" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre el decret de composició i funcionament intern dels òrgans urbanístics col·legiats de la Generalitat

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de Modificació del decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat

Fase 2 de 2
Fase de tancament 08/10/2018 - 08/12/2018
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El projecte de decret haurà de preveure en primer lloc la creació de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès. També regularà la composició dels òrgans urbanístics de manera que els òrgans unipersonals immediatament inferiors jeràrquicament al titular del Departament tinguin l’adequada participació amb independència de quina sigui l’estructura departamental que s’adopti.I també la composició de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya i de les comissions territorials d’urbanisme, tot augmentant-ne el nombre de vocalies per tal de possibilitar la participació de tots aquells col·legis professionals més estretament relacionats amb les matèries d’urbanisme, habitatge i medi ambient.

Contingut de la iniciativa i aspectes principals

Els aspectes principals que es voldrien replantejar del Decret 68/2014, de 20 de maig, són els següents:

- L’estructura i àmbit territorial  de les comissions territorials d’urbanisme per tal de preveure la creació de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès i ajustar l’àmbit de les esmentades comissions a les demarcacions veguerials previstes legalment.

- La participació en les comissions d’urbanisme dels òrgans unipersonals del Departament de Territori i Sostenibilitat competents en matèria de política territorial i urbanisme.

- El nombre de vocalies en la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya i les comissions territorials d’urbanisme, designades a proposta dels col·legis professionals relacionats amb les matèries d’urbanisme, habitatge i medi ambient, a fi de garantir-ne una adequada representativitat.


Objectius de la iniciativa

La creació de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès i corresponent reajustament de l’àmbit territorial de les comissions territorials d’urbanisme de Barcelona, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central té per objectiu adequar l’estructura i àmbit territorial de les comissions territorials no afectades per règims legals especials, al de les demarcacions veguerials establertes per la Llei 30/2010, de 3 d’agost, de vegueries, modificada per la Llei 2/2017, del 15 de febrer, de creació de la vegueria del Penedès.

La reconsideració de la participació en les comissions d’urbanisme dels òrgans unipersonals del Departament de Territori i Sostenibilitat competents en matèria de política territorial i urbanisme incideix en un aspecte organitzatiu i té per objectiu preveure l’adequada participació dels òrgans unipersonals immediatament inferiors jeràrquicament al titular del Departament amb independència de quina sigui l’estructura departamental que s’adopti.

El replantejament del nombre de vocalies en la composició de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya i de les comissions territorials d’urbanisme, designades a proposta dels col·legis professionals, té per objectiu establir un nombre que permeti assegurar la participació de tots aquells col·legis professionals més estretament relacionats amb aquestes matèries.


Es tracta d’una actuació proposada per al Pla de Govern de la XII Legislatura


Objectiu de la consulta pública prèvia

L’objectiu de la consulta és donar a conèixer la voluntat de modificar puntualment la regulació dels òrgans urbanístics de la Generalitat per tal que es facin comentaris, suggeriments o aportacions que puguin millorar l’eficàcia del projecte normatiu que es preveu elaborar.

La modificació pretesa tindria per objecte, principalment:

a) Crear una comissió territorial d’urbanisme específica per l’àmbit del Penedès, coincident amb el de la corresponent demarcació veguerial, per a exercir com a òrgan urbanístic de la Generalitat les funcions de caràcter informatiu i resolutiu sobre plans i projectes urbanístics dels municipis del Penedès.

b) Regular la representació en les comissions d’urbanisme dels òrgans unipersonals del Departament de Territori i Sostenibilitat de manera més genèrica i adequada a les diverses estructures departamentals que es puguin adoptar.

c) Preveure una major representació dels col·legis professionals a la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya i a les comissions territorials d’Urbanisme, per tal d’assegurar que hi siguin representats tots els col·legis més estretament relacionals amb les matèries d’urbanisme, habitatge i medi ambient.

Es considera especialment convenient, abans de l’elaboració del projecte, copsar com es percebria en el territori la creació de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès, i comptar amb l’opinió dels col·legis professionals més estretament relacionats amb les matèries d’urbanisme, habitatge i medi ambient, respecte la seva representació en els òrgans urbanístics.


Mecanisme de participació: Debat obert

1. Trobeu que el sistema d’organització territorial de les comissions territorials d’urbanisme és el més adequat?

2. Considereu que el sistema actual de participació de membres externs de les administracions públiques als òrgans urbanístics col.legiats de la Generalitat és suficient?

3. S’haurien de preveure altres objectius que no s’han considerat?

4. Es considera positiu ampliar el nombre de vocalies a ocupar per col·legis professionals en les diferents comissions territorials d’urbanisme com a forma d’augmentar el debat i la transversalitat ens les diferents sessions de les comissions?

5. Es considera positiu ajustar l’organització en Comissions Territorials d’Urbanisme a l’organització territorial de les vegueries per tal que els instruments urbanístics que s’hi debaten s’apropin al territori on es faran realitat?


Documentació addicional

Decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat.

Propostes Veure tots (5)

En avaluació
SENYORS,
Des del col·legi de Geògrafs de Catalunya agraïm poder participar en aquesta colsulta...
En avaluació
Senyors, adjuntem propostes en document adjunt.
Moltes gràcies
  • Creat el
    18/10/2018
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Veure tots (5)
Qui hi participa Al conjunt de ciutadans i organitzacions i especialment a les associacions representatives dels ens locals, dels col·legis professionals amb competències relacionades amb aquestes matèries: Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Consell de Col·legis d’arquitectes de Catalunya, Col·legi d’Economistes de Catalunya, Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports a Catalunya, Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, Col·legi de Geògrafs a Catalunya, Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, Consell Comarcal del Alt Penedès, Consell Comarcal del Baix Penedès, Consell Comarcal del Garraf, Consell Comarcal de l’Anoia, Diputació Provincial de Barcelona, Diputació Provincial de Tarragona, els municipis compresos en la demarcació veguerial del Penedès
Departament Departament de Territori
Disposa de retorn No
Data d'inici 05 de Setembre de 2018
Data de finalització 07 de Octubre de 2018
Referència: II-PART-2018-07-136

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/organsurbanisticscollegiats/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/organsurbanisticscollegiats/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

4

Participants

2

Seguidores

5

Propostes