" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de Llei per la que es regulen determinats aspectes del lliurament dels productes adquirits a distància

Projecte de llei pel qual s’estableixen determinades condicions i requisits per al lliurament de productes adquirits a distància (per internet, catàleg, telèfon, correu,...)

Fase 3 de 3
Retorn 25/04/2022 - 17/11/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El considerable increment del comerç on-line, que ha augmentat durant el període comprès entre novembre de 2018 i març de 2020 a un ritme anual de gairebé un 17% (estimació segons la intenció de compra), com demostren les dades extretes de l’estudi “Comerç on-line i mobilitat. Evolució 2018-2020” de la Direcció General de Comerç, de novembre de 2020. Aquest ritme de creixement de les compres a distància s’ha vist accelerat per l’efecte de la pandèmia i el confinament, amb un augment de gairebé el 28%.

Així, s’estima que actualment es realitzen 79 milions de compres en línia a l’any a Catalunya, de les quals el 84% es lliuren a domicili i, només, el 13% es recullen en alguna modalitat de click&collect. Això, representa que es realitzen 66 milions de desplaçaments per a entregues a domicili, de les quals més d’un 11% requereixen segona visita.

Actualment, el sector del comerç s’enfronta a un repte important: la transformació digital i dels nous canals de venda. Segons les dades obtingudes a l’estudi “El comerç electrònic a Catalunya” d'ACCIO, de l'any 2020, a Catalunya hi ha 827 empreses dedicades plenament a vendre els seus productes en entorns digitals o que donen suport tècnic o logístic per fer-ho possible. Totes elles facturen 3.773 M€ (l’1,5% del PIB) i donen feina a més de 18.300 persones.

Aquesta situació evidencia la necessitat d’implementar una estratègia verda en el retail en general, però especialment en el procés de distribució i entrega de mercaderies que genera el comerç electrònic amb l’objectiu de reduir la petjada de carboni.

En aquest context, es fa necessari establir els criteris i paràmetres bàsics als que s'han de subjectar tots aquells elements que formen part de l'expressió física del comerç electrònic, a partir de criteris homologables amb els que es fonamenta el conjunt de la regulació existent aplicable als establiments comercials oberts al públic, per tal d'evitar les sobrecàrregues que genera la seva manca d'ordenació i moderar el seu impacte en el medi ambient i les avantatges competitives i inseguretat jurídica que els buits legals existents comporten.PREGUNTES PER ORIENTAR LA CONSULTA

1.- Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat en relació a la distribució física del productes adquirits a distància (internet, catàleg, telèfon......)

2.- Hi ha altres efectes negatius o positius en la distribució de les mercaderies adquirides a distància que s’estiguin produint actualment i que no s’han posat de relleu?

3.- S’haurien de preveure altres objectius, en la regulació de la distribució física del comerç a distància, diferents dels relacionats en el punt 3.1 de la memòria preliminar?

4.- Quin considera que hauria de ser el règim d’horaris de la distribució a consumidor final dels productes adquirits a distància, tenint en compte els diferents sectors (comercial, restauració....)?

5.- Considera que s’haurien de regular les implantacions dels magatzems de distribució en els nuclis urbans dels municipis? Quins serien els criteris?

6.- S’haurien de limitar les tipologies de vehicles (elèctrics, híbrids, bicicletes, patinets....) per la distribució al consumidor final de les mercaderies adquirides a distància?

7.-Tenint en compte les qüestions anteriors i els impactes negatius sobre el medi ambient i la mobilitat, considera que l’aprovació d’una llei pot ser un instrument adequat per tal d’ordenar i minimitzar les esmentades externalitats? Cal considerar altres alternatives?

Propostes Veure tots (13)

Des de l'Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) volem fer-los arribar la...
Des de l'Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados ACES volem fer-los arribar la nostra...
Cecot Comerç | Resposta a la consulta pública Avantprojecte de llei lliurament de productes adquirits a distància
A continuació donem resposta a les qüestions plantejades a la consulta pública prèvia a...
  • Creat el
    22/04/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 10
Desde UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte, queremos hacer llegar esta...
Veure tots (13)
El que es decideix La idoneïtat o no d'impulsar aquest projecte de llei, en relació als problemes i objectius fixats.
Qui hi participa La consulta és oberta al conjunt de la ciutadania. Això no obstant, es considera adient convidar de forma directa a participar als titulars d'activitats econòmiques del sector comercial i de serveis que seran els principals afectats per a la implementació d’aquesta norma. També són destinataris principals de la consulta els ajuntaments ja que han de ser les administracions locals les que estableixin els paràmetres que afectin als seus municipis atès que serà en aquest àmbit on la nova regulació haurà de tenir més impacte.
Com es decideix A través de l'anàlisi de les dades del sector i de les aportacions dels interessats i dels ciutadans en general.
Departament Departament d'Empresa i Treball
Grup promotor Departament d'Empresa i Treball
Unitat promotora Direcció General de Comerç
Disposa de retorn No
Data d'inici 23 de Març de 2022
Data de finalització 22 de Abril de 2022
Referència: II-PART-2022-03-472

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/lliuramentproductesdistancia/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/lliuramentproductesdistancia/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

13

Participants

58

Seguidores

220

Comentaris

13

Propostes

4

Adhesions