" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

Per fer efectiu el principi de transparència en l'aplicació de l'Estratègia, i davant l’elevat nombre de participants en el procés de participació, el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ha decidit crear un Espai de seguiment que monitoritzi l’acompliment dels compromisos adquirits, amb les funcions següents:

  1. Conèixer i valorar de forma periòdica la implementació de les mesures previstes en l’Acord de Govern. 
  2. Eventualment, donar per finalitzada la implementació efectiva de l’Acord de Govern. 


L'Espai de seguiment ha de tenir capacitat tècnica i, alhora, permetre la igualtat d’oportunitats entre totes les persones que hi hagin participat. Per-ho possible, hi haurà 3 representants d’entitats de prestigi en l’àmbit de la integritat pública i 7 persones participants escollides per sac i sort, d'acord amb els criteris següents:

- Paritat, amb 5 dones i 5 homes.

- Equilibri entre els participants en el sorteig, segons hagin vingut en nom d’una entitat i els participants que hagin individualment. Cada categoria tindrà un mínim de 3 i un màxim de 4 participants.

Tots els participants al procés participatiu van ser convidats a presentar la seva candidatura fins el 31 de març. Podeu consultar els detalls dels criteris i de la metodologia del sorteig en aquest document.


El sorteig es va celebrar el dia 8 d'abril de 2020 a les 12.00. Podeu consultar el certificat dels resultats del sorteig i també el vídeo de la gravació de sorteig en directe.

Certificat amb la composició definitiva després d'un desestiment.