" class="part-icon-bars">

Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2021-2030 (PRITAC 2030)

Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2021-2030 (PRITAC 2030)

Fase 2 de 2
Fase de retorn 16/09/2021 - 16/10/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Descripció del procés

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020, un programa d’actuacions interdepartamentals per a l’impuls de la recerca, el desenvolupament i la innovació al servei del sector agroalimentari. Per donar continuïtat a aquesta línia de treball, actualment s’està elaborant el PRITAC 2030 per millorar el sistema d’innovació agroalimentari i la seva capacitat de resposta als seus reptes i estratègies.

Finalitat i objectius del procés participatiu


Mitjançant aquest procés participatiu, es pretén informar la ciutadania de quins són els objectius estratègics i les mesures proposades al document, i rebre propostes que permetin completar-les i adaptar-les a les necessitats exposades per les persones participants.

L’objectiu principal:

·        Proposar i debatre mesures pel PRITAC 2030, per incrementar l’impacte transformador de la innovació, la recerca i la transferència en el sector agroalimentari i forestal català.


Els objectius específics:

·        Recollir propostes/accions que enriqueixin el PRITAC 2030 que es posa a debat

·        Prioritzar les mesures proposades en el desplegament del PRITAC 2030


Per a conduir el debat, definim 3 eixos de continguts.


Eixos de debat


El procés participatiu es focalitzarà en 3 eixos de debat, vinculats cadascun d’ells a un dels objectius estratègics en què es proposa estructurar l’estratègia. Aquesta estructura facilita la identificació dels àmbits d’interès preferent, i permet que les persones participants puguin centrar-se en aquells aspectes en què se senten especialment implicades.

Eix 1. Governança i cooperació del sistema RDI

Ens trobem en un moment de canvi a nivell estratègic, amb un nou marc de polítiques i programes de la UE que s’estan acabant de definir per la propera dècada, sense oblidar tampoc les estratègies a nivell estatal i nacional que també s’estan definint. L’alineament amb aquestes estratègies és indispensable per augmentar la innovació, la competitivitat i el creixement del nostre sistema RDI.

L’enfortiment de la governança i la cooperació entre els actors del sistema RDI agroalimentari i forestal de Catalunya és primordial per aconseguir un efecte multiplicador d’atracció de fons d’RDTI i de increment de l’impacte d’aquests fons a Catalunya.

Així mateix, cal disposar d’un ecosistema de recerca i innovació més cohesionat que pugui donar resposta a les demandes de la societat i que enforteixi al mateix temps el teixit productiu, en el marc d’una economia del coneixement avançada, i així poder fer front als reptes socials, tecnològics i ambientals i desplegar una política alimentària global a Catalunya.

En aquest eix es pretén analitzar i debatre com es pot enfortir la governança del sistema i la cooperació entre els actors del sistema RDI agroalimentari i forestal.


Eix 2.Captació i distribució més eficient de recursos humans i materials

El capital humà és un factor clau per garantir que qualsevol activitat funcioni. En aquest sentit, és important disposar d’un talent d’excel·lència que treballi en el sector agroalimentari i forestal. La formació i la capacitació dels nous perfils professionals, el coneixement i la innovació, han d’estar a l’abast dels productors i de tota la cadena alimentària per possibilitar la incorporació de noves tecnologies i la modernització dels actuals sistemes productius.

A Catalunya, l’actual sistema de recerca, desenvolupament, transferència i innovació (RDTI) es fonamenta en uns elevats nivells d’excel·lència científica. No obstant això, la xarxa d’universitats i centres de recerca està molt fragmentada i s’evidencien dificultats per aprofitar el talent i el coneixement que genera el sistema per a la seva transformació en valor. La manca d’inversió pública i privada en RDI dels darrers anys (molt per sota dels objectius de la UE) i unes dinàmiques que no creen la suficient transferència i creació d’empreses de base tecnològica, són alguns dels factors que expliquen aquesta realitat.

La projecció internacional del sistema RDTI català també cal considerar-la, no només com a font d’oportunitats d’accés a fons de finançament sinó també com a oportunitat per esdevenir un actor reconegut i amb capacitat d’incidència.

En aquest eix es pretén identificar eines per millorar la captació i distribució més eficient dels recursos humans i materials destinats a l’RDI.


Eix 3.Impacte transformador de la recerca, la innovació i la transferència en la societat

 

La transformació del sector agroalimentari es considera absolutament necessària per mantenir la competitivitat del sector i incrementar-ne la sostenibilitat en un entorn de canvi climàtic i augment de les necessitats d’aliments. La digitalització i la incorporació de noves tecnologies permeten augmentar l’eficiència productiva i un ús més eficient dels recursos.

La recerca, la innovació i la transferència de coneixements juguen un paper fonamental en aquest procés de transformació. Per fer-ho possible, tots els actors de la cadena de valor agroalimentària i forestal han d’incorporar la recerca i la innovació com a part essencial del seu desenvolupament i projecció futura.

Així doncs, és cabdal l’RDI com a motor de transformació del sector i del territori per la resolució de problemes i l’assoliment de reptes i oportunitats concretes del sector. L’aplicació de tecnologies emergents en el sector agroalimentari que permetin incrementar la competitivitat i sostenibilitat dels sistemes productius implicarà adaptacions i canvis importants en els models productius. També caldrà més capacitat emprenedora tant per desenvolupar noves empreses de base tecnològica, com per augmentar la intensitat innovativa de les existents.


Sota aquest eix es pretén analitzar i debatre com es pot incrementar l’impacte transformador de la recerca, la innovació i la transferència en la societat.


Qui pot participar?

Totes les persones i/o entitats interessades en participar en la definició i priorització de mesures adreçades a la millora del sistema d’innovació agroalimentari i forestal de Catalunya, i que han de ser considerades en el PRITAC 2030.

Quins impactes tindrà aquest procés participatiu?

Els impactes del procés participatiu es difondran en aquest portal. Les aportacions rebudes seran valorades i les que siguin avaluades positivament s'incorporaran a l'estratègia. El procés participatiu acabarà amb un retorn a la ciutadania per a explicar quines aportacions han estat incorporades i quines han estat desestimades, amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o exclusió.

Límits del debat:

En aquest debat no es considerarà l'aportació de nous criteris i/o valoracions dels establerts en la proposta.

En l'objectiu del debat no estan inclosos els temes pressupostaris, i per tant, no es consideraran les aportacions realitzades en aquest àmbit.

Propostes Veure tots (11)

El relleu generacional en el mon agrari és un aspecte crític. La major part d'explotacions...
- Innovació jurídica: Creació d'una comissió tècnica-jurídica per la revisió i actualització de...
Veure tots (11)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn
Data d'inici 16 de Juliol de 2021
Data de finalització 15 de Setembre de 2021
Referència: II-PART-2021-07-409

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PRITAC/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PRITAC/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

7

Participants

19

Seguidores

11

Propostes

1

Adhesions