" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia a l’elaboració del Reglament de llocs de treball del Cos de Bombers

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de selecció, promoció interna i provisió de llocs de treball del personal membre del cos de Bombers de la Generalitat

Fase 2 de 2
Retorn 25/12/2023 - 25/01/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El personal del cos de Bombers es regeix per la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, per les normes que la despleguen i per la resta de normes reguladores del règim estatutari del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat. Tanmateix, la selecció per a l’accés a les diferents categories del cos de Bombers, així com la provisió de llocs de treball dins d’aquest cos, no ha estat objecte d’una reglamentació específica pròpia.

La manca d’un reglamentari específic pel cos de Bombers genera dificultats d’encaix de la regulació general de funció pública en l’àmbit dels processos de selecció, promoció interna i provisió de llocs de treball d’aquest cos operatiu, atesa la complexitat, essencialitat i singularitat estructural, funcional i territorial d’aquest col·lectiu de funcionariat. En aquest sentit, el cos de Bombers presenta singularitats tan remarcables com, entre d’altres:

- Constituir un servei públic d’emergències i, per tant, un servei públic essencial.

- La necessitat de prestar el servei de guàrdia durant les 24 hores dels 365 dies de l’any.

- L’abast territorial del servei la necessitat de compatibilitzar-lo amb mesures que puguin afavorir la conciliació.

- L’organització especial del servei de guàrdia en torns successius ininterromputs, subjectes a un règim especial de jornada i horari, que fa necessari establir sistemes de presa de possessió simultània dels llocs de treball objecte de convocatòria.

- L’estructura i l’organització del cos en una línia jeràrquica, segons l’ordre d’escales (superior, executiva i tècnica) i categories determinades per llei.

- Les previsions específiques de la Llei 5/1994, de 4 de maig, relatives a la possibilitat d’incloure proves de capacitat física, mèdiques, etc., en els processos selectius i de promoció interna, d’exigir la superació d’un curs selectiu de formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i d’un període de pràctiques, també selectiu.

- La necessitat d’aprofundir en la implementació concreta de polítiques d’igualtat de gènere en els processos selectius en favor del gènere infrarepresentat.

- Les especialitats que han d’estructurar la carrera professional del cos de Bombers.

- La necessitat de garantir un determinat nivell de permanència mínima en la cobertura territorial dels llocs a fi d’evitar el desequilibri territorial, en termes d’experiència i nivell de comandament, dels efectius desplegats.


Objectius de la consulta:


Garantir la selecció i la provisió dels llocs de treball del cos de Bombers de la Generalitat amb el màxim respecte als principis d’igualtat, mèrit i capacitat.


Assegurar que en la selecció, provisió i promoció professional dels membres del cos de Bombers es tenen en compte les singularitats i necessitats específiques d’aquest cos, tot garantint l’eficàcia i l’eficiència en la prestació del servei.Qui hi participa Personal del Cos de Bombers de la Generalitat, personal que presti serveis relacionats, personal del cos de Bombers Voluntaris, personal de les administracions públiques, sindicats, persones interessades.
Departament Departament d'Interior
Disposa de retorn No
Data d'inici 24 de Novembre de 2023
Data de finalització 24 de Desembre de 2023
Referència: II-PART-2023-11-638

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/reglamentllocsbombers/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/reglamentllocsbombers/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

23

Seguidores