" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre l’avantprojecte de Llei de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques, incloent-hi la docència.

Consulta pública prèvia sobre l’avantprojecte de Llei de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques, incloent-hi la docència.

Fase 2 de 2
Retorn 15/12/2021 - 30/01/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Aquesta iniciativa es dirigeix a actualitzar i millorar el règim jurídic aplicable a Catalunya sobre la protecció d’animals que puguin ser utilitzats per a l’experimentació i per altres finalitats científiques. Aquest règim, fins ara se circumscriu a allò que disposen la Llei catalana 5/1995, de 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques, i també el seu desplegament reglamentari, que ha estat realitzat de la mà del Decret 214/1997, de 30 de juliol.

L’aprovació de la legislació de l’any 1995 es va inscriure indubtablement en la línia més avançada de les regulacions que es coneixien en aquesta matèria. Tanmateix, transcorreguts 25 anys des de que va ser aprovada s'han detectat diversos problemes i àmbits de millora que escauria afrontar i redreçar.

Molt sintèticament, estan relacionats amb els aspectes següents: a) incorporar les innovacions que ara han de ser d’aplicació procedents del règim jurídic internacional, europeu i intern actualment aplicable a la protecció d'animals utilitzats per a l'experimentació i altres finalitats científiques, atès que hom pot constatar que ha sofert modificacions rellevants al llarg dels darrers anys. En aquest sentit, la seva actualització és especialment adient, atès que s’aprecia que els continguts de la llei catalana no estan convenientment adaptats a les exigències que es deriven d’aquest nou marc jurídic. b) En conseqüència, l'absència d'una llei pròpia actualitzada implica la necessitat d'interpretar constantment els preceptes de la legislació catalana, amb el risc que això pot suposar d'inconsistències i incongruències. També obliga a aplicar sovint la legislació estatal bàsica en absència d'una norma catalana que incorpori les noves exigències. c) El temps transcorregut des de l’aprovació de la Llei 5/1995, l'absència de reformes rellevants en el text de la Llei catalana, i la magnitud de les modificacions que s'han produït en els àmbits internacional, europeu i estatal en els termes que s'acaben d'assenyalar, han convertit actualment a la Llei 5/1995 en una norma d'utilitat limitada. Es pretén, doncs, adaptar la normativa catalana a les necessitats presents, i reforçar-ne la seguretat jurídica, per tal que sigui actualitzada i coherent amb la resta de l’ordenament jurídic.

Aquesta iniciativa d’actualització vol incidir de manera especial en els aspectes relacionats amb: a) els principis aplicables les actuacions que impliquin la utilització d’animals en procediments de recerca; b) les finalitats dels procediments; c) les condicions generals que han de ser garantides en l’allotjament i la cura dels animals; d) els animals utilitzats en els procediments; e) els aspectes aplicables a les autoritzacions i registres dels criadors, subministradors i usuaris; f) la formació; g) els procediments i projectes de investigació, incloent la seva avaluació; h) el seu seguiment; i) el règim sancionador.

Per a més informació

Directiva 2010/63/UE del Parlament Europeu i del Consell de 22 de setembre de 2010 relativa a la protecció dels animals utilitzats per a fins científics

Reial decret 53/2013, d’1 de febrer, pel qual s’estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docènciaObjectius de la iniciativa


Amb aquesta iniciativa legislativa es pretenen assolir els objectius següents:

-      Garantir la protecció dels animals que es destinen a l’experimentació i altres finalitats científiques i, alhora, fer-la compatible amb l’experimentació científica.

-      Adaptar els continguts de la llei catalana al règim jurídic internacional, europeu i estatal actualment aplicable a la protecció d'animals utilitzats per a l'experimentació i altres finalitats científiques, incloent-hi la docència.

-      Garantir la seguretat jurídica en l’àmbit de la protecció dels animals emprats per a l’experimentació i altres finalitats científiques.

-      Facilitar i agilitzar la tramitació de procediments administratius vinculats a l’ús d’animals per a l’experimentació i altres finalitats científiques.

-      Impulsar la transparència en els usos als quals es destinen els animals en l’experimentació i altres finalitats científiques.

-      Avançar en la introducció dels principis de reemplaçament, reducció i refinament que resulten consubstancials a la regulació d'aquesta matèria.

Objectius de la consulta

L’objectiu de la consulta és obtenir informació de la ciutadania sobre aspectes que es considera que s’haurien de tenir en compte en la redacció d’una futura llei de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques, incloent-hi la docència, i fer-los partícips de com i en quines condicions s’utilitzen animals en investigació científica bàsica i aplicada, en àrees com la medicina i la veterinària.

Es pretén obtenir aportacions i observacions referents a:

·       El benestar dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques.

·       Detectar eventuals millores que ofereixin una major protecció dels animals, incloent la formació del personal usuari d’aquests animals.

·       Identificar possibles reptes i oportunitats en l’aplicació del «principi de les tres erres», és a dir el reemplaçament, la reducció i el refinament.

·       Augmentar la informació disponible pels ciutadans en general i pels agents implicats en el coneixement sobre l’ús dels animals amb finalitats científiques.

Període de la consulta

30 dies des de la seva exposició a Participa.gencat.

Grups als que s'adreça la consulta

La consulta és oberta a la ciutadania en general, i particularment a les entitats, associacions i organitzacions relacionades amb el sector.

Per una part, s’utilitzaran els canals propis de la Secretaria: novetat al portal web de la Secretaria de Medi Ambient, publicació d’una notícia al butlletí electrònic de medi ambient i al butlletí electrònic del tercer sector ambiental. També s’utilitzarà la xarxa social twitter per fer-ne difusió en diferents moments (anunci de la consulta, recordatori i dos dies abans de la finalització del termini).

Per altra part, es farà un mailing amb la informació a determinats actors socials referents dins de l’àmbit territorial de Catalunya per tal que puguin reenviar la informació a les persones que podrien estar interessades en participar, a mode d’altaveus de la consulta. Concretament, s’enviarà a:

·       Criadors, subministradors i usuaris d’animals per a experimentació

·       Entitats de protecció animal

·       Entitats que imparteixen cursos de formació en matèria d’experimentació animal

·       Òrgans encarregats del benestar dels animals

·       Col·legis/Consell de Col·legis professionals que agrupen la majoria de personal usuari d’animals per a experimentació i altres finalitats científiques (veterinària, biologia, medicina, farmàcia i psicologia).

Així mateix es tindran en especial consideració les aportacions efectuades per la Comissió d’Experimentació Animal com a òrgan consultiu de la Generalitat en matèria d’experimentació animal.

Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Grup promotor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Unitat promotora Secretaria d'Acció Climàtica
Disposa de retorn
Data d'inici 22 de Setembre de 2021
Data de finalització 22 de Octubre de 2021
Referència: II-PART-2021-09-421

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/animals/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/animals/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

4

Seguidores