" class="part-icon-bars">

Acreditació oficial del coneixement del català

Projecte d’Ordre sobre els títols, diplomes i certificats que acrediten de manera oficial el coneixement del català

Fase 1 de 2
Participació 15/05/2024 - 15/06/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

La finalitat de la consulta és copsar l’opinió de la ciutadania en relació amb l’aprovació d’una Ordre sobre els títols, diplomes i certificats que acrediten de manera oficial el coneixement del català per part de la població adulta al marge dels estudis reglats.

Els objectius que es volen assolir són els següents:

  • Disposar d’una relació actualitzada dels títols, diplomes i certificats que acrediten de manera oficial el coneixement del català per part de la població adulta al marge dels estudis reglats.
  • Disposar d’un procediment àgil que permeti reconèixer oficialment el coneixement del català a efectes de participar en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya mitjançant títols, diplomes i certificats que no consten a l’ordre i que compleixin determinats requisits que n’assegurin la idoneïtat a aquest efecte.
  • Establir l’equivalència dels títols, diplomes i certificats que acrediten de manera oficial el coneixement del català prenent com a referència el Marc europeu comú de referència per a les llengües i no els certificats emesos per la Secretaria de Política Lingüística, en concordança amb la regulació establerta al Decret 37/2024, de 6 de febrer, sobre avaluació i certificació de coneixements de llengua general de català.

Per centrar les aportacions de la ciutadania es formulen les següents preguntes:

  1. Quins requisits considereu que caldria exigir perquè un títol, diploma o certificat amb què es pugui acreditar el coneixement de català sigui considerat equivalent als certificats expedits d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües?
  2. Coneixeu algun títol, diploma o certificat no inclòs en l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23/11/2009) que, per la seva solvència, s’hagi de considerar equivalent als certificats expedits d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües?
  3. Coneixeu algun títol, diploma o certificat inclòs en l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística que actualment no s’hi hauria de considerar equivalent?
  4. Heu tingut algun problema a l’hora d’acreditar els vostres coneixements de català mitjançant títols, diplomes i certificats relatius al coneixement del català per part de la població adulta (és a dir, mitjançant títols, diplomes i certificats que no siguin els títols de graduat escolar (EGB), tècnic auxiliar (FP1), graduat en educació secundària (ESO), batxiller (BUP i LOGSE), tècnic especialista (FP2), etc.)?
  5. Considereu que hi ha altres aspectes que l’Administració de la Generalitat hauria de tenir en compte per determinar quins títols, diplomes o certificats acrediten els coneixements de català d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües?

El que es decideix Títols, diplomes i certificats que acrediten de manera oficial el coneixement del català per part de la població adulta al marge dels estudis reglats.
Qui hi participa Ciutadania en general.
Departament Departament de Cultura
Unitat promotora Secretaria de Política Lingüística
Disposa de retorn
Data d'inici 15 de Maig de 2024
Data de finalització 15 de Juny de 2024
Referència: II-PART-2024-05-693

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/titolsconeixementcatala/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/titolsconeixementcatala/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>