" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de Producció Agrícola Sostenible de Catalunya.

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de Producció Agrícola Sostenible de Catalunya.

Fase 2 de 2
Fase de retorn 20/07/2023 - 20/07/2023
Veure les fases

Per promoure les aportacions en relació amb els aspectes que resulten de major interès, es preveu plantejar al Portal Participa.gencat les següents preguntes genèriques que podrien enriquir l’anàlisi posterior:

1.- Considera que s’han identificat correctament tots els problemes relacionats amb la sostenibilitat que es plantegen? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu?

2.- Els objectius definits són suficients o s’haurien de preveure altres objectius diferents?

3.- Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?

4.- Quins aspectes caldria fomentar per tal que les explotacions siguin més sostenibles i que no contemplen els sistemes actuals certificats de producció ecològica i producció integrada?

5.- Considereu que el règim de producció agrària sostenible pot ser una oportunitat pel sector agrícola per tal de posar en valor les seves produccions?

6.- Considereu necessari que el consumidor pugui identificar els productes produïts a les explotacions que segueixen el règim de producció agrícola sostenible? De quina manera es podria visualitzar de cara al consumidor l’esfoç que fan les explotacions acollides a la producció agrícola sostenible? 

22 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
No queda clar com podrà la nova certificació integrar aspectes com la reducció en el consum...
Cal clarificar millor els criteris per accedir a la certificació PAS (Producció Agrària...
Creiem que caldria ampliar la llei també a la ramaderia ja que és una baula de la cadena...
Una darrera consideració és que entre els Grups als que s'adreça la consulta i Persones o grups...
Cal clarificar si cal complir la totalitat d’indicadors per a ser considerat “sostenible” o si hi...
L’avantprojecte no indica si s’inclourà la petjada de carboni per a obtenir la nova certificació...
Tal i com es planteja l’avantprojecte, suposarà la desaparició de la producció integrada, sense...
Segons es recull a la memòria:
L’impacte sobre l’Administració de la Generalitat se centrarà en...
El Departament responia a una pregunta del  CCPAE, afirmant:
La PAS( Projecte de llei agricultura...
Aquest és un repte molt interessant i realment necessari. Des de la perspectiva d'un investigador...
És un contrasentit que s'afirmi que s’haurà de preservar l’assequibilitat dels aliments i...
El document indica la necessitat de recollir les propostes del Pacte Verd Europeu i de la...
Manca una definició i uns paràmetres clars del que s’entén per “Sostenibilitat social”. I en...
En aquest avantprojecte de llei de Producció Agrícola Sostenible, es parla d'”explotacions” crec...
És necessari elaborar un estudi de mercat previ per veure quina seria la acollida a nivell de...
Si només es vol regular la producció agrícola sostenible com queden les finques agroramaderes...
Cal valorar la necessitat d’establir aquesta normativa per Llei i d’una forma tan complexa. Tenim...
Quan es parla de certificacions és important seguir metodologies de càlcul àmpliament acceptades...
  • Creat el
    22/10/2021
  • 1
  • Número de comentaris: 0
Existeix cert consens del que és la sostenibilitat ambiental i econòmica. En canvi, la...
La Sostenibilitat Ambiental en producció agroalimentària ja té un primer exponent que és la...