existents.

Així doncs en aquest eix es pretén analitzar les dificultats amb què es troben actualment les empreses per accedir a la biomassa, les mancances existents en quant a la informació de la què es disposa, i l’establiment de mecanismes de gestió més eficients, entre altres aspectes.

Eix 2. Desenvolupament empresarial en el territori.

L’objectiu principal de l’EBC2030 és el de crear nova activitat econòmica vinculada al creació de valor dels recursos de biomassa. Es vol treballar sota la premissa de què la implantació de nova activitat es faci en àmbits territorials el més propers possible a les fonts de producció de la biomassa que es valoritzi, i per tant preferentment en el món rural.

Sota aquest eix es pretén analitzar i debatre com es pot promoure el treball conjunt de les empreses, com enfortir el teixit empresarial i, finalment, quins mecanismes es poden habilitar per incentivar la creació de noves empreses i el desenvolupament de models de negoci innovadors.

Eix 3. Foment de l’ús i consum de bioproductes, biomaterials i bioenergia

La finalitat última de les activitats que s’implantin és la de produir nous bioproductes, biomaterials i bioenergia que han d’arribar al consumidor final. Per això un punt especialment important en l’EBC2030 serà el de fomentar l’arribada al mercat d’aquests bioproductes, biomaterials i bioenergia, la seva acceptació i el seu consum.

En aquest punt es volen identificar eines que es puguin utilitzar per millorar la demanda de bioproductes, i mecanismes que permetin una entrada d’aquests en el mercat, en condicions competitives.

Eix 4. Paisatges resilients i serveis ecosistèmics.

La generació d’activitats vinculades als recursos naturals pot contribuir a crear un mosaic agroforestal, més resilient davant dels riscos relacionats amb el canvi climàtic. Al mateix temps es poden establir mesures que permetin una millora dels sòls agrícoles i a reforçar el seu paper com a embornals de carboni.

En aquest eix volem també identificar altres possibles serveis ecosistèmics vinculats als espais naturals i agraris de Catalunya, i analitzar mecanismes per enfortir-los i gestionar-los de manera sostenible.

Eix 5. El coneixement com a motor de la bioeconomia.

Les noves activitats econòmiques relacionades amb la bioeconomia tenen una elevada component d’innovació. És per aquest motiu que l’impuls de la recerca i de la innovació lligades a aquest sector ha de ser un aspecte fonamental en la nova estratègia.

Igualment, l’impuls de la transferència del coneixement generat i la seva capitalització, així com la formació de nous professionals i l’atracció de talent es considera que han de ser temes prioritzats en el document.

El debat en aquest eix vol identificar com es pot orientar la recerca i la innovació i identificar les principals oportunitats lligades amb aquest àmbit.

Eix 6. El rol de l’Administració en l’impuls de la bioeconomia.

Les administracions públiques han de tenir un paper de facilitadores per al desenvolupament de la bioeconomia, ja sigui en el seu rol de principals responsables de l’elaboració i aplicació del marc normatiu que sigui d’aplicació, com també com a incentivadores de les activitats mitjançant l’establiment de sistemes d’ajut.

A més d’aquest punts, en aquest eix es vol debatre la possibilitat d’utilitzar mecanismes com el de la compra pública per facilitar la producció i comercialització de nous bioproductes.

Eix 7. Acceptació social.

El desplegament de les noves activitats ha de fer-se en tot moment amb la plena acceptació per part de la ciutadania. És fonamental, per tant, que el conjunt de la societat conegui bé les característiques dels processos de producció, i les característiques dels productes i serveis que la bioeconomia els ofereix.

En aquest apartat es pretén debatre al voltant de les mesures que es proposen per assegurar una bona comunicació a la ciutadania, i per incorporar i implicar la societat en el disseny i realització de nous projectes lligats a la bioeconomia.

Qui pot participar?

Totes les persones i/o entitats interessades en la definició i priorització de mesures adreçades a l’impuls de la bioeconomia a Catalunya, i que han de ser considerades en l’EBC2030.

Quins impactes tindrà aquest procés participatiu?

Els impactes del procés participatiu es difondran en aquest portal. Les aportacions rebudes seran valorades per l'equip redactor de l’EBC2030, i les que siguin avaluades positivament s'incorporaran a l'estratègia. El procés participatiu acabarà amb un retorn a la ciutadania per a explicar quines aportacions han estat incorporades i quines han estat desestimades, amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o exclusió.


Propostes Veure tots (4)

Veure tots (4)
El que es decideix Proposar i debatre mesures per l’EBC2030, per aprofitar el potencial de la bioeconomia a Catalunya.
Qui hi participa Totes les persones i/o entitats interessades en la definició i priorització de mesures adreçades a l’impuls de la bioeconomia a Catalunya, i que han de ser considerades en l’EBC2030.
Com es decideix Participació en línia: qüestionari i espai per propostes
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Àmbit bioeconomia
Grup promotor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Unitat promotora Gabinet tècnic
Disposa de retorn
Data d'inici 01 de Març de 2021
Data de finalització 31 de Març de 2021
Referència: II-PART-2021-02-378

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Estrategia-Bioeconomia-Catalunya/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Estrategia-Bioeconomia-Catalunya/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

7

Participants

33

Seguidores

4

Propostes

4

Respostes