" class="part-icon-bars">

Participació ciutadana en el Projecte de Decret pel qual s’aprova el reglament del Consell de la Catalunya Exterior

#consellcatexteriordecret Projecte de Decret pel qual s’aprova el reglament del Consell de la Catalunya Exterior

Fase 2 de 2
Informe de Retorn a les aportacions i suggerències rebudes 16/11/2020 - 04/12/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Ja podeu consultar l'informe /memòira de valoració de les aportacions fetes en el procés (a la part final d'aquesta pàgina).

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu d’aquesta consulta, dirigida a la ciutadania, és recollir aportacions i visions per al desenvolupament, mitjançant decret, del Reglament del Consell de la Catalunya Exterior.

Aquest decret desenvolupa l’article 21 de la Llei 8/2017, de 15 de juny, de la comunitat catalana a l'exterior, en el sentit de recollir en una sola norma tots els aspectes relatius al Consell de la Catalunya Exterior, el seu funcionament, l’organització, la composició i la seva adscripció, tot garantint la seguretat jurídica en les relacions entre les comunitats catalanes a l’exterior i l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

L’article 69 de la LTAIPBG preveu la participació de la ciutadania en l’elaboració d’iniciatives normatives, quan, per la importància que tenen o per la matèria que regulen, l’Administració pública considera pertinent obrir una consulta a la ciutadania des de l’inici de la tramitació del procediment administratiu, com és en aquest cas.

Aquest tràmit permetrà fomentar la participació i incorporar la visió de la ciutadania en el funcionament, organització i composició del Consell de la Catalunya Exterior.

Per tal de fer-nos arribar les propostes de millor al projecte de decret de referència, o qualsevol altre tipus d’aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d’adreçar-vos a l’apartat “propostes” del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d’estar donats d’alta al portal.  

L’article 13 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat, en els termes establerts per la llei, ha de fomentar els vincles socials, econòmics i culturals amb les comunitats catalanes a l’exterior i els ha de prestar l’assistència necessària.

La Llei 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior, té per objecte regular el marc de les relacions de la Generalitat, les seves institucions i la societat de Catalunya amb els catalans residents a l’exterior, i amb els catalans i catalanes i les comunitats catalanes establerts fora del territori de Catalunya.

Per al compliment dels objectius plantejats en el marc d’aquesta Llei, s’estableixen els òrgans de relació amb les comunitats catalanes a l’exterior. En aquest sentit, l’article 21 de la Llei 8/2017 estableix que el Consell de la Catalunya Exterior és l’òrgan assessor i col·legiat de consulta i participació externa dels catalans i catalanes residents a l’exterior i de les comunitats catalanes a l’exterior i que un decret n’ha de regular el funcionament, l’organització, la composició i l’adscripció.

Aquest Decret s'ajusta als principis de bona regulació que estableix l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i també l'article 62 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. S'adequa als principis de necessitat i eficàcia, ja que constitueix l'instrument adequat per donar resposta al desenvolupament dels articles 21 i 22 de la Llei 8/2017. Pel que fa al principi de proporcionalitat, la iniciativa conté la regulació imprescindible per atendre la necessitat que s’ha de cobrir. Quant al principi de transparència, des de l'inici de la tramitació s'ha permès accedir a tota la normativa vigent actualitzada, i també a la documentació duta a terme en el procés d'elaboració d'aquest Decret, per definir clarament els objectius i possibilitar la participació activa de la ciutadania en l'elaboració de la norma. Així mateix, d’acord amb el principi d’eficiència, les mesures de la norma proposada comporten un ús racional dels recursos públics que es destinen al Consell. Finalment, d’acord amb el principi de seguretat jurídica, aquest Decret és coherent amb l'ordenament jurídic i els mandats que incorpora s'adeqüen a la legislació vigent.


Propostes Veure tots (9)

  • Creat el
    10/11/2020
  • 0
  • Número de comentaris: 0
  • Creat el
    12/11/2020
  • 0
  • Número de comentaris: 0
5.1 Per poder ser vocal del Consell de la Catalunya Exterior en representació de les comunitats...
Veure tots (9)
El que es decideix L'elaboració d'una proposta de Decret per a la seva tramitació fins a l'aprovació
Qui hi participa Comunitats catalanes a l'exterior, Departaments de la Generalitat i altres organismes i institucions
Com es decideix En base a la normativa reguladora per a l'elaboració i aprovació de Decrets
Departament Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
Grup promotor Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Unitat promotora Secretaria d'Acció Exterior i de la UE - Servei de la Catalunya Exterior
Disposa de retorn
Data d'inici 27 de Octubre de 2020
Data de finalització 15 de Novembre de 2020
Referència: II-PART-2020-10-359

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/consellcatexteriordecret/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/consellcatexteriordecret/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>