" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre les notificacions electròniques de l'Agència Tributària de Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre que regula el règim de les notificacions electròniques practicades per l’Agència Tributària de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 18/11/2019 - 02/12/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda considera necessari regular en una ordre el règim jurídic i tècnic de les notificacions electròniques que realitza l’Agència Tributària de Catalunya, per tal de garantir-ne la seguretat jurídica i incrementar-ne l’eficàcia.

Objectiu de la consulta: 

  • reforçar la seguretat jurídica de les notificacions electròniques practicades per l'ATC
  • incrementar l'eficiència i l'eficàcia de les notificacions practicades

La iniciativa que se sotmet a consulta pública pretén impulsar l’elaboració d’un projecte d’ordre que, reguli el règim jurídic i tècnic de de les notificacions electròniques practicades per l’Agència Tributària de Catalunya, ampliant-ne també els col·lectiu de persones físiques que resulten obligades a rebre les notificacions per mitjans electrònics, regulant el procediment per a la tramitació de la baixa en el sistema de notificacions electròniques obligatòries en el supòsit en què deixin de concórrer les circumstàncies que en van determinar l’obligatorietat.

Amb la iniciativa és pretén dotar d’una major seguretat jurídica les notificacions electròniques que realitza l’Agència Tributària de Catalunya, així com incrementar l’eficàcia i eficiència de les notificacions que practica l’ATC, mitjançant l’ampliació de les persones obligades a rebre notificacions electròniques, als col·lectius de professionals que tenen una relació freqüent amb l’Administració tributària, quan aquests actuïn tant per compte propi com per compte d’altri.

Sens perjudici que les persones destinatàries també puguin fer les aportacions que estimin oportunes, es proposen les qüestions següents:

a) Pel que fa a la seguretat jurídica:

1. En el supòsit que la persona interessada hagi nomenat un apoderat per a rebre notificacions electròniques, però que en un procediment concret actuï a través d’un representant, creieu que caldria establir quins subjectes rebran les notificacions i els efectes que tindran les actuacions de cadascun d’ells? 

2. Pel que fa a l’ampliació del col·lectiu obligat a rebre notificacions per mitjans electrònics, l’article 3.1.b) de l’Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica, aplicable en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que resten obligades a relacionar-se per mitjans electrònics, entre d’altres, les persones físiques que realitzin activitat econòmica, professional, empresaris individuals o autònoms. 

Amb caràcter previ a la posada en funcionament del tràmit o servei, s’haurà de publicar, entre d’altres, la identificació del col·lectiu o col·lectius a la corresponent seu electrònica (article 4 de l’Ordre PDA/20/2019). 

Creieu que per a una major seguretat jurídica seria convenient regular el procediment a seguir en els supòsits en què deixin de concórrer les circumstàncies que van determinar l’obligatorietat de rebre les notificacions de manera electrònica?

3. Considereu que hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats?

b) Pel que fa al sistema de notificacions electròniques:

1. Considereu que disposeu de la informació necessària per accedir a les notificacions de l’Agència Tributària de Catalunya pel canal electrònic?

2. Com a subjecte obligat a rebre notificacions electròniques, disposeu dels mitjans i les eines necessàries? 

3. Quins són els obstacles que us trobeu a l’hora d’accedir a les notificacions electròniques? Creieu que caldria impulsar nous serveis de notificacions electròniques? 

Propostes Veure tots (3)

Cal regular la baixa de la obligació de rebre notificacions electròniques, però tenint present el...
Atès que la llei de procediment administratiu no fa diferències respecte de la matèria a l'hora...
Bon dia,
Crec que el sistema que cal generar ha de tenir en compte com a eix central la figura...
Veure tots (3)
El que es decideix El règim de les notificacions electròniques practicades per l’Agència Tributària de Catalunya.
Qui hi participa Dirigit a la ciutadania en general i als intermediaris fiscals .
Com es decideix Mitjançant debat obert i la formulació de qüestions relatives a la seguretat jurídica i al sistema al sistema de notificacions electròniques.
Departament Departament d'Economia i Hisenda
Unitat promotora Agència Tributària de Catalunya
Disposa de retorn No
Data d'inici 17 de Octubre de 2019
Data de finalització 02 de Desembre de 2019
Referència: II-PART-2019-09-271

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/notificacions-electroniques-ATC/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/notificacions-electroniques-ATC/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

2

Participants

190

Seguidores

1

Comentaris

3

Propostes

2

Adhesions