" class="part-icon-bars">

Pressupostos participatius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2023

#CréixerAmbLesPersones Estratègia d'activisme d'FGC 2020-2030

Fase 6 de 6
Execució 13/11/2023 - 31/12/2024
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  15/02/2023 - 28/02/2023

  Difusió

  Aquesta fase és l'inici del procés durant la qual es presenta i es dona a conèixer a tots els grups d’interès d’FGC.

 2. 2
  01/03/2023 - 31/03/2023

  Propostes

  Aquesta fase del procés se centra en l’elaboració i presentació de projectes d’inversions per part del personal i grups d’interès d’FGC.
  Les propostes que es presentin podran donar resposta a dos àmbits diferenciats:
  •   L’àmbit intern d’FGC, fent propostes que afectin el treball intern.
  •   L’àmbit extern del servei, fent propostes que afectin les instal·lacions i els serveis que FGC ofereix a la ciutadania.
  Les propostes hauran de seguir els següents criteris d’acceptació:

  1. Propostes d’àmbit intern elaborades per personal d’FGC.
  2. Propostes d’àmbit extern elaborades per personal d’FGC i els seus grups d’interès.
  3. Referents a inversions. Es considera inversió quan es destina a l'adquisició d'un bé o servei que augmenta el valor de l'empresa (els actius), és a dir, que no es consumeix i despareix, sinó que perdura en el temps. Així, el bé o servei ha de tenir una vida superior a un any, i si es destina a un bé que ja forma part d'FGC, serà considerat inversió si li allarga la vida útil. Per exemple, arranjaments i adequacions a les dependències de personal, arranjaments a les estacions per millorar el confort dels clients, adequacions de la il·luminació en passos inferiors i entorns d'estacions, instal·lacions de nou mobiliari a les estacions o adequació de l'actual (bancs, marquesines ...).
  4. Amb un cost màxim de 60.000 € (IVA exclòs) per a les propostes de subministrament i serveis i de 80.000 € (IVA exclòs) per a les propostes d’obres i amb uns costos d’explotació assumibles a llarg termini per a garantir la sostenibilitat del projecte.
  5. Viables a nivell jurídic i tècnic i compatibles amb l’estratègia empresarial.
  6. Incloses dins els àmbits competencials d’FGC.
  7. Comportar un benefici tangible ja sigui pel personal o per a la ciutadania.
  8. Identificades amb les dades de contacte de la persona que fa la proposta, per poder resoldre possibles dubtes.


  En aquest enllaç trobareu exemples de propostes de l'edició anterior que complien o que no complien els criteris:

 3. 3
  01/04/2023 - 30/09/2023

  Validació

  En aquesta fase, l’objectiu que es persegueix és el de validar que les propostes presentades compleixen els criteris establerts.

  La valoració de totes les propostes la realitzarà la comissió tècnica.

  En primer lloc, es realitzarà una depuració de les propostes presentades que permeti, si s’escau, identificar-ne de repetides o d’altres que generin dubtes i que comportin consultes i aclariments a les persones que les han proposat per poder-ne fer una valoració correcta.

  Posteriorment, es revisarà que totes les propostes compleixin els criteris d’acceptació, fent un càlcul aproximat del cost que pot suposar cada proposta.

  La comissió tècnica tindrà la potestat de descartar propostes que no incloguin una descripció suficientment detallada i justificada o que siguin ambigües.

  Els resultats de la valoració tècnica es publicaran a la plataforma participa.gencat.cat i al web corporatiu d’FGC i es comunicaran a les persones que hagin presentat propostes amb un link que dirigeixi al document.

  Es disposarà d’un total de 15 dies naturals per, si convé, presentar al·legacions o consultar dubtes entorn els resultats de la validació. Aquestes al·legacions o dubtes caldrà enviar-les a través del correu electrònic activisme@fgc.cat.

 4. 4
  09/10/2023 - 29/10/2023

  Votació

  En aquesta fase es posaran a votació les propostes validades per la comissió tècnica per tal de seleccionar les que finalment s’executaran.
  Podrà participar en aquesta fase qualsevol persona que formi part dels grups d’interès d’FGC, així com tota la ciutadania resident a Catalunya de 16 anys o més, diferenciant dues votacions segons grup d’interès:

  • Votació de les propostes d’àmbit intern. El personal d’FGC podrà votar un total de 3 propostes vàlides d’àmbit intern, és a dir, aquelles que incideixen en el treball i organització internes d'FGC. Per fer-la efectiva, es facilitarà un procés de votació en línia en una plataforma interna que permetrà la participació de tot el personal sense necessitat de registre previ.
  • Votació de les propostes d’àmbit extern. Tota la ciutadania resident a Catalunya de 16 anys o més, així com les persones que formin part de la resta de grups d’interès d’FGC, podran votar fins a 3 propostes vàlides que facin referència a l’àmbit extern, el del servei que ofereix l’empresa. En aquest cas, es facilitarà la votació en línia a la ciutadania, previ registre de la persona interessada, al web participa.gencat.cat, i al personal d’FGC a través d’una plataforma interna.
 5. 5
  30/10/2023 - 12/11/2023

  Retorn i valoració

  En aquesta fase es dona a conèixer l’impacte dels resultats i de la participació, mitjançant una sessió informativa, adreçada a tots els grups d’interès d’FGC en general i de forma específica a totes les persones que hagin participat en el procés.

  D’altra banda, també es farà difusió dels resultats a través dels canals interns i externs de comunicació d’FGC.

  En aquesta fase, es facilitarà també la valoració del procés tant a nivell intern com extern amb l’objectiu de recollir propostes de millora per a futures edicions, a través d'un formulari en aquest portal.

 6. 6
  13/11/2023 - 31/12/2024

  Execució

  Amb la fase d’execució es dona per finalitzat el procés.

  Per cada proposta guanyadora, la comissió de seguiment, un cop consultada la direcció de les àrees on s’implantarà aquesta, assignarà una persona de l’àrea responsable de l’execució que s’encarregarà d’informar periòdicament del avenços a la comissió de seguiment.

  Durant el procés d’execució es mantindran informades les persones que van fer les propostes per facilitar la seva col·laboració en la execució. A tal efecte, la comissió de seguiment es posarà en contacte amb elles proposant-los-hi i demanant la seva autorització per contactar.

  En els supòsits que l’execució final comporti un desviament de més o de menys inversió de la prevista inicialment, la comissió de seguiment haurà d’autoritzar el moviment del romanents entre projectes, tot respectant el límit màxim establert.