" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre l’obligació de l’ús dels mitjans electrònics en la presentació i pagament de l’autoliquidació del gravamen de protecció civil per a determinats obligats tributaris

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre que estableixi l’obligació de l’ús dels mitjans electrònics en la presentació i pagament de l’autoliquidació del gravamen de protecció civil per a determinats obligats tributaris

Fase 2 de 2
Retorn 03/01/2020 - 17/01/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda considera necessari regular en una ordre l’obligació de l’ús dels mitjans electrònics per part de determinats subjectes per a la presentació i pagament del model d’autoliquidació 900, del gravamen de protecció civil. En concret, a més dels subjectes que ja es troben obligats a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics d’acord amb la normativa administrativa general, s’obligarà als intermediaris fiscals que presentin autoliquidacions per compte d’altri o de tercers i a les persones que exerceixin la condició de col·laboradors en l’aplicació dels tributs d’acord amb el previst a la Llei general tributària.


Els objectius de la iniciativa són:

1) Incrementar l’ús dels mitjans electrònics en les relacions entre els subjectes obligats al pagament i l’Administració tributària

2) Reduir els costos i temps de tramitació

3) Facilitar el compliment de les obligacions tributàries als subjectes obligats al pagament.

L’objectiu de la consulta és rebre les aportacions dels subjectes als que s’obligarà a utilitzar els mitjans electrònics en la presentació i pagament de l’autoliquidació del gravamen de protecció civil. A banda dels subjectes que ja es troben obligats a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics d’acord amb la normativa administrativa general, l’obligació que s’introdueix afectarà als intermediaris fiscals que presentin autoliquidacions per compte d’altri o de tercers i a les persones que exerceixin la condició de col·laboradors en l’aplicació dels tributs d’acord amb el previst a la Llei general tributària.

Per tant, sense perjudici que les persones destinatàries també puguin fer les aportacions que estimin oportunes, es proposa que es faciliti informació sobre qualsevol dificultat que pugui existir per al compliment de l’obligació que es preveu introduir o sobre propostes que permetin facilitar la presentació i pagament de l’autoliquidació del gravamen de protecció civil per mitjans electrònics.

Sense perjudici que la consulta es troba oberta al conjunt de ciutadans i organitzacions, aquesta s’adreça especialment als intermediaris fiscals que presentin autoliquidacions per compte d’altri o de tercers i a les persones que exerceixin la condició de col·laboradors en l’aplicació dels tributs d’acord amb el previst a la Llei general tributària, atès que aquests col·lectius de persones físiques es veuran directament afectats per la mesura.

 Es preveu convidar de forma directa a participar a les principals associacions o entitats representatives dels col·lectius d’intermediaris fiscals i de col·laboradors en l’aplicació dels tributs.

Sens perjudici que les persones destinatàries també puguin fer les aportacions que estimin oportunes, es proposen les qüestions següents:

 1.- Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació?

 2.- S’haurien de preveure altres objectius diferents?

 3.- Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?

 4.- Existeix alguna dificultat específica per presentar el model d’autoliquidació del gravamen de protecció civil per mitjans electrònics?El que es decideix L’obligació de l’ús dels mitjans electrònics en la presentació i pagament de l’autoliquidació del gravamen de protecció civil per a determinats obligats tributaris
Qui hi participa La consulta es troba oberta al conjunt de ciutadans i organitzacions, però s’adreça especialment als intermediaris fiscals que presentin autoliquidacions per compte d’altri o de tercers i a les persones que exerceixin la condició de col·laboradors en l’aplicació dels tributs d’acord amb el previst a la Llei general tributària.
Com es decideix Mitjançant debat obert i la formulació de qüestions relatives a la formulació del problema, als objectius que es plantegen i a la presentar el model d’autoliquidació del gravamen de protecció civil per mitjans electrònics.
Departament Departament d'Economia i Hisenda
Unitat promotora Agència Tributària de Catalunya
Disposa de retorn
Data d'inici 02 de Desembre de 2019
Data de finalització 17 de Gener de 2020
Referència: II-PART-2019-11-297

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/autoliquidacio-gravamen-proteccio-civil/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/autoliquidacio-gravamen-proteccio-civil/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

192

Seguidores