" class="part-icon-bars">

Projecte de llei per a la Igualtat de tracte i la no-discriminació

Projecte de llei per a la Igualtat de tracte i la no-discriminació

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Veure les fases

28/10/2016 02:00  
Esmenes Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació Article 21.2): proposem una regulació més àmplia i genèrica de part interessada. Proposem la regulació de l’article 7.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial: “Los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Para la defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción.” Article 29 b): - Cal establir en cas de mediació o conciliació, amb quin acte jurídic acaba? I què passa si en la mediació o conciliació no s’arriba a un acord? - En el paràgraf 2on: substituir “ prohibida” per “exclosa” i “violència masclista” per “ violència de gènere”. - En el paràgraf 3er, no s’entén i la referència a la Llei 30/1992 està desactualitzada, perquè està derogada per la Llei 39/2015. Article 30.4: després de “ imminents o ulteriors”, caldria posar “ un procediment amb garanties”. Article 31.3 c): difícil d’entendre, cal clarificar-lo. Article 36: - Cal especificar el procediment en el supòsit de què el causant de la discriminació sigui una persona física o jurídica privada. - A part, cal desenvolupar una mica més el procediment sancionador en la pròpia Llei o bé indicar quina Llei s’aplica amb caràcter supletori. Disposició final primera: substituir “poden dictar” per “han de dictar” .
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2016-10-74911

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat-tracte-no-discriminacio/f/2157/proposals/74911/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat-tracte-no-discriminacio/f/2157/proposals/74911/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...