" class="part-icon-bars">

Pressupostos participatius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2023

#CréixerAmbLesPersones Estratègia d'activisme d'FGC 2020-2030

Fase 6 de 6
Ejecución 13/11/2023 - 31/12/2024
Fases del proceso

Les propostes d'àmbit extern són les que incideixen positivament en les instal·lacions, les infraestructures i els serveis que oferim i les poden fer tant el personal d'FGC, com la ciutadania i la resta de grups d'interès de l'empresa.


S’han recollit un total de 115 propostes externes. D’aquestes, 15 són vàlides, 7 fusionada, 70 són no vàlides, 13 estan previstes o existents i 10 són repetides, segons els resultats de la validació tècnica que podeu consultar a continuació.CRITERIS QUE HAN DE SEGUIR LES PROPOSTES

Les propostes que presenteu han de seguir els següents criteris per tal de poder ser incloses en el procés:

  • Referents a inversions. Es considera inversió als diners destinats a l'adquisició d'un bé o servei que augmenta el valor de l'empresa (els actius), és a dir, que no es consumeix i desapareix, sinó que perdura en el temps. Així, el bé o servei ha de tenir una vida superior a un any, i si es destina a un bé que ja forma part d'FGC, serà considerat inversió si li allarga la vida útil. Per exemple, arranjaments i adequacions a les dependències de personal, arranjaments a les estacions per millorar el confort dels clients, adequacions de la il·luminació en passos inferiors i entorns d'estacions, instal·lacions de nou mobiliari a les estacions o adequació de l'actual (bancs, marquesines ...).
  • Preferentment, amb un cost màxim de 60.000 € (IVA exclòs) per a les propostes de subministrament i serveis i de 80.000 € (IVA exclòs) per a les propostes d’obres i amb uns costos d’explotació assumibles a llarg termini per a garantir la sostenibilitat del projecte.
  • Viables a nivell jurídic i tècnic i compatibles amb l’estratègia empresarial.
  • Incloses dins els àmbits competencials d’FGC.
  • Que comportin un benefici tangible ja sigui pel personal o per a la ciutadania.
  • Identificades amb les dades de contacte de la persona que fa la proposta, per poder resoldre possibles dubtes.


En aquest enllaç trobareu exemples de propostes de l’anterior edició que complien o que no complien els anteriors criteris.