" class="part-icon-bars">

Projecte de llei per a la Igualtat de tracte i la no-discriminació

Projecte de llei per a la Igualtat de tracte i la no-discriminació

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Veure les fases

28/10/2016 02:00  
Des del Casal Lambda hem generat una sèrie d'esmenes al Projecte de Llei per a la Igualtat de Tracte i no-discriminació: Avant projecte de Llei per a la Igualtat de tracte i la no-discriminanció. Primer BLOC Article 1 Objecte (1) A aquest efectes, la Llei regula drets i obligacions de les persones, físiques o jurídiques, públiques o privades estableix ... Esmena d'addició Article.... Àmbit subjectiu d'aplicació. Es reconeix el dret a la Igualtat de tracte i no- discriminació. Ningú podrà ser discriminat per raó de naixement, origen racial o ètnic, sexe, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, orientació o identitat sexual, infermetat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Article 5 Definicions e) Discriminació múltiple: 1. Es produeix discriminació múltiple quan concorren o interactuen diverses causes de les previstes en aquesta Llei, generant una forma específica de discriminació. 2. En supòsits de discriminació múltiple, la justificació de la diferència de tracte, en els termes de l'apartat segon de l'article 4.4, s'ha de donar en relació amb cadascuna de les seves causes. 3. Igualment, en supòsits de discriminació múltiple les mesures d'acció positiva previstes a l'article 5 j) d'aquesta Llei, han d'atendre a la concurrència de les diferents causes de discriminació. h) Represàlia discriminatòria: qualsevol tracte advers o conseqüència negativa que pugui patir una persona o grup en què s'integra per intervenir, participar o col•laborar en un procediment administratiu o procés judicial destinat a impedir o fer cessar una situació discriminatòria, o per haver presentat una queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs de qualsevol tipus amb el mateix objecte. Queden exclosos del que disposa el paràgraf anterior els supòsits que puguin ser constitutius d'il•lícit penal k) Accions positives: les diferències de tracte orientades a prevenir, eliminar i, si escau, compensar qualsevol forma de discriminació en la seva dimensió col•lectiva o social. Aquestes mesures s'han d'aplicar mentre subsisteixin les situacions de discriminació que les justifiquen i hauran de ser raonables i proporcionades en relació amb els mitjans per al seu desenvolupament i els objectius que persegueixin Esmena d'addició Nou article: Article ... Deure d’intervenció 1. Els funcionaris de les administracions públiques de Catalunya i els professionals que fan tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació en els àmbits de la salut, l’educació, el món laboral, els serveis socials, la justícia i els cossos de seguretat, l’es
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2016-10-74895

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat-tracte-no-discriminacio/f/2157/proposals/74895/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat-tracte-no-discriminacio/f/2157/proposals/74895/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...