" class="part-icon-bars">

Pla de protecció i ordenació del litoral

Procés previ de participació

Fase 3 de 3
Conclusions 01/07/2022 - 29/07/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

La figura del Pla de protecció i ordenació del litoral va ser creada com a instrument bàsic d'ordenació i gestió integrada de l'àmbit terrestre i marí del litoral català per la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral.

El Pla de Govern de la XIV legislatura preveu l'elaboració i tramitació d'aquest Pla. Durant 2022, es faran els treballs de base. Durant 2023, el procés de participació ciutadana, la redacció del Pla, la informació pública i l'audiència institucional. Durant 2024, s'espera que el Pla sigui aprovat definitivament.

El litoral és un dels àmbit més complexos del nostre país i que acumula major nombre i diversitat d’interessos i d’actors implicats, per això considerem oportú obrir un procés previ i preparatori amb un primer nivell de representació del món local, acadèmic, econòmic i socioambiental, abans d'iniciar la redacció de l'avanç del Pla. Més endavant, durant el primer semestre de 2023, està previst un procés de participació obert a tota la ciutadania i a la totalitat dels actors interessats.

Àmbit territorial del Pla:

 • Els béns de domini públic i ecosistemes marítimo-terrestres del litoral de Catalunya.
 • La zona d'influència del domini públic marítimo-terrestre (franja mínima de mil metres, terra endins des de l'atermenament del domini públic marítimo-terrestre), que pot ésser ampliada però mai reduïda pel Pla.

Malgrat són 76 municipis els afectats per la Llei de Costes (inclosos alguns municipis fluvials de la Muga, el Rec Sirvent, el Fluvià i l’Ebre) l’àmbit inicial d’estudi del Pla abasta 89 municipis, perquè la zona d'influència va més enllà.

Naturalesa del Pla:

Pel que fa a l'ordenació dels usos del sòl, el Pla té la naturalesa jurídica pròpia dels plans directors urbanístics i es tramita i s'aprova com a PDU. No obstant això, es tracta d'un pla híbrid que, a més de l'ordenació d'alguns aspectes, s'espera que entri en l'àmbit de la gestió, en la priorització d'actuacions i en la definició d'una estratègia general per al litoral.

Igualment, les determinacions del Pla poden tenir naturalesa molt diferent (normes, directrius, recomanacions, proposta d'actuacions, etc.) segons la matèria que s'abordi en cada cas. S'espera un major nivell de concreció i d'obligatorietat en el domini públic marítim terrestre que en la zona d'influència on només s'abordaran aquelles qüestions que afecten més directament la façana litoral i la seva funcionalitat.

Finalitats del Pla: 

 • Planificació racional de les activitats.
 • Mesures de conservació de les platges naturals.
 • Preservació i recuperació de les zones costaneres i llurs ecosistemes, paisatges i geomorfologia.
 • Prevenció i reducció dels riscos naturals i antròpics.
 • Adaptació de les zones costaneres als efectes del canvi climàtic.
 • Coherència entre les iniciatives públiques i privades i entre totes les decisions de les diverses administracions públiques.
 • Conservació de les masses d'aigua en l'àmbit costaner.
 • Limitació/regulació de l'accés a les platges segons llur capacitat de càrrega.

Qui pot participar en aquest procés participatiu previ?

En aquesta primera fase, es treballarà amb representants del món local i d'altres administracions implicades, experts i acadèmics relacionats amb la recerca, entitats socio ambientales i agents econòmics vinculats al litoral català.

Tot i això, en el portal del participa.gencat estarà oberta una enquesta general perquè tota persona que vulgui pugui aportar el seu coneixement i experiència en aquesta fase prèvia a la redacció de l'avanç del Pla.

Quins objectius persegueix aquest procés?

 • Detectar el coneixement i informació existent en relació al litoral.
 • Detectar expectatives, analitzar-ne la factibilitat i utilitat i consensuar, tant com sigui possible, l’abast del Pla pel que fa als continguts.
 • Compartir procediment i calendari previst i generar un espai de coneixença, confiança i col·laboració.
 • Obrir un espai de col·laboració per a redactar el document d'Avanç del Pla.

Quin impacte tindrà aquest procés?

 1. La redacció d'un avanç del Pla més ajustat a les necessitats i expectatives existents i basat en un coneixement més exhaustiu i contrastat.
 2. L'elaboració d'un mapa d'actors vinculats amb el litoral català, més ampli, extens i representatiu, el qual permetrà implementar un procés participatiu i de comunicació més eficaç al llarg del procés d'elaboració i tramitació del Pla.

Com i quan puc participar?

En aquest procés previ pots participar de dues maneres:

 • Entre el 26 de maig i el 08 de juny, omplint una enquesta general sobre el coneixement existent en relació al litoral i els reptes que hauria d'abordar el Pla.
 • Durant el mes de juny, assistint a algun dels tallers per posar en comú el coneixement col·lectiu sobre el litoral català i l'abast que ha de tenir el Pla.
Departament Departament de Territori
Àrea d'organització Secretaria de Territori i Mobilitat
Grup promotor Departament de la Vicepresindència i de Polítiques Digitals i Territori
Unitat promotora Secretaria de Territori i Mobilitat
Entitats dinamitzadores Raons Públiques
Disposa de retorn
Data d'inici 26 de Maig de 2022
Data de finalització 31 de Juliol de 2022
Referència: II-PART-2022-04-490

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ppol/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ppol/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

93

Participants

180

Seguidores

5

Comentaris

4

Trobades

10

Respostes