" class="part-icon-bars">

Consulta pública sobre la revisió i ampliació de les zones vulnerables

#zonesvulnerables Consulta pública prèvia en relació amb el projecte d’Ordre per la qual es revisen i s’amplien les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i s’apliquen les mesures del programa d’actuació a les zones vulnerables.

Fase 2 de 2
Fase de retorn 28/07/2019 - 12/09/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Govern obre un termini de 7 dies per tal que el públic pugui emetre la seva opinió sobre el problema que es vol afrontar, la necessitat i oportunitat de la revisió i ampliació de les zones vulnerables i les possibles solucions alternatives.


Objectiu de la consulta

La Directiva 91/676/CEE, del Consell, de 12 de desembre de 1991, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació pels nitrats utilitzats a l’agricultura, que va ser incorporada a l’ordenament jurídic intern pel RD 261/1996, de 16 de febrer, estableix com a obligació dels estats membres designar com a zones vulnerables aquelles superfícies l’escorrentia o filtració de les quals afecti o pugui afectar a la contaminació per nitrats de les aigües i revisar aquesta designació, com a mínim cada 4 anys. La directiva preveu també la necessitat d’establir i aplicar a aquestes zones programes d’actuació encaminats a revertir la situació.

La Generalitat de Catalunya, en compliment de les indicades normes, des del 1998 i amb la periodicitat que aquestes estableixen, ha vingut realitzant la designació i revisió de les zones vulnerables. La última revisió va tenir lloc a través de l’acord GOV/13/2015, de 3 de febrer. Per aquest motiu correspon ara fer una nova revisió.

El programa d’actuació a les zones vulnerables ha estat aprovat pel Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a els zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. Aquesta mateixa norma, en la seva disposició addicional sisena estableix el procediment per a la revisió de la designació de les zones vulnerables.

En conseqüència, els departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han de procedir a la revisió de la designació de les zones vulnerables i a determinar les mesures del programa d’actuació que seran d’aplicació. Aquesta revisió es realitzarà partint de la base dels resultats analítics de les estacions de control de la qualitat de les aigües i seran objecte de designació aquells municipis en què la mitjana de concentració per nitrats procedents de l’agricultura sigui superior a 50 mg/L i aquelles en què les concentracions es situïn entre 40 i 50 mg/L i presentin una tendència a l’augment.

Propostes Veure tots (13)

Considerem que s’estan utilitzant paraules amb connotació negativa amb la intenció de...
Crec que el meu municipi, Centelles, s'hauria d'afegir com a zona vulnerable per contaminació de...
1- Limitar la cabana porcina.
2- Retornar al jaç de palla o similars, ja que així no es genera...
Cal que es prohibeixi la aplicació agrícola de fangs de depuradora en zones vulnerables, doncs...
Veure tots (13)
El que es decideix La revisió i ampliació, si s'escau, de les zones declarades vulnerables, d'acord amb la Directiva La Directiva 91/676/CEE i les mesures del programa d'actuació.
Qui hi participa Qualsevol persona, entitat, organització, institució o representant dels agents implicats en el tema i, també, la ciutadania en general.
Com es decideix D'acord amb els objectius, requisits i terminis de la Directiva i de la seva transposició a l'ordenament jurídic de l'Estat (RD 261/1996).
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Grup promotor Departament de Territori i Sostenibilitat i Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Unitat promotora Agència Catalana de l'Aigua
Disposa de retorn No
Data d'inici 17 de Juliol de 2019
Data de finalització 26 de Juliol de 2019
Referència: II-PART-2019-07-257

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/vulnerables/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/vulnerables/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

40

Participants

212

Seguidores

5

Comentaris

13

Propostes

27

Adhesions