" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de Producció Agrícola Sostenible de Catalunya.

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de Producció Agrícola Sostenible de Catalunya.

Fase 2 de 2
Fase de retorn 20/07/2023 - 20/07/2023
Fases del procés

Per promoure les aportacions en relació amb els aspectes que resulten de major interès, es preveu plantejar al Portal Participa.gencat les següents preguntes genèriques que podrien enriquir l’anàlisi posterior:

1.- Considera que s’han identificat correctament tots els problemes relacionats amb la sostenibilitat que es plantegen? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu?

2.- Els objectius definits són suficients o s’haurien de preveure altres objectius diferents?

3.- Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?

4.- Quins aspectes caldria fomentar per tal que les explotacions siguin més sostenibles i que no contemplen els sistemes actuals certificats de producció ecològica i producció integrada?

5.- Considereu que el règim de producció agrària sostenible pot ser una oportunitat pel sector agrícola per tal de posar en valor les seves produccions?

6.- Considereu necessari que el consumidor pugui identificar els productes produïts a les explotacions que segueixen el règim de producció agrícola sostenible? De quina manera es podria visualitzar de cara al consumidor l’esfoç que fan les explotacions acollides a la producció agrícola sostenible? 

22 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
El Departament responia a una pregunta del  CCPAE, afirmant:
La PAS( Projecte de llei agricultura...
Tal i com es planteja l’avantprojecte, suposarà la desaparició de la producció integrada, sense...
S'ha de definir bé que s'entén per producció sostenible i evitar confusions com ja apunta la...
Cal clarificar millor els criteris per accedir a la certificació PAS (Producció Agrària...
Manca una definició i uns paràmetres clars del que s’entén per “Sostenibilitat social”. I en...
Cal valorar la necessitat d’establir aquesta normativa per Llei i d’una forma tan complexa. Tenim...
Aquest és un repte molt interessant i realment necessari. Des de la perspectiva d'un investigador...
No queda clar com podrà la nova certificació integrar aspectes com la reducció en el consum...
És necessari elaborar un estudi de mercat previ per veure quina seria la acollida a nivell de...
Creiem que caldria ampliar la llei també a la ramaderia ja que és una baula de la cadena...
S'afirma que una major demanda d’aquest productes implicarà un major reconeixement de la...
Segons es recull a la memòria:
L’impacte sobre l’Administració de la Generalitat se centrarà en...
Quan es parla de certificacions és important seguir metodologies de càlcul àmpliament acceptades...
  • Creat el
    22/10/2021
  • 1
  • Número de comentaris: 1
La Sostenibilitat Ambiental en producció agroalimentària ja té un primer exponent que és la...
Una darrera consideració és que entre els Grups als que s'adreça la consulta i Persones o grups...
En aquest avantprojecte de llei de Producció Agrícola Sostenible, es parla d'”explotacions” crec...
Si només es vol regular la producció agrícola sostenible com queden les finques agroramaderes...
El document indica la necessitat de recollir les propostes del Pacte Verd Europeu i de la...
L’avantprojecte no indica si s’inclourà la petjada de carboni per a obtenir la nova certificació...
Cal clarificar si cal complir la totalitat d’indicadors per a ser considerat “sostenible” o si hi...