" class="part-icon-bars">

Modificació del règim dels serveis de centre de dia ocupacionals per a persones amb discapacitat per permetre als usuaris iniciar una relació laboral ordinària

Consulta pública prèvia per l’elaboració d’un projecte d’Ordre per modificar el règim dels serveis de centre de dia ocupacionals per a persones amb discapacitat, que impedeix als usuaris iniciar una relació laboral ordinària

Fase 3 de 3
Retorn 15/06/2024 - 15/07/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Departament de Drets socials vol adoptar les mesures pertinents per eliminar les barreres que dificulten l’accés al món laboral a les persones amb discapacitat, per tal d’afavorir la seva inclusió i integració, tal com promou la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 13 de desembre de 2006.

L’article 9 de l’Ordre de 28 de juliol de 1992, de desplegament del Decret 279/1987, de 27 d'agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb discapacitat, determina que una de les causes d’extinció de la relació contractual d’usuari d’una plaça concertada d’un centre ocupacional és l’inici d’una relació ordinària de treball per part de l’usuari. Aquest precepte resulta d’aplicació tant pels Serveis de Teràpia Ocupacional, com pels Serveis Ocupacionals d’Inserció, per remissió de la disposició addicional 1 del Decret 336/1995, de 28 de desembre, pel qual es regula el Servei Ocupacional d'Inserció en els Centres Ocupacionals per a persones amb discapacitat.

Això implica que les més de 10.000 persones amb discapacitat que assisteixen a aquests serveis d’atenció diürna arreu de Catalunya no poden subscriure un contracte laboral per a exercir un treball temporal o esporàdic sense perdre la plaça que ocupen al servei.

És evident que la normativa relativa als serveis de centres de dia ocupacionals a Catalunya ha quedat desfasada, atès que durant els darrers anys, tant la societat com el món laboral han evolucionat molt, sobretot pel que fa a la integració de les persones amb discapacitat. En aquest nou context social i laboral, les persones amb discapacitat tenen oportunitats reals d’aconseguir un treball remunerat, encara que sigui temporal.

Davant d’aquesta situació, el Departament de Drets socials ha d’adoptar les mesures pertinents per eliminar les barreres que dificulten l’accés al món laboral a les persones amb discapacitat, per tal d’afavorir la seva inclusió i integració, tal com promou la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 13 de desembre de 2006.

Així doncs, l’objectiu de la iniciativa és facilitar la integració i inclusió laboral de les persones amb discapacitat que assisteixen a serveis de centres de dia ocupacionals, permetent que puguin compatibilitzar l’assistència al centre amb un treball remunerat de caràcter temporal o esporàdic, sense que perdin la seva plaça al servei. Es pretén adaptar la normativa vigent a la societat i realitat laboral actual incloent-hi excepcions a la causa d’extinció del contracte assistencial de l’usuari d’una plaça concertada per l’inici d’una relació ordinària de treball prevista a l'art. 9 de l'Ordre de 28 de juliol de 1992.

Concretament, es pretén permetre l’inici d’una relació laboral en els següents supòsits:

a) Quan es tracti d’una relació ordinària de treball amb un horari compatible amb el del servei d’atenció diürna.

b) Quan es tracti d’una relació ordinària de treball de durada determinada amb una jornada coincident amb l’horari del servei d’atenció diürna en un màxim de 10 hores setmanals. El nombre d’hores setmanals compatibles amb una relació ordinària de treball podrà acumular-se i utilitzar-se tot seguit en els casos en què el contracte laboral requereixi una jornada de 40 hores setmanals de l’usuari i tingui una durada màxima de quatre setmanes consecutives.

D’altra banda, la finalitat de la consulta pública prèvia és recollir les aportacions, opinions, demandes, preocupacions i necessitats de la ciutadania, i en especial dels col·lectius afectats, en relació amb la iniciativa normativa prevista per modificar el règim dels serveis de centre de dia ocupacionals per a persones amb discapacitat, que impedeix als usuaris iniciar una relació laboral ordinària.

Per tal de fer-nos arribar les aportacions que considereu per assolir el compliment dels objectius plantejats, o qualsevol altre tipus d'aportació en relació amb la consulta, heu d'adreçar-vos, si us plau, a l'apartat “Propostes” del menú superior.

Per realitzar la proposta haureu d'estar donats d'alta al portal.

Propostes Veure tots (27)

Creo que esté tipo de centros deben ser voluntarios y no obligatorios deberían ser una ayuda no...
Es poden beneficiar dos perfils diferents: Persones més joves que es troben al SOI i que encara...
Al no existir un servei residencial per apersones majors de 65 anys especialitzats, demanem que...
Veure tots (27)
Qui hi participa La consulta és oberta al conjunt de ciutadans i entitats, però especialment per les persones amb discapacitat i/o en situació de dependència que participen d'un servei diürn, les seves famílies, federacions i entitats socials
Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Direcció General d’Atenció i Promoció d’Autonomia Personal
Disposa de retorn No
Data d'inici 15 de Maig de 2024
Data de finalització 15 de Juny de 2024
Referència: II-PART-2024-05-691

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/centresdediaocupacionals/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/centresdediaocupacionals/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

17

Participants

67

Seguidores

6

Comentaris

27

Propostes

18

Adhesions