" class="part-icon-bars">

Consulta sobre l’Avantprojecte de llei del Conservatori del Litoral de Catalunya

Consulta sobre el projecte normatiu inicial

Fase 1 de 2
Participació 05/07/2024 - 30/09/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta sobre el projecte normatiu inicial

L’objectiu d’aquest procés de participació ciutadana és recollir propostes, suggeriments i aportacions que incorporin aspectes no recollits i que millorin el contingut i la bona comprensió a l’Avantprojecte de llei del Conservatori del Litoral de Catalunya.

Objectius de l’Avantprojecte

El present avantprojecte de llei dona compliment a la Disposició Addicional Novena de la Llei 8/2020, de 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral (DOGC núm. 8192, 03/08/2020) i desenvolupa, al llarg del seu contingut, la creació i configuració de l’esmentat Conservatori del Litoral de Catalunya proporcionant-li les eines necessàries per tal d’assolir la seva finalitat.

D’aquesta manera, i perseguint la finalitat de salvaguardar i recuperar la part del litoral més amenaçada per la urbanització i l'artificialització, a partir de l'adquisició pública del sòl per part d’aquest nou ens, a l’avantprojecte es determinen en síntesi els següents aspectes:

  • La naturalesa i règim jurídic de l’ens
  • Objecte
  • Àmbit territorial d’actuació
  • Funcions
  • Òrgans i règim de funcionament
  • Recursos econòmics, patrimoni, contractació, fiscalització i personal
  • Política del sòl: estratègia, planificació i actuacions
  • Drets reals
  • Gestió i supervisió del patrimoni litoral

Els aspectes que inclou l’Avantprojecte pretenen doncs desenvolupar en tota l’extensió possible la finalitat i objecte del Conservatori del Litoral des de la perspectiva de la protecció del litoral i l’obtenció de sòl que augmenti l’àmbit a salvaguardar.

Objectiu de la consulta
Antecedents

La iniciativa normativa es va sotmetre a un procés de consulta pública prèvia, que es va iniciar el dia 29 de juliol de 2022 i es va finalitzar el 31 d’octubre de 2022,mitjançant el portal http://participa.gencat.cat al web de participació de la Generalitat de Catalunya.
En aquest moment actual s’enceta la fase de tramitació normativa amb una primera proposta d’Avantprojecte que se sotmet al tràmit de participació ciutadana, amb la voluntat de garantir la màxima participació, tal com es va fer en la consulta pública prèvia.

Objectiu
L’objectiu d’aquest procés de participació ciutadana és recollir propostes, suggeriments i aportacions que incorporin aspectes no recollits i que millorin el contingut i la bona comprensió a l’Avantprojecte de llei del Conservatori del Litoral de Catalunya.

Mecanisme de participació
Per tal de fer-nos arribar els comentaris i propostes plantejades, o qualsevol altre tipus d’aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d’adreçar-vos a l’apartat “propostes” del menú corresponent. Per realitzar la proposta haureu d’estar donats d’alta al portal. Després d’aquesta consulta sobre el projecte normatiu inicial s’obrirà el tràmit d’audiència de les persones interessades i d’informació pública previstos als articles 67 i 68 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  

Departament Departament de Territori
Disposa de retorn No
Data d'inici 05 de Juliol de 2024
Data de finalització 31 de Octubre de 2024
Referència: II-PART-2024-07-707

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-conservatori-litoral-catalunya/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-conservatori-litoral-catalunya/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>