" class="part-icon-bars">

Parlem de pressupostos

#ParlemPressupostos Prova pilot interna sobre participació en política pressupostària

Fase 3 de 3
Retorn 22/07/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Principals aspectes de la participació en política pressupostària a la Generalitat de Catalunya:

  • model de consulta i aportacions (similar als models de governs estatals/regionals i centrals d'altres països), però no pas de co-decisió sobre partides pressupostàries.
  • participació contextualitzada i informada en relació als diferents eixos de debat tractats.
  • participació abans de la publicació de l’ordre d’elaboració del pressupost, a fi que la recepció de les aportacions de la ciutadania puguin ser utilitzades per a decisions estratègiques de política pressupostària, així com en les fases posteriors.
  • centrat en múltiples aspectes cabdals per a la presa de decisions pressupostàries, tant globals com més concrets.


Eixos de debat


Límits del debat

  • Pressupostaris: prefixats pel propi marc definit per als corresponents debats.
  • Legals: definits per la normativa actual d'aprovació dels pressupostos per Llei del Parlament.
  • Tècnics: s’emmarcarà dins de l’actual disponibilitat d’informació i dades econòmiques, socials i pressupostàries, així com considerant les capacitats tècniques i normatives de què disposa la Generalitat de Catalunya pel que fa a potencials decisions i accions.
  • Polítics: el debat i les opcions proposades caldrà que estiguin incardinades dins l’actual marc competencial i normatiu que afecta a la Generalitat de Catalunya, i no es consideraran aspectes que escapin de les seves competències.