" class="part-icon-bars">

Projecte de llei per a la Igualtat de tracte i la no-discriminació

Projecte de llei per a la Igualtat de tracte i la no-discriminació

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Projecte de llei per a la Igualtat de tracte i la no-discriminació

Des de la Direcció general d'Igualtat, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s'ha reprès el projecte de llei per a la Igualtat de tracte i la no- discriminació. Les aportacions recollides enriquiran aquest text i el seu conjunt s’incorporarà a la memòria que es trametrà al Parlament a efectes de debat i tramitació de la llei. 


Aquest avantprojecte s'estructura els següents blocs:


Bloc 1 : Objecte, definicions i àmbits d’aplicació

La Llei regula el dret de caràcter estatutari de totes les persones a viure lliures de tota mena de discriminació, fixant els principis d’actuació dels poders públics en aquest àmbit , incloent les definicions fonamentals del dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació, i delimitant els seus àmbits d’aplicació tant personals com materials.

Bloc 2: Obligacions per a diferents sectors socioeconòmics

Aquesta Llei té caràcter integral,  per tant abasta i es projecta en els diferents àmbits de la vida i la convivència, i estableix obligacions aplicables als diferents sectors socials i econòmics, tant públics com privats.

Bloc 3: Garanties i promoció del dret a la igualtat de tracte i no discriminació

Per fer efectiu aquest dret la Llei preveu tant mesures de protecció (aplicar mètodes per a la prevenció, detecció i cessament de la discriminació) com mesures de promoció del dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació.

Bloc 4: Òrgan per a la igualtat de tracte i no discriminació

La Llei insta al Govern a crear mitjançant Decret un òrgan independent per a la igualtat de tracte i la no discriminació de les persones per raó de les causes i en els àmbits que preveu aquesta Llei.

Bloc 5: Infraccions i sancions

La Llei preveu el règim d’infraccions i sancions aplicable en defecte de normativa específica d’aplicació preferent.


Pots accedir als blocs per informar-te'n i fer les teves aportacions als comentaris, sobre aspectes a millorar o modificar.


En els següents enllaços podeu trobar més informació:

Avís legal Aquest sistema d’aportacions en línia és complementari als tràmits d’audiència i informació pública previstos a l’ordenament jurídic.

Propostes Veure tots (20)

Des de Save the Children valorem molt positivament la iniciativa de regular legislativament el...
Viu Autisme, associació sense ànim de lucre, que vetlla per la inclusió real a la societat de les...
Preàmbul
Demanem afegir el concepte identitat o expressió de gènere i modificar el terme...
Des d'Amnistia Internacional Catalunya considerem que l'aprovació d'una legislació...
Veure tots (20)
Departament Departament de Drets Socials
Disposa de retorn
Data de finalització 28 de Octubre de 2016
Referència: II-PART-2016-09-40

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat-tracte-no-discriminacio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat-tracte-no-discriminacio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

17

Participants

1

Seguidores

20

Propostes