" class="part-icon-bars">

Nova estratègia BIM (Building Information Modeling) de la Generalitat de Catalunya

#EstrategiaBIM Pensem una nova estratègia BIM

Fase 3 de 3
Resultats: síntesi i valoració de les aportacions 20/11/2023 - 29/12/2023
Fases del proceso
Ayuda

Son debates estructurados en torno a políticas públicas para incorporar las voces de la ciudadanía en las decisiones del Gobierno.

Puedes hacer tus aportaciones en línea, asistir a sesiones presenciales o consultar las aportaciones de otros participantes.

Cerrar la ayuda

Podeu consultar l'informe de resultats.

Acerca de este proceso

Este proceso pertenece a Proceso

La Generalitat de Catalunya inicia un procés participatiu per actualitzar la seva estratègia d'implementació de BIM ( Modelització d’Informació de la Construcció).

El BIM és una metodologia i una tecnologia que a partir d’un bessó digital, aprofita la digitalització del món de la construcció perquè els diferents professionals i empreses que treballen en el disseny, construcció o manteniment d’edificacions i infraestructures, ho facin de forma més eficient i col·laborativa.

La Generalitat, com administració integral amb un nivell important d’inversió en obres públiques i com a gestora dels principals equipaments públics de Catalunya (escoles, hospitals, habitatge públic, carreteres, depuradores ...), ha vist en el BIM la oportunitat de millorar la seva eficiència en les fases de planificació, disseny, construcció i operació d’aquests actius públics. 

L'objectiu del procés és recollir aportacions per dissenyar l’estratègia BIM a la Generalitat de Catalunya, amb la participació de tots els actors del món de la construcció i la ciutadania, tot teixint noves complicitats i millorant la governança amb els agents implicats en aquesta política pública.

Els valors que aporta el BIM aplicat al disseny, construcció i operació, millora l’eficiència, la comunicació i la gestió de l’obra pública i ajuda a alinear els objectius de tots els agents vinculats en els projectes. 

Aquest procés participatiu ha de fer possible un espai de treball col·laboratiu amb els agents implicats per recollir les seves consideracions abans de posar en pràctica aquesta millora dels processos de la construcció d’obra pública.

 Eixos

Per assolir la missió de la nova estratègia com a eina de transformació per millorar les inversions en actuacions de la Generalitat, el procés s'estructura en 4 grans eixos: 

 1. Valor 
 2. Efecte tractor 
 3. Persones 
 4. Col·laboració 

Els dos primers eixos (valor i efecte tractor) s’enfoquen al conjunt de la ciutadania de Catalunya i els dos últims (persones i col·laboració) se centren en el personal que treballa a la Generalitat. Una definició més acurada dels 4 eixos: 

 1. Valor. El BIM aporta valor al ciutadà, ja que apropa i millora les inversions i la gestió d’actius de les actuacions d’obra pública.  
 2. Proximitat: Apropar les activitats de la Generalitat a la ciutadania. 
 3. Transparència: Retre comptes de les actuacions publicades de manera estructurada amb la ciutadania. 
 4. Sostenibilitat: Aconseguir que les actuacions satisfacin les necessitats actuals i futures des d'un punt de vista social, mediambiental i econòmic. 
 5. Qualitat: Obtenir lliurables amb la qualitat esperada i reduir el temps per acceptar-los. 
 6. Capacitació: Formació dels usuaris amb activitats reglades. 
 7. Cicle de vida: Implementar el BIM per tal d'optimitzar la presa de decisions des d'un punt de vista de tot el cicle de vida. 
 8. Efecte tractor. Promoure la digitalització del sector de la construcció col·laborant amb altres institucions tot implementant el BIM de forma generalitzada​ 
 9. Legislació: Elaborar la normativa que garanteixi el treball dels actors de la manera més òptima i que beneficiï la ciutadania. 
 10. Estandardització: Estandardització de la generació i gestió de la informació de les actuacions per complir les expectatives de l’ús del BIM de forma previsible i optimitzada. 
 11. Formats oberts: Treballar amb el programari que s'adeqüi millor a les necessitats de cada moment i traslladar aquesta llibertat als adjudicataris. Garantir l’accessibilitat de la informació. 
 12. Governança: Promoure una digitalització transparent i participativa. 
 13. Observatori: Explicar l’estat de la metodologia de manera periòdica. 
 14. Difusió: Dur a terme accions que contribueixin a la implementació del BIM en el sector, col·laborant amb altres institucions. 
 15. Persones. Preparar i mantenir el nivell de competències BIM necessàries amb formació, pràctica i experimentació. 
 16. Equip humà: Capacitar l'equip humà de la Generalitat perquè sigui capaç d'implementar BIM en qualsevol procés d'una actuació amb autonomia i seguretat. 
 17. Innovació: Fer possible la utilització de nous usos al mercat, a partir de la metodologia BIM. 
 18. Projectes pilot: Detectar i implementar oportunitats de millora a partir de projectes pilot en benefici de la millora contínua. 
 19. Formació: Dissenyar activitats formatives reglades de coneixements específics en BIM en l'àmbit tecnològic i de metodologia. 
 20. Gestió del coneixement: Compartir i facilitar el coneixement entre tots els agents de la Generalitat. 
 21. Col·laboració. Implementar el BIM com a mitjà per impulsar el treball col·laboratiu, eficient i de qualitat en les actuacions de la Generalitat 
 22. Processos: Processos del BIM en l'àmbit de l'organització per gestionar projectes i agents. 
 23. Nova contractació: Facilitar la contractació de nous perfils a la organització. 
 24. Eficiència: Impulsar la digitalització de les activitats de l'organització com una palanca per a la optimització de recursos, la generació de valor i l’eficàcia de les inversions. 
 25. Tecnologia: Desenvolupament, instal·lació i manteniment de la infraestructura tecnològica necessària per assolir els objectius. 
 26. Entorn comú de dades: Disposar d'un entorn comú de dades que faciliti l'accés a la informació de l'actuació tot millorant la comunicació entre els agents.

Com participar?

S’obrirà un espai de participació presencial amb tres tallers i també hi podreu participar a l'Espai per propostes.


Qui pot participar-hi

Personal de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, els agents vinculats al sector de la construcció (altres administracions, societat civil, empreses), i la ciutadania en general. 

Impacte del procés participatiu al Pla

Els resultats i propostes recollides durant el procés participatiu no tenen caràcter vinculant, però es valoraran abans de la redacció de l'estratègia i s'hi incorporaran aquelles propostes que es valorin positivament. Quan acabi el procés participatiu, es farà un retorn als participants explicant quines aportacions s'han incorporat i quines s’han desestimat, juntament amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o exclusió.

Retorn del procés participatiu

S'elaborarà el retorn del procés participatiu una vegada finalitzada la fase deliberativa i el document es publicarà en aquest mateix portal.

Propuestas Ver todas las propuestas (7)

Tenir una paramatrització estàndard amb Psets estàndard per totes les entitats de...
Ver todas las propuestas (7)
Quién participa Personal de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic i els agents vinculats al sector de la construcció (altres administracions, societat civil, empreses i ciutadania).
Departamento Departament de Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio
Unidad promotora Secretaria General
Entidades dinamizadoras Raons Públiques, SCCL
Dispone de retorno
Fecha de inicio 5 de octubre de 2023
Fecha de finalización 30 de diciembre de 2023
Referencia: II-PART-2023-08-617

Compartir enlace:

Por favor, pega este código en tu página:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiabim/embed.js?locale=es"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiabim/embed.html?locale=es" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>