" class="part-icon-bars">

Segona fase de la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens

Consulta del procediment de declaració d'àrees amb mercat d'habitatge tens de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge

Fase 1 de 1
Introducció ? - ?
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La declaració de determinats municipis com a àrea amb mercat d’habitatge tens es preveu com un mecanisme de caràcter excepcional per donar solució a la situació d’aquells territoris que es troben especialment en risc de no disposar de la dotació suficient d’habitatges de lloguer a un preu assequible que permeti accedir-hi a tota la població, mitjançant l’aplicació del règim de contenció de rendes previst a la Llei 11/202 als contractes d'arrendament d'habitatge que s’hi concloguin.

La Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge, permet a l'Administració qualificar determinades zones del territori com a àrees amb mercat d'habitatge tens, i subjectar els contractes d'arrendament que s'hi concloguin a un règim de contenció de les rendes.

La disposició transitòria segona d’aquesta Llei declara de forma transitòria com a àrees amb mercat d’habitatge tens els municipis en què les rendes de lloguer han sofert un increment de més d’un vint per cent en el període comprès entre els anys 2014 i 2019, pertanyents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona o amb una població de més de vint mil habitants. Aquesta declaració transitòria té una durada d’un any a comptar de l’entrada en vigor de la norma, i deixarà de tenir efectes amb la formalització d’una nova declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens, si, un cop transcorregut el termini esmentat, no s’ha formulat una nova declaració

 La imposició d'aquestes restriccions es concep com una mesura excepcional. A diferència d'altres ordenaments, com el francès, en què la delimitació de rendes té durada indefinida, a Catalunya es tracta d'una mesura limitada en el temps, que es pot declarar amb una durada màxima de cinc anys, en un procediment en el qual cal acreditar les circumstàncies que la justifiquen i precisar les mesures que adoptaran les administracions per a atenuar o revertir la situació de mercat tens. La competència per a formular aquesta declaració s'atribueix al departament de la Generalitat competent en matèria d'habitatge, amb l'excepció de la ciutat de Barcelona i l'àmbit metropolità de Barcelona, per raó de llur problemàtica singular i llur règim especial.

 En ús de les competències atribuïdes a la Generalitat per part d’aquesta Llei, en data 20.09.2021 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 8505, la Resolució DSO/2812/2021, de 15 de setembre, per la qual es declaren com àrees amb mercat d'habitatge tens els següents municipis: Blanes, Canet de Mar, Cardedeu, Figueres, la Garriga, Girona, Igualada, Lleida, Manresa, el Masnou, Mataró, Mollet del Vallès, Olesa de Montserrat, Rubí, Sabadell, Salt, Sant Fruitós de Bages (en relació als nuclis de Sant Fruitós i Torroella de Baix, exclosos els nuclis de Pineda de Bages, de les Brucardes, i de la Rosaleda), Sant Pere de Ribes, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Sadurní d'Anoia, Tarragona, Terrassa, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú.

 Posteriorment, han sol·licitat ser declarats com àrees amb mercat d'habitatge tens 20 municipis més, motiu pel qual s’inicia un nou procediment per a efectuar la declaració d’arees amb mercat d’habitatge tens respecte d’aquells municipis que han sol.licitat i que compleixin amb qualsevol de les condicions previstes a l’article 2 i 5 de la Llei 11/2020.

 Aquesta declaració ha de precisar les mesures que adoptaran les administracions per a atenuar o revertir la situació de mercat tens, així com la seva durada, que no pot excedir de 5 anys.

 

Documents relacionats

El que es decideix Declaració d'àrees amb mercat d'habitatge tens
Qui hi participa La consulta està oberta al conjunt de ciutadans i organitzacions dels sectors econòmics, professionals i socials, vinculats amb la promoció i gestió d’habitatges
Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Agència de l'Habitatge de Catalunya
Disposa de retorn No
Data d'inici 29 de Octubre de 2021
Data de finalització 15 de Novembre de 2021
Referència: II-PART-2021-10-427

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/areesmercatdhabitatgetens-2fase/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/areesmercatdhabitatgetens-2fase/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

25

Seguidores