" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es regula el Delegat de Protecció de Dades del Departament de Salut i el seu sector públic.

Creació del Delegat de Protecció de Dades (DPD) del Departament de Salut.

Fase 1 de 1
Propostes 06/07/2020 - 06/08/2020
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Amb aquesta consulta es vol recollir les aportacions de la ciutadania i de les entitats en relació a l'articulació de la figura del delegat/a de protecció de dades al Departament de Salut de la Generalitat i el seu sector públic.

Objectiu de la consulta

Amb aquesta consulta es vol recollir les aportacions dels ciutadans i de les entitats en relació a les possibles solucions per articular la figura del delegat/a de protecció de dades al Departament de Salut de la Generalitat i el seu sector públic; els mecanismes més efectius per garantir la imparcialitat del delegat/da de protecció de dades en l’exercici de les seves funcions; o la possibilitat de preveure diferències en les tasques del delegat/da de protecció de dades en el cas de tractament de dades per part del Departament de Salut. 


Preguntes per a orientar les aportacions

Amb la intenció d’enriquir l’anàlisi de la necessitat de modificar la normativa vigent, i d’una posterior valoració, el Departament de Salut planteja les preguntes següents per organitzar aquest debat:

1.     Tenint en compte la designació específica d’un DPD en els centres sanitaris obligats legalment al manteniment de les històries clíniques dels pacients, considereu que el delegat/da de protecció de dades que assessora i supervisa el compliment de la normativa en aquesta matèria ha de tenir una regulació específica en l’àmbit de la salut o que s’ha de deixar a l’autoorganització de les entitats dintre del marc normatiu vigent de protecció de dades?

2.     Tenint en compte que les dades de salut estan interrelacionades entre les entitats assistencials, considereu que el delegat/da de protecció de dades ha de donar cobertura al Departament de Salut i a les entitats del seu sector públic?

3.     Esteu d’acord amb l’externalització de les tasques de la figura del delegat/da de protecció de dades en l’àmbit de la salut, per garantir la independència de la seva actuació?Amb aquesta iniciativa es vol crear i regular la figura del/de la DPD del Departament de Salut i del seu sector públic, establint la seva estructura, funcions i organització, així com la seva coordinació amb altres figures i entitats tant del sistema públic de salut com de l’Administració de la Generalitat en general.

L’estructura prevista pel/per la DPD del Departament de Salut i del seu sector públic inclou mecanismes de coordinació a cadascun dels seus centres sanitaris per ocupar-se de les qüestions sobre protecció de dades personals que poguessin sorgir allà, per tal d’aconseguir la màxima proximitat al ciutadà en la salvaguarda de la protecció de les dades de salut. 

Justificació i objectius del nou decret

El/La Delegat/da de protecció de dades (en endavant, DPD) és una figura creada per la normativa europea de protecció de dades a la qual se li atribueixen funcions d’informació i assessorament en matèria de protecció de dades personals, supervisió del compliment de la normativa, cooperació amb la autoritat de control i actuació com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament de dades personals.

El sistema públic de salut té unes característiques especials que justifiquen la necessitat de tenir un/a DPD del Departament de Salut i el seu sector públic com són, que implica a tota la població, ja que tots els ciutadans poden accedir al sistema públic de salut, i que mou diàriament milions de dades de salut, que són especialment sensibles, en una organització complexa de multitud de centres assistencials que coneixen les dades dels pacients a través d’una història clínica compartida i comú a tots ells.

A més a més, actualment el sector de la salut no es limita als processos assistencials sinó que s’ha de tenir en compte la progressiva implantació de la intel·ligència artificial, les eines d’explotació massiva de dades, així com les apps i wearables en l’àmbit de la salut que constitueix un àmbit innovador, especialment en el camp de la recerca en salut, amb una projecció futura molt important i que estan canviant la manera com els professionals de la salut es comuniquen, tracten i actuen. La introducció d’aplicacions mòbils algunes de les quals constitueixen productes sanitaris, o la implantació de nous canals de comunicació amb els pacients de manera remota, suposen canvis importants en la manera de tractar les dades de salut que requereixen coneixements especialitzats per tal de protegir adequadament els drets dels ciutadans.

Les característiques exposades fan necessari que hi hagi un/a DPD propi del sector públic sanitari, amb els coneixements i qualificacions necessàries, específic i diferenciat de la resta de departaments, per tal de protegir eficaçment la privacitat de la ciutadania i garantir la confidencialitat de les dades de salut dels usuaris del sistema públic. Tanmateix, sí que s’han d’establir mecanismes de coordinació amb la resta de departaments i entitats del sector públic de la Generalitat.

Tant la normativa de protecció de dades com la doctrina en aquesta matèria consideren que el sector sanitari reuneix diverses característiques que fan necessària la presencia d’un/a DPD específic per tal de garantir l’adequat tractament de les dades de salut. 


El que es decideix L'opció plantejada sobre la que es plantejarà la creació del DPD del Departament de Salut
Qui hi participa Dirigit a ciutadania interessada en contribuir a la definició del DPD del Departament de Salut
Com es decideix A través de la proposta efectuada per l'Assessoria Jurídica del Departament de Salut i amb la valoració de la incorporació de modificacions recollides a través del portal Participa.gencat.cat
Departament Departament de Salut
Grup promotor Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Unitat promotora Assessoria Jurídica del Departament de Salut
Disposa de retorn
Data d'inici 06 de Juliol de 2020
Data de finalització 06 de Agost de 2020
Referència: II-PART-2020-07-343

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/delegatprotecciodadessalut/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/delegatprotecciodadessalut/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.