" class="part-icon-bars">

Projecte de decret relatiu a la composició i funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret relatiu a la composició i funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic, prevista a la llei 16/2017 de l’1 d’agost del canvi climàtic

Fase 2 de 2
Fase de tancament 22/02/2019 - 22/03/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta vol conèixer l’opinió sobre quina ha de ser la composició de la Taula per poder garantir la seva representativitat. Així mateix ha d’establir un règim de funcionament que permeti el debat, l’intercanvi d’informació i també la presa d’acords en tots aquells temes rellevants en matèria de canvi climàtic, ja sigui des de la vessant de la mitigació (reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle) com de l’adaptació als impactes del canvi climàtic.

Contingut de la iniciativa i aspectes principals

L’article 31 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic crea la Taula Social del Canvi Climàtic i en determina la seva naturalesa d’òrgan col·legiat adscrit al departament competent en matèria de canvi climàtic i amb la funció de canalitzar la participació, la informació i la consulta a les entitats i organitzacions més representatives del teixit social, econòmic i ambiental de Catalunya sobre les polítiques climàtiques.

Les funcions que corresponen a la Taula Social del Canvi Climàtic són les següents:

a) La formulació de propostes d’actuació en matèria de polítiques climàtiques.

b) L’anàlisi i la formulació de propostes sobre la planificació climàtica, sobre les actualitzacions i revisions de la dita planificació, sobre els marcs estratègics de mitigació i adaptació i en matèria de pressupostos de carboni.

c) La formulació de propostes a la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic i qualsevol altra funció consultiva que li sigui encomanada.

La composició i el règim de funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic s’han de determinar per reglament.

Objectius de la iniciativa

Amb aquesta consulta el que es vol és:

  • Detectar si la redacció dels objectius i funcions d’aquesta Taula a la Llei 16/2017, no generen cap mena de dubte i en cas que així sigui poder esmenar-ho en el desenvolupament reglamentari.
  • Avançar en quina ha de ser la seva composició de forma que sigui una representació equilibrada de les diferents parts interessades.
  • Establir un règim de funcionament flexible, àgil, eficient i que permeti el debat, l’intercanvi d’informació i també la presa d’acords en tots aquells temes rellevants en matèria de canvi climàtic,
  • Garantir una certa seguretat jurídica.


Mecanisme de participació: Debat obert

1.- Considera que s’ha descrit adequadament l’objecte? Creieu que les funcions descrites a la Llei en relació a la Taula necessiten d’algun tipus d’aclariment?

2.- Quin és el nombre de membres de la Taula que considera més idoni? Considera que és més important assegurar que tots els col·lectius estiguin representats encara que això impliqui un nombre elevat de membres, o creu que s’ha de prioritzar la vessant més executiva i per tant acotar el nombre de representants per facilitar el debat i la presa de decisions?

3.- Considera oportú la possibilitat que la Taula pugui crear grups de treball per temes específics? En cas afirmatiu aquests grups han d’estar formats només per membres de la Taula o s’hi podria convidar a persones/entitats que no en formen part? Fins a quin punt això incideix en la resposta que ha donat a la pregunta anterior.

4.- Quina creu hauria de ser la periodicitat de les reunions d’aquesta Taula?

Propostes Veure tots (7)

Davant la pregunta (3) de que la Taula pugui crear grups de treball específics, creiem que hi ha...
1)Caldria definir i concretar els objectius, tant en adaptació , com en mitigació. Fixar terminis...
UGT de Catalunya: per a garantir l’agilitat i l’eficàcia en la presa de decisions i acords de...
Pel que fa a la pregunta (4) sobre la periodicitat de les reunions de la Taula, creiem que una...
Veure tots (7)
Qui hi participa Aquesta consulta pública prèvia és oberta al conjunt de ciutadans i organitzacions. Tanmateix, el propi article 31 de la llei 16/2017 fa menció específica d’un conjunt de col·lectius dels quals es considera especialment important la seva contribució. Aquests col·lectius són les entitats i les associacions més representatives dels àmbits de l’Administració local, de la recerca, empresarial, professional, veïnal, sindical, ambiental i econòmic de Catalunya. Així mateix es considera que pot ser oportú convidar de forma directa a participar les mateixes entitats a les que es va sotmetre en el seu moment a tràmit d’audiència el projecte de llei de canvi climàtic, tràmit previ a l’aprovació per part del Govern de la Generalitat. S’adjunta la llista a l’annex I
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 21 de Desembre de 2018
Data de finalització 22 de Març de 2019
Referència: II-PART-2018-12-196

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/taula-social-canvi-climatic/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/taula-social-canvi-climatic/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

4

Participants

150

Seguidores

7

Propostes