" class="part-icon-bars">
avatar Consell municipal de la Formació Professional de Barcelona

Consell municipal de la Formació Professional de Barcelona
@cfpb
  Contacte

Mostrar:
13/03/2024 11:17
Incloure els Consells territorials d'FP en l'acompanyament i l'orientació Els consells territorials d'FP tenen encomanada la funció d'impulsar accions per...
13/03/2024 11:14
Sistema integrat d'orientació en l'etapa postobligatòria Valoració: L'Esborrany no inclou una visió integrada de l'orientació de l'etapa ...
13/03/2024 11:07
L'Esborrany és més un document de bases que no pas un text normatiu. Valoració general: Es constata que el text més que un document normatiu és un do...
13/03/2024 11:01
Disposicions Finals. Memòria econòmica. Esmena d'adició. A les DISPOSICIONS FINALS. Afegir que el Decret compti amb una ...
13/03/2024 10:58
CAPÍTOL VI. l'Articulació de l'Orientació al sistema educatiu. Article 23. Ajunt... Esmena d'adició. Article 23 Explicitar que els agents locals tindran accés a les...
13/03/2024 10:57
CAPÍTOL VI. l'articulació de l'Orientació al sistema educatiu. Article 22. El tr... Esmena d'adició. Article 22. Afegir la referència a evitar la fragmentació entre...
13/03/2024 10:55
CAPÍTOL VI. l'articulació de l'Orientació al sistema educatiu. Article 21. Forma... Esmena d'adició. Article 21. Afegir la referència a la formació continua del pro...
13/03/2024 10:49
CAPÍTOL IV. L’acció orientadora en les diferents etapes educatives. Article 16. ... Esmena d'adició: Article 16. L'itinerari de l'alumnat i el seu seguiment. Cada a...
13/03/2024 10:46
CAPÍTOL V. L’Orientació i els reptes del sistema educatiu. Article 17. Substitui... Esmena d'adició: Article 17. L’orientació educativa i l’absentisme. Substituir T...
13/03/2024 10:44
Capítol IV. L’Acció orientadora en les etapes educatives. Article 16. RALC. Esmena d'adició: Article 16. L'itinerari de l'alumnat i el seu seguiment. Inclou...
13/03/2024 10:41
Capítol IV. Article 15. L’orientació a l’educació postobligatòria. Incloure a le... Esmena adició. Article 15. a -L’orientació a la postobligatòria. –Incloure la re...
13/03/2024 10:38
CAPÍTOL IV. L’acció orientadora en les diferents etapes educatives. Article 15. ... Esmena d'adició: Article 15. Referenciar el sistema d’acompanyament i orientació...
13/03/2024 10:36
CAPÍTOL IV. L’acció orientadora en les diferents etapes educatives. Article 15. ... Esmena d'adició: Article 15. L’orientació en l’educació postobligatòria. Fer ref...
13/03/2024 10:32
CAPÍTOL III .Organització de l'Acció Orientadora al centre. Article 9. Els Agent... Esmena d'adició: Article 12. El Pla d’Orientació. Afegir/Explicitar que els cent...
13/03/2024 10:30
CAPÍTOL III .Organització de l'Acció Orientadora al centre. Article 9. Els Agent... Esmena d'adició: Afegir article 9.3. Que cada centre de postobligatòria tingui u...
13/03/2024 10:29
CAPÍTOL III .Organització de l'Acció Orientadora al centre. Article 9. Els Agent... Esmena d'addició. Nou article 9.2. Comptar dins dels centres amb altres perfils ...
13/03/2024 10:27
CAPÍTOL III .Organització de l'Acció Orientadora al centre. Article 9. Els Agent... Esmena d'adició: Nous articles: 9.1 Crear un departament específic d’Acompanyame...
13/03/2024 10:25
CAPÍTOL III .Organització de l'Acció Orientadora al centre. Article 9. Els Agent... Esmena d'adició: Article 9. Afegir a les funcions dels docents : -Registrar les ...
13/03/2024 10:24
CAPