" class="part-icon-bars">

Pla director urbanístic dels sòls no sostenibles de l’Alt Pirineu

Consulta prèvia del Pla director urbanístic dels sòls no sostenibles de l’Alt Pirineu

Fase 2 de 2
Fase de tancament 21/12/2018 - 31/03/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

La consulta prèvia del Pla Director Urbanístic dels sòls no sostenibles de l’Alt Pirineu, impulsat per la Secretaria d’Habitat Urbà i Territori, vol recollir les propostes de la població i els actors implicats, per al futur i la dinamització d’un territori format per 24 municipis.

El Pla director urbanístic té per objecte avaluar la sostenibilitat urbanística dels sectors urbanitzables previstos en el planejament general vigent anterior al Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran. El document analitza els planejament urbanístics municipals pel que fa als sòls del planejament vigent per tal de valorar la seva sostenibilitat urbanística i la seva adaptació al planejament territorial. A tal efecte, es recullen els criteris de sostenibilitat definits en la legislació urbanística i sectorial, així com els definits en la planificació territorial. El conjunt resultant de criteris ens ha de permetre valorar els sòls, que no compleixen amb el principi de desenvolupament urbanístic sostenible, el qual informa l’ordenació del territori i el planejament urbanístic.

Objectius del Pla director urbanístic

  • Establir les determinacions i directrius per tal d’adaptar els planejaments urbanístics municipals a les estratègies de creixement establertes en el planejament territorial vigent.
  • Donar les directrius per tal que els planejaments municipals hagin d’adaptar cadascun els àmbits i paràmetres els sectors a la normativa sectorial i les determinacions vigents en matèria de riscos.
  • Identificar les incompatibilitats entre les delimitacions dels sectors vigents i les proteccions territorials en matèria de protecció ambiental.
  • Establir directrius i recomanacions, d’acord amb les estratègies territorials, de canvi de model a implementar en els sectors destinats a l’extensió urbana.

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Actualment només el 33% dels municipis de Catalunya tenen el planejament general adaptat a la legislació territorial. Després de 12 anys des de l’aprovació del Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran un 38% dels municipis encara no s’hi ha adaptat (26 municipis sobre 68). Tal com es comprova, molt municipis, tot i els anys que han passat des de l’aprovació, no han revisat els seu planejament general en molts casos per les dificultats econòmiques i de gestió que comporta.

Aquest document proposa avaluar la sostenibilitat urbanística dels sectors urbanitzables, del planejament vigent anteriors al Pla territorial parcial, per tal de definir les estratègies de desenvolupament dels sectors d’acord amb els criteris de sostenibilitat previstos en la legislació.

Les opcions alternatives

  • Alternativa 0: Mantenir els sòls urbanitzables sense valorar-ne la seva sostenibilitat
  • Alternativa 1: Valoració dels sòls urbanitzables definits per planejament general aprovat d’abans de la Llei d’urbanisme, (Llei 2/2002), sense pla parcial aprovat 20 municipis, 65 sectors i 382ha de superfície de sòl urbanitzable
  • Alternativa 2: Valoració dels sòls urbanitzables definits pels planejaments generals aprovats d’abans de l’entrada en vigor del PTPAPiA (2006), sense pla parcial aprovat 24 municipis, 99 sectors i 398ha de superfície de sòl urbanitzable
  • Alternativa 3: Valoració dels sòls urbanitzables definits pels planejaments generals aprovats d’abans de l’entrada en vigor del PTPAPiA (2006), amb i sense pla parcial aprovat 24 municipis, 120 sectors i 614ha de superfície de sòl urbanitzable

Objectiu de la consulta

Conèixer l’interès de la ciutadania en la necessitat o no de redactar el document, el qual té per objecte adequar els sòls no desenvolupats a la legislació territorial, urbanística i sectorial per garantir la seva sostenibilitat.

Qui hi participa Agents socials i persones que viuen i treballen a la zona de l’Alt Pirineu
Departament Departament de Territori
Disposa de retorn No
Data d'inici 20 de Novembre de 2018
Data de finalització 31 de Març de 2019
Referència: II-PART-2018-11-179

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/altpirineu/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/altpirineu/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

6

Participants

1

Seguidores

6

Respostes