" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia de patrimoni natural i biodiversitat de Catalunya

Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia de patrimoni natural i biodiversitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Fase final 29/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés

El Pla de la XI legislatura del Govern preveu l’aprovació de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, en compliment del que estableix el Conveni de diversitat biològica de Nacions Unides, de 1992, el Pla 2011-2020 que el desplega i l’Estratègia 2020 sobre biodiversitat de la Unió Europea.


Si bé internacionalment es fomenten les estratègies de biodiversitat, el Govern de la Generalitat de Catalunya es proposa aprovar una estratègia més àmplia, de conservació de la natura, per incloure no només els elements vius de la Terra, sinó també la geodiversitat, el medi natural en conjunt i els processos ecològics, entenent que en conjunt configuren un actiu insubstituïble per a l’economia i el benestar del país. L’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya té un horitzó 2030, i un primer Pla d’acció 2017-2021.


S’articula sobre la base de sis àmbits que es basen en sis principis rectors, que defineixen les prioritats de l’acció del Govern per conservar la natura i frenar la pèrdua de biodiversitat des de 1r) el coneixement i la gestió de la informació sobre el patrimoni natural; 2n) la conservació dels hàbitats, les espècies i els processos ecològics en el marc del canvi climàtic; 3r) el model territorial, 4t) la integració del patrimoni natural en les polítiques sectorials; 5è) l’estructura administrativa, la fiscalitat i el marc legal, i 6è) la implicació social.


Entre els mesos de març i maig de 2017 s’ha organitzat el procés de participació ciutadana per posar a disposició del públic els document inicials de l’Estratègia (document base i document esborrany d’objectius i d'accions) i per recollir les aportacions dels sectors que hi estan més vinculats i de la ciutadania en general. S’han dut a terme reunions informatives adreçades a col·lectius específics i sessions obertes. D’aquestes sessions obertes se n'han fet unes primeres de caràcter informatiu (sessions informatives territorials), arreu de Catalunya, i unes segones de participatives (sessions de debat), a Barcelona, per treballar i debatre la proposta de continguts. A més a més, s’han habilitat dos formularis online per rebre aportacions sobre els objectius estratègics, els objectius operatius i les accions recollits en la proposta inicial de l’Estratègia. En aquest document es resumeix el procés participatiu en termes de logística - programació de sessions, canals de participació, públic diana, etc. (apartats 1, 2 i 3)- i es reten comptes del tractament aplicat a les aportacions i dels canvis de contingut que han motivat (capítol 4). Fruit d’aquest procés participatiu, la proposta d’objectius i accions de l’Estratègia presentada el mes d’abril de 2017 ha quedat modificada, donant lloc a la versió del document amb data de juliol de 2017.


Informe de resultats i de retorn del Procés de Participació ciutadana