" class="part-icon-bars">

Projecte Decret del Registre dels CET de Catalunya

#ProjecteDecretRegistreCET Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regula el Registre de Centres Especials de Treball de Catalunya

Fase 2 de 2
Fase de retorn 18/07/2024 - 31/07/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

 • L’objectiu de la participació ciutadana, de les empreses, del Tercer Sector de Catalunya i de l’àmbit de la contractació pública és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la redacció del projecte de decret pel qual es regula el Registre de Centres Especials de Treball de Catalunya referent a:
 1. Els reptes i els beneficis que suposarà la implementació d’un nou Registre de Centres Especials de Treball de Catalunya.
 2. Els reptes i els beneficis de la qualificació i inscripció dels CETIS en el Registre de Centres Especials de Treball de Catalunya
 3. Els requeriments i les condicions que consideren necessàries per al bon funcionament del Registre de Centres Especials de Treball de Catalunya.
 • La Direcció General d'Economia Social i Solidària, i el Cooperativisme del Departament d’Empresa i Treball inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes, regulat a l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a l'elaboració del decret esmentat.
 • Aquest procés de participació ciutadana té per objecte que el projecte de Decret que finalment es tramiti i aprovi hagi tingut en compte totes les opinions, inquietuds i propostes dels destinataris potencials de la norma. 

La finalitat principal que es pretén assolir amb una nova regulació del registre de decret pel qual es regula el Registre de Centres Especials de Treball de Catalunya és l'adaptació a la nova realitat digital, la incorporació de les modificacions introduïdes en la Llei de Discapacitat, la qualificació i inscripció del Centres especial de Treball d'iniciativa social i l'establiment de les causes i la regulació del procediment de desqualificació del CET.

Els objectius generals de la intervenció són els següents:

 • Incrementar la seguretat jurídica en el marc del procediment de qualificació i registre dels CET i la pèrdua d’aquesta condició.
 • Facilitar l’aplicació de les mesures de foment dels CET, en especial, la reserva en favor dels CETIS prevista a la normativa de contractació.
 • Agilitzar i millorar la gestió del Registre CET de Catalunya.
 • Millorar la traçabilitat, control i seguiment dels CET, així com els canals d’intercanvi de dades i d’informació.

Com a objectius específics, a tall exemplificatiu, es preveuen els següents:

 • Donar cobertura al procediment de tramitació electrònica dels expedients.
 • Aprofundir en la concreció dels requisits a acomplir per part de les empreses que volen accedir al Registre de Centres Especials de Treball de Catalunya, per a major seguretat jurídica, per tenir elements objectius i, sobretot, criteris i elements que compleixin amb les diferents normes jurídiques existents, tant estatals com catalanes.
 • Regular els paràmetres de valoració dels projectes presentats pels CET.
 • Introduir les orientacions més recents en matèria de CET i les seves funcions com a empresa del mercat protegit que ha de desenvolupar una funció social i, alhora, de trànsit a la inserció de les persones amb discapacitat a l’empresa ordinària.
 • Establir les obligacions dels CET registrats.
 • Diferenciar i qualificar els CETIS d’aquells que són de caràcter empresarial.
 • Regular les actuacions de seguiment i control que garanteixin el compliment dels requisits exigits pel manteniment de la qualificació de CET

Preguntes per orientar les aportacions:

-  Ets usuari/ària del Registre? Quin rol ocupes com a usuari/ària del Registre (CET, Administració, Empresa) ?

-   Com valores la teva experiència amb el Registre?

-   Com es pot millorar la teva experiència amb el Registre?

-  Ets usuari/ària d’altres Registres de Centres Especials de Treball d’àmbit autonòmic o estatal? Quina és la teva experiència?

-   S’haurien de preveure altres objectius dels previstos en la nova normativa del Registre de CET?

-  Quins són els principals beneficis que considereu que ha de suposar la implementació de la nova normativa del Registre de CET?

- Consideres adient la informació que es requereix per a la qualificació i inscripció? Hi afegiries alguna cosa més? 

-   Quines dades o documents que s’aporten al Registre ja s’aporten en altres tràmits?

-   Quins documents o dades es poden simplificar i com es pot fer-ho?

-  Quins són els tràmits o obligacions que generen més dificultats?

-   Què opines de l’establiment de taxes per als diferents tipus de tràmits?

-  Veus correcte que els certificats tinguin un període de vigència?

-  Què opines del termini per efectuar la comunicació de les dades al Registre?

-  Com valores l’accés públic de la ciutadania al Registre?

-  Consideres que els CET han de tenir personalitat jurídica pròpia i domicili social a Catalunya?

-  Consideres que els requisits dels Centres Especials de Treball d’iniciativa social (CETIS) són clars i adients d’acord amb la definició de CETIS establerta a l’article 43.4 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social? Podria quedar-ne exclosa alguna forma jurídica?.

-   Considereu que els CETIS han d’aportar alguna documentació complementària per acreditar les seves característiques específiques (absència d’ànim de lucre i reinversió dels beneficis)?

-   Creu que el fet de disposar d’un registre dels CETIS a Catalunya servirà per millorar la seguretat de les licitacions públiques restringides a la participació de CETIS i EI? (Actualment els òrgans de contractació no poden obtenir del Registre oficial de centres especials de treball de Catalunya la certificació del compliment dels requeriments per poder ser considerats d’iniciativa social).

-   Creieu que es podria fer un seguiment i control dels CETIS? Pel que fa al acompliments de requisits? Quins haurien de ser els indicadors? Quina periodicitat hauria de ser la idònia?.

- Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que creieu que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Quins?

Propostes Veure tots (7)

Des de Dincat donem suport a la voluntat del Govern de la Generalitat de Catalunya de...
 • Creat el
  17/07/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Taxa per tràmits: NO. És més cost pel CETCET amb una personalitat jurídica pròpia: NO. Encareix...
Aportacions de COCEMFE CATALUNYA al projecte de decret de regulació del registre dels CET de Cartalunya
Des de COCEMFE CATALUNYA valorem positivament la iniciativa de regular el Registre de CETS de...
 • Creat el
  17/07/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Veure tots (7)
Departament Departament d'Empresa i Treball
Grup promotor Departament d'Empresa i Treball
Unitat promotora Direcció general d'Economia Social i Solidària, i el Cooperativisme
Disposa de retorn No
Data d'inici 17 de Juny de 2024
Data de finalització 31 de Juliol de 2024
Referència: II-PART-2024-05-697

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/projecte-decret-registre-cet/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/projecte-decret-registre-cet/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>