" class="part-icon-bars">

Consulta relativa a l’elaboració del decret de regulació de l’activitat cinegètica a Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de regulació de l’activitat cinegètica a Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 07/11/2022 - 08/12/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objecte de la consulta pública és la necessitat d’elaborar un decret que adapti la regulació de l’activitat cinegètica a Catalunya, que continua regida per la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça, al context actual, atès que s’han produït canvis significatius tant pel que fa al propi sector, amb l’aparició de factors com la sobrepoblació de determinades espècies cinegètiques, la disminució del nombre persones caçadores i l’existència de regulacions europees, estatals i de la comunitat autònoma que afecten l’activitat cinegètica en diversos àmbits. 

Des del punt de vista de l’instrument d’intervenció, aquest ha de ser normatiu i per al conjunt d’aspectes que es pretén regular en la situació actual és suficient una norma amb rang de Decret/reglament. Per aquest motiu s’opta per proposar la intervenció en forma de Decret.

Amb aquesta opció serà possible regular adequadament l’exercici de l’activitat cinegètica, la planificació cinegètica, la regulació de les àrees de caça i les zones de caça controlada, així com establir les mesures generals i especials de protecció, d’emergència cinegètica i les mesures cinegètiques excepcionals, així com millorar la senyalització dels terrenys cinegètics.

Objectius

L’objectiu fonamental que es vol assolir és millorar el control de les poblacions de les espècies cinegètiques a Catalunya, per aconseguir mantenir-les en una situació idònia i sostenible, així com mantenir l’equilibri els ecosistemes dels que formen part i la biodiversitat, sense que afectin negativament les activitats agràries ni generin danys o accidentalitat, disminuint també el risc de la presència o creixement d’epizoòties. A tal efecte es considera necessari:

  • Disminuir els danys sobre l’agricultura derivats de la sobrepoblació d’espècies cinegètiques, el risc d’accidents de la xarxa viària i la pressió de les espècies cinegètiques sobre la biodiversitat autòctona.
  • Garantir l’eficàcia i la utilització homogènia dels instruments de gestió de l’activitat cinegètica, a fi d’aconseguir un ús sostenible de les espècies de caça que sigui compatible amb la conservació dels ecosistemes i les espècies amenaçades. Els plans tècnics de gestió han de configurar-se per poder-los adequar a les variacions de les poblacions i a les orientacions de la normativa europea.
  • Garantir una formació adequada per a l’exercici de la caça i afavorir la seva professionalització. Es vol atorgar al caçador que actua col·laborant amb l’administració en el desenvolupament dels plans de control cinegètic un empara i una seguretat jurídica en l’exercici de la seva activitat de caça. En aquest sentit es planteja regular la figura del caçador expert, que habilitarà, prèvia formació específica, a la utilització de mètodes de captura d’alta eficàcia, amb l’autorització excepcional del Departament competent en matèria d’activitats cinegètiques.
  • Garantir una tramitació de les modificacions de les àrees de caça amb reglamentació especial i les zones de caça controlada, que asseguri el seu coneixement públic i asseguri els drets de les persones afectades i els dels sol·licitants.

Alhora, es vol revitalitzar l’activitat de la caça, inserida en el desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals, i reforçar la seguretat jurídica de l’activitat i els drets dels caçadors, dels titulars de terrenys cinegètics i de la població en general.

L’actuació s’insereix en el marc de l’Objectiu 15.1 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, per al desenvolupament sostenible en el seu vessant de protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, i l’objectiu 15.7, adoptar mesures urgents per a posar fi a la caça furtiva, l’objectiu 15.8, adoptar mesures per prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores i l’objectiu 15C, augmentar el recolzament a la lluita contra la caça furtiva. La regulació de l’activitat cinegètica a Catalunya és una actuació ja prevista al Pla normatiu 2021-2023 i a l’apartat 4.2.1 del Pla de Govern de la XIV Legislatura.


Propostes Veure tots (15)

Com a propietari d'explotacions agrícoles, els dilluns els podadors poden els arbres, els dimarts...
És indispensable que aquest nou document en forma de llei garanteixi el lliure exercici de la...
Deixant de banda l'assignació de recursos suficients al món rural perquè no continuï...
  • Creat el
    09/06/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Veure tots (15)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn
Data d'inici 21 de Abril de 2022
Data de finalització 20 de Maig de 2022
Referència: II-PART-2022-04-488

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/cinegetica/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/cinegetica/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

9

Participants

59

Seguidores

6

Comentaris

15

Propostes

26

Adhesions