" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de l'avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d'ús eficient dels recursos de Catalunya

Procés participatiu sobre la prevenció i la gestió dels residus i d'ús eficient dels recursos de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn: elaboració d'informes resum de les aportacions 30/11/2019 - 29/02/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

Procés de participació vinculat a una nova llei de prevenció i gestió de residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya.

Aquest any s'han iniciat els tràmits per a la redacció d'un avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos. Els primers tràmits han estat l’aprovació de la memòria preliminar per part del Govern, fet que suposa l’autorització per iniciar els treballs d’elaboració. També a través aquest portal, s’ha portat a terme una consulta pública prèvia, preceptiva en aquest cas. En aquesta consulta tots els interessats van poder donar les seves opinions de forma oberta partint d’unes preguntes orientatives molt genèriques; els resultats es poden consultar aquí.

El present procés participatiu, que no és preceptiu sinó fruit de la voluntat de conèixer millor tots els punts de vista, té per objecte aprofundir en els temes més rellevants i permetre l’intercanvi d’opinions entre els diferents actors. Constarà d'aquestes fases:

 • Informació: s’inicia el procés, s’ofereixen els documents de referència i s’obren les inscripcions a les sessions presencials.
 • Particpació: es porten a terme totes les sessions presencials i s’obre l’enquesta en línia.
 • Retorn: es tanca l’enquesta en línia i es fa un retorn a tots els interessats dels resultats de les aportacions un cop avaluades. 

En el document sobre el procés de tramitació podeu obtenir informació addicional sobre el conjunt de la tramitació.

Us convidem a participar activament per qualsevol de les vies establertes. En aquest portal podeu consultar el calendari de sessions presencials i us hi podeu inscriure, així com consultar el document de referència i emplenar el qüestionari en línia.

Per què es fa una nova llei?

La nova llei ha de substituir el Decret Legislatiu 1/2009, vigent actualment, però que constitueix una refosa de texts feta sobre la base de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, promulgada fa més de 25 anys. 

De llavors ençà, molts dels aspectes del nostre entorn han canviat. La societat, l'economia, la ciència i la tecnologia, l'educació, la salut, les infraestructures, la relació entre territoris, tot ha patit una transformació profunda; l'àmbit de la sostenibilitat en general i el dels residus en particular no en són pas cap excepció. En aquest context, sembla necessari adaptar la normativa bàsica de residus, no només revisant algunes qüestions puntuals, sinó replantejant les bases i les polítiques en el seu conjunt per tal de fer front als grans reptes que la societat haurà d’afrontar en els propers anys (emergència climàtica, ús eficient dels recursos, etc.).

Més enllà d’aquest tràmit, el present procés participatiu té per objectiu conèixer de forma proactiva quines idees i propostes concretes poden aportar els diferents col·lectius sobre tots els temes que són objecte d’aquest avantprojecte de llei.

Quins trets bàsics haurà de tenir l’avantprojecte de llei?

El nou avantprojecte de llei haurà de treballar en la prevenció i, particularment, en la millora de les pautes de producció i consum, incloent les estratègies clàssiques, com l’ecodisseny o la simbiosi industrial, així com també d’altres com la desmaterialització, les tècniques de producte-servei i qualsevol altra orientada a reduir el consum de recursos i a mantenir en circulació els recursos consumits.

També haurà de posar les bases per a un impuls important de la recollida i del tractament de tots els residus, inclosos els fluxos de residus industrials, domèstics, de la construcció, ramaders, sanitaris, comercials, etc., en col·laboració amb la resta d’administracions i sectors responsables en cada cas, per tal d’aconseguir que els residus (es generin on es generin) tornin com a recursos al mercat de forma cada cop més majoritària.

Aquestes perspectives han d’anar acompanyades d’una limitació de les opcions que no suposen una valorització dels residus, i particularment de la gestió en dipòsit controlat, que la normativa europea limita de forma dràstica.

D’acord amb tot això, cal esperar que la nova llei haurà de posar els fonaments estratègics per a actuacions, entre d’altres, com:

 • La transició cap a una economia basada en la producció i consum sostenibles.
 • L’aplicació de cauteles o requisits a la posada de determinats productes al mercat.
 • L’adopció de sistemes de recollida més eficients.
 • La promoció de la recollida selectiva de nous fluxos de residus i d’aquells que no han assolit encara nivells òptims.
 • La millora de la transparència amb relació als costos reals de la gestió dels residus.
 • L’aplicació obligatòria de sistemes de taxa justa (pagament per generació, etc.).
 • La intensificació de les estratègies de fiscalitat que gravin les opcions de gestió ambientalment menys desitjables.
 •  El foment de la participació ciutadana en els sistemes de recollida selectiva de residus.
 • L’impuls de la recollida selectiva en activitats comercials i de grans productors.
 • L’aplicació de sistemes de responsabilitat ampliada del productor a nous productes i l’optimització dels sistemes existents.
 •  La millora de l’eficiència de les instal·lacions de tractament de residus.

Quins objectius té la nova llei?

Els objectius són bàsicament els següents:

 1. Donar compliment al Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2020 (Precat20), a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, a la Moció 119/XI del Parlament de Catalunya, sobre la gestió dels residus, al Pla de Govern de la XII Legislatura i als compromisos que la Generalitat de Catalunya ha adquirit en els diversos àmbits institucionals nacionals i internacionals.
 2. Adequar el marc normatiu als objectius establerts en la legislació aplicable, particularment amb relació a la derivada del Circular Economy Package de la Unió Europea.
 3. Revisar les funcions i competències existents en les matèries vinculades a la prevenció i gestió de residus i a l’ús dels recursos.
 4. Millorar la prevenció i, particularment, les pautes de producció i consum.
 5. Impulsar la recollida i el tractament de tots els residus, inclosos els fluxos de residus industrials, domèstics, de la construcció, ramaders, sanitaris, comercials, etc.
 6.  Contribuir a la reducció global dels impactes que s’associen a la generació i gestió de residus, en particular amb relació a la contaminació del sòl i a la mitigació del canvi climàtic.
 7. Impulsar l’activitat econòmica, agilitar l’activitat administrativa i millorar el coneixement i la transparència en el sistema.

Quins són els destinataris del procés participatiu?

El procés participatiu s’adreça a tothom i en particular a:

 • L’Administració local.
 •  El sector empresarial en general.
 • Agents vinculats al sector residus: transportistes, gestors, entitats, consultores, etc.
 • Sector tecnològic.
 • Sector acadèmic i de recerca.
 • Agents de l’economia social, entitats ambientalistes i teixit associatiu en general.

Quins són els terminis del procés?

El procés participatiu es portarà a terme durant entre el 3 d’octubre de 2019 i el 31 de gener de 2020, amb sessions presencials entre el 23 d’octubre i el 20 de novembre i la possibilitat de fer aportacions mitjançant el formulari en línia entre el 23 d’octubre i el 30 de novembre, i sessions de retorn al gener de 2020.

Quins mecanismes de participació hi ha?

Els destinataris del procés participatiu poden participar en línia o mitjançant sessions presencials. Resulta molt necessari copsar els diferents punts de vista arreu del territori, per la qual cosa es portaran a terme 5 sessions presencials descentralitzades que, tot i tenir caràcter general, es centraran en aspectes  vinculats a la gestió pública dels residus, pensant en la ciutadania, així com en els ens locals i el sector al seu entorn. També es faran dues sessions amb un contingut sectorial, també generals però orientades a la gestió dins l’àmbit privat, pensant en l’àmbit empresarial i el seu entorn. Totes elles poden ser d’interès per als àmbits transversals, associatius, acadèmics o tecnològics.
El que es decideix El contingut de l’avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos, que substituirà la norma bàsica catalana en la matèria vigent actualment.
Qui hi participa Qualsevol ciutadà o ciutadana, administració, empresa, institució, entitat, associació i/o altres agents interessats en la planificació i la gestió de residus i en l’ús eficient dels recursos a Catalunya.
Com es decideix Participació a través de sessions presencials en el territori i per sectors, així com mitjançant un formulari en línia.
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Àrea d'organització Agència de Residus de Catalunya
Entitats dinamitzadores La Vola 1981, SAU (Anthesis)
Disposa de retorn No
Data d'inici 03 de Octubre de 2019
Data de finalització 29 de Febrer de 2020
Referència: II-PART-2019-09-275

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/residus/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/residus/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

242

Participants

277

Seguidores

5

Comentaris

8

Trobades