" class="part-icon-bars">

Consulta pública sobre la utilització d’armes per part de membres del Cos d’Agents Rurals

Consulta pública sobre la utilització d’armes per part de membres del Cos d’Agents Rurals

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta pública sobre la utilització d’armes per part de membres del Cos d’Agents Rurals

Les tasques d’inspecció i control que han de desenvolupar els membres del CAR d’acord amb l’Estatut d’autonomia i la Llei, impliquen tot sovint l’exposició dels seus membres a situacions de conflicte que poden generar també risc per a la seva integritat física. Aquest fet comporta la necessitat de dotar els seus membres d’elements de defensa i d’autoprotecció, com ara les armes,  per tal que exerceixin les funcions que tenen encomanades de forma segura i efectiva.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

L’aprovació d’aquesta disposició és necessària per tal de dotar els membres del CAR dels elements necessaris perquè exerceixin les funcions de vigilància i inspecció de forma segura.

L’aprovació de la norma és oportuna tant pel fet que es tracta dels desenvolupament d’un mandat legal, com pel fet que es tracta d’una demanda del col·lectiu dels agents rurals, especialment  arran dels tristos fets ocorreguts a principis de l’any 2017 en què dos agents rurals van perdre la vida en l’exercici de les seves funcions de vigilància i control.

D’altra banda, el 19 de maig de 2016, el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 35/XI, de seguretat ambiental i del Cos d'Agents Rurals, en què que estableix que “Cal aprovar i publicar, durant el 2016, el reglament d'ús d'armes pels membres del CAR, que ha d'incloure també altres mitjans de defensa, facilitar la formació i els elements de suport a la seguretat emocional i física dels agents per a l'exercici de la part coercitiva de llur feina i adoptar un protocol en cas d'amenaces i agressions amb la supervisió i l'assessorament de tècnics externs especialitzats en seguretat en el maneig d'armament en cossos policials, amb l'objectiu principal de garantir la seguretat de les persones en les actuacions del Cos”.

També cal tenir en compte que la Resolució dictada pel Síndic de Greuges en data 27 de març relativa als incidents a Lleida en què recomana “Cal que s'aprovi el reglament que desenvolupi totes les qüestions relatives a les mesures de seguretat, els elements de protecció, i defineixi aquelles situacions en què s'hauria de determinar la necessitat o no de portar armes, així com el tipus d'armament.”

Objectius de la norma

L'objecte de la norma és, d’una banda, desplegar el reglament previst a la disposició addicional quarta de la Llei 17/2003, de 4 de juliol i complir la Moció 35/XI del Parlament de Catalunya sobre el Cos d’Agents Rurals i la seguretat ambiental i d’un altre, donar resposta a la demanda social y del col·lectius dels agents rurals afectats.

Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Es considera que dictar una disposició que reguli el règim de la utilització de les armes és l'única opció i la que millor s'adequa al marc normatiu vigent. En efecte, d'acord amb la disposició addicional quarta de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, relativa a l'ús d'armes, estableix que "els funcionaris del Cos d’Agents Rurals, si acompleixen funcions que ho requereixen, poden portar l'arma que es determini reglamentàriament. L'ús de les armes s'ha de fer d'acord amb la normativa vigent en matèria d'armament. També s'han d'establir el règim de les mesures de control d'armes, les normes per a administrar-les i les mesures de seguretat necessàries.

Pel que fa a la forma de la disposició adoptaria la forma de decret, en ser un desplegament de la llei 17/2003, de 4 de juliol

L’opció de no prendre cap iniciativa, comportaria que el col·lectiu d’Agents Rurals continuaria duent les seves tasques de vigilància a i inspecció sense les oportunes mesures de seguretat, necessàries d’acord amb els riscos inherents a les funcions encomanades. D’altra banda, s’estaria no s’estaria donant compliment al mandat contingut ala Llei 17/2003, de 4 de juliol, ni ala moció del Parlament 35/XI

Recordeu registrar-vos aquí per a poder realizar la vostra aportació a través del portal Participa Gencat o, si ho preferiu, envieu un correu electrònic a la direcció: unitatjuridica.dgf@gencat.cat

 

Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data de finalització 28 de Setembre de 2017
Referència: II-PART-2017-09-101

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/armes-cos-agents-rurals/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/armes-cos-agents-rurals/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.