" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya

Fase 2 de 2
Fase de retorn 06/08/2019 - 30/09/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta té per objecte buscar el màxim nombre de punts de vista sobre l’orientació d’un projecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya.

Contingut de la iniciativa i aspectes principals

El nou avantprojecte de llei haurà de treballar en la prevenció i, particularment, en la millora de les pautes de producció i consum, incloent aquelles estratègies més clàssiques, com l’ecodisseny o la simbiosi industrial, així com també d’altres com la desmaterialització, les tècniques de producte-servei, o d’altres orientades a reduir el consum de recursos i a mantenir en circulació els recursos consumits.

Igualment, la llei haurà de posar les bases per a un impuls important de la recollida i del tractament de tots els residus, inclosos els fluxos de residus industrials, domèstics, de la construcció, ramaders, sanitaris, comercials, etc., en col·laboració amb la resta d’administracions responsables en cada cas, per tal d’aconseguir que els residus, es generin on es generin, tornin com a recursos al mercat de forma cada cop més majoritària. 

Aquestes perspectives han d’anar acompanyades d’una limitació de les opcions que no suposen una valorització dels residus, i particularment de la gestió en dipòsit controlat, que la normativa europea limita de forma dràstica. 

D’acord amb tot això, cal esperar que la nova llei haurà de posar els fonaments estratègics per a actuacions, entre d’altres, com:

 • L’adopció de sistemes de recollida que siguin més eficients pel que fa a la quantitat i qualitat dels residus recollits selectivament.
 • La promoció de la recollida selectiva de fluxos de residus emergents o bé que no han assolit encara nivells òptims.
 • La millora de la transparència amb relació al cost de la gestió dels residus, assumint i visibilitzant l’encariment, per la via de la fiscalitat, del cost de la gestió en abocadors i incineradores.
 • L’aplicació obligatòria de sistemes de pagament per generació o de fiscalitat justa per tal d’estimular els ciutadans a adoptar comportaments responsables vers la gestió dels residus.
 • La intensificació de les estratègies de fiscalitat que gravin les opcions de gestió ambientalment menys desitjables.
 • El foment de la participació ciutadana responsable en els sistemes de recollida selectiva de residus.
 • La incorporació efectiva de les activitats comercials i de grans productors als sistemes de recollida selectiva mitjançant agents públics o privats.
 • L’aplicació de sistemes de responsabilitat ampliada del productor a nous productes i l’optimització dels sistemes existents.
 • La millora de l’eficiència de les instal·lacions de tractament de residus i la seva optimització.

Objectius de la iniciativa

Els objectius són bàsicament els següents:

 • Donar compliment al Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2020 (Precat20) i concretament a la seva actuació ACT-125, a la Disposició final Vuitena de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, al punt 1 de la Moció 119/XI del Parlament de Catalunya, sobre la gestió dels residus, al Pla de Govern de la XII Legislatura i als compromisos que la Generalitat de Catalunya ha adquirit en els diversos àmbits institucionals nacionals i internacionals.
 • Adequar el marc normatiu als objectius establerts en la legislació aplicable, particularment amb relació a la derivada del Circular Economy Package de la Unió Europea.
 • Revisar les funcions i competències existents en les matèries vinculades a la prevenció i gestió de residus i a l’ús dels recursos, per tal d’ajustar les responsabilitats de cada part a les necessitats d’ordenació de les estratègies d’economia circular, en el marc de les quals la gestió dels residus incideix en la disponibilitat de recursos i l’ús dels recursos incideix en la generació i gestió de residus.
 • Millorar la prevenció i, particularment, les pautes de producció i consum, tant pel que fa a les estratègies clàssiques, com l’ecodisseny o la simbiosi industrial, com a d’altres com la desmaterialització, el producte-servei o d’altres orientades a reduir el consum de recursos i a mantenir en circulació els recursos consumits.
 • Impulsar la recollida i del tractament de tots els residus, inclosos els fluxos de residus industrials, domèstics, de la construcció, ramaders, sanitaris, comercials, etc., en col·laboració amb la resta d’administracions responsables en cada cas, per tal d’aconseguir que els residus, es generin on es generin, tornin com a recursos al mercat de forma cada cop més majoritària en forma de matèries recuperades, de materials de construcció, etc. 
 • Contribuir a la reducció global dels impactes que s’associen a la generació i gestió de residus, en particular amb relació a la contaminació del sòl i a la mitigació del canvi climàtic, i contribuir a aquesta reducció per la via de l’economia circular.
 • Impulsar l’activitat econòmica, agilitzar i simplificar l’activitat administrativa de la Generalitat i dels municipis i millorar el coneixement i la transparència en el sistema, incidint en la millora tecnològica, en la integració de tràmits, en la disponibilitat creixent de dades i d’informació, en la visibilitat de les dades econòmiques, sense perjudici de mantenir elevats estàndards d’exigència en sostenibilitat ambiental.

