" class="part-icon-bars">

La qualitat acústica i de cel nocturn del Parc Natural de la Serra de Montsant a debat

#PNMontsant Procés participatiu per elaborar el pla de mesures per preservar i millorar la qualitat acústica i del cel nocturn del Parc Natural de la Serra de Montsant

Fase 3 de 3
Retorn 01/08/2023 - 31/12/2023
Fases del procés

El Parc Natural de Montsant té un paisatge únic, caracteritzat per la petjada de l’activitat humana i una abrupta orografia de cingles, barrancs i congostos, i ofereix un ric patrimoni natural i cultural vinculat als valors espirituals de la muntanya. A més, degut a les seves condicions singulars, és un enclavament únic per la seva qualitat acústica i del cel nocturn.

La contaminació acústica té efectes negatius sobre les espècies de fauna, per exemple, en la nidificació de les aus i els hàbitats d’altres espècies d’interès. Preservar espais silenciosos permet restablir l’equilibri de la natura.

Per la seva banda, la contaminació lumínica té impactes negatius que poden afectar a grans extensions de territori. Erosiona els ecosistemes i la biodiversitat i dificulta la visió del cel estrellat. A més, un disseny i ús inadequat de la il·luminació artificial ocasiona malbaratament energètic i, per tant, incrementa l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 

Per a les persones, poder connectar amb la natura, el silenci i la foscor, ens aporta beneficis i benestar a la vida quotidiana. El silenci i el cel estrellat són valors intrínsecs de la natura i de la cultura, que cal preservar i restituir, especialment en aquesta muntanya sagrada.

L’any 2018 el Parc Natural de Montsant, conjuntament amb els municipis del seu entorn, van obtenir el distintiu de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya que l’acredita com l’únic territori amb doble protecció de la qualitat lumínica i acústica. Les dues figures de protecció que l’emparen son:


A més, es va elaborar i implementar un Pla específic de mesures (Pla-2018-2022) per al manteniment de les seves condicions.

En aquests darrers cinc anys s’han produït una sèrie de canvis que fa necessari elaborar un nou pla de mesures:

  • L’execució de part de les actuacions formulades en el Pla-2018-2022.
  • L’increment en el coneixement de la forma de protegir l’entorn natural tant des del punt de vista acústic com lumínic.
  • L’ampliació de l’àrea d’influència de la protecció lumínica en 20 municipis més l’any 2021.
  • L’obtenció del distintiu internacional de qualitat de cel nocturn: Destinació Turística Starlight l’any 2021 a la majoria de municipis implicats.
  • La renovació l’any 2021 de la distinció Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS), en la que aquests dos vectors ambientals estan directament implicats.