" class="part-icon-bars">

Projecte de llei per a la Igualtat de tracte i la no-discriminació

Projecte de llei per a la Igualtat de tracte i la no-discriminació

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Projecte de llei per a la Igualtat de tracte i la no-discriminació

Des de la Direcció general d'Igualtat, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s'ha reprès el projecte de llei per a la Igualtat de tracte i la no- discriminació. Les aportacions recollides enriquiran aquest text i el seu conjunt s’incorporarà a la memòria que es trametrà al Parlament a efectes de debat i tramitació de la llei. 


Aquest avantprojecte s'estructura els següents blocs:


Bloc 1 : Objecte, definicions i àmbits d’aplicació

La Llei regula el dret de caràcter estatutari de totes les persones a viure lliures de tota mena de discriminació, fixant els principis d’actuació dels poders públics en aquest àmbit , incloent les definicions fonamentals del dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació, i delimitant els seus àmbits d’aplicació tant personals com materials.

Bloc 2: Obligacions per a diferents sectors socioeconòmics

Aquesta Llei té caràcter integral,  per tant abasta i es projecta en els diferents àmbits de la vida i la convivència, i estableix obligacions aplicables als diferents sectors socials i econòmics, tant públics com privats.

Bloc 3: Garanties i promoció del dret a la igualtat de tracte i no discriminació

Per fer efectiu aquest dret la Llei preveu tant mesures de protecció (aplicar mètodes per a la prevenció, detecció i cessament de la discriminació) com mesures de promoció del dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació.

Bloc 4: Òrgan per a la igualtat de tracte i no discriminació

La Llei insta al Govern a crear mitjançant Decret un òrgan independent per a la igualtat de tracte i la no discriminació de les persones per raó de les causes i en els àmbits que preveu aquesta Llei.

Bloc 5: Infraccions i sancions

La Llei preveu el règim d’infraccions i sancions aplicable en defecte de normativa específica d’aplicació preferent.


Pots accedir als blocs per informar-te'n i fer les teves aportacions als comentaris, sobre aspectes a millorar o modificar.


En els següents enllaços podeu trobar més informació:

Avís legal Aquest sistema d’aportacions en línia és complementari als tràmits d’audiència i informació pública previstos a l’ordenament jurídic.

Propostes Veure tots (20)

Sóc el Francesc-Xavier Jaurena i a continuació exposo algunes de les esmenes que crec que...
Des de la Federació de Persones Sordes de Catalunya sol·licitem formalment la inclusió de la...
Sóc el Francesc-Xavier Jaurena i a continuació exposo algunes de les esmenes que crec que...
La Federació ECOM considera positiva la creació d’una llei que garanteixi el dret a la igualtat...
Veure tots (20)
Departament Departament de Drets Socials
Disposa de retorn
Data de finalització 28 de Octubre de 2016
Referència: II-PART-2016-09-40

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat-tracte-no-discriminacio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat-tracte-no-discriminacio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

17

Participants

1

Seguidores

20

Propostes