Objectiu de la consulta

La consulta té per objecte buscar el màxim nombre de punts de vista sobre l’orientació d’un projecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya. Els aspectes sobre els quals es consulta es refereixen a:

 • La conveniència d’impulsar aquest projecte de llei i quines han de ser les competències de l’Agència de Residus de Catalunya.
 • Les polítiques, els objectius i els instruments de la llei amb relació a l’ús eficient dels recursos.
 • Regulacions que avancin cap a un consum i una producció sostenibles.
 • La jerarquia de gestió de residus i l’assoliment dels objectius de la normativa.
 • Els aspectes econòmics i financers associats a la gestió de residus i recursos.
 • Les infraestructures i la seva planificació. 


Grups als quals s’adreça la consulta

La consulta s’adreça a tothom i en particular a:

 • L’Administració local.
 • Sector empresarial en general.
 • Agents vinculats al sector residus: transportistes, gestors, entitats, consultores, etc.
 • Sector tecnològic.
 • Sector acadèmic i de recerca.
 • Agents de l’economia social, entitats ambientalistes i teixit associatiu en general.


Mecanisme de participació: Debat obert

Es preveu que entre els mecanismes de participació es portin a terme sessions presencials dinamitzades i altres formes proactives de debat. 

En tot cas es reprodueixen les preguntes que, en primera instància, podrien formar part d’aquest debat obert:

 1. Cal abordar la renovació de la llei de residus, norma bàsica per a la prevenció i la gestió de residus a Catalunya, i ampliar el seu abast a aspectes vinculats a l’ús dels recursos?
 2. Quins aspectes vinculats a l’ús dels recursos caldria considerar dins la llei i quins ajustos competencials caldria plantejar? Quines serien les polítiques bàsiques en matèria de recursos, especialment dins els àmbits de la producció i el consum?
 3. Quins serien els canvis conceptuals en el model de gestió que han de permetre alinear-se amb les tendències de futur, en un context d’elevada exigència ambiental, i assolir els objectius de gestió ambiental, i particularment els derivats de la normativa europea?
 4. Cal impulsar noves mesures en l’àmbit econòmic per tal d’intervenir en la presa de decisions i en els comportaments amb relació a la gestió de residus i recursos?
 5. Considera que s’han descrit adequadament els problemes que es pretenen resoldre? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que no s’han posat de relleu? Caldria tenir en compte objectius diferents o addicionals als que s’han identificat? 

Propostes Veure tots (41)

En avaluació
Es podria establir un mínim per sota del qual està prohibit empaquetar peces d'aliments. Per...
En avaluació
En la pàg 11 i 22 del "Document de context ...", parla d'una prohibició en general de recipients...
En avaluació
Propostes per a l'avantprojecte de la llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient...
En avaluació
Considerem que la nova Llei de residus hauria de reconèixer el rol del reciclatge químic a la...
 • Creat el
  01/08/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Veure tots (41)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 05 de Juliol de 2019
Data de finalització 30 de Setembre de 2019
Referència: II-PART-2019-07-248

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-prevencio-gestio-residus/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-prevencio-gestio-residus/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

32

Participants

275

Seguidores

5

Comentaris

41

Propostes

22

Adhesions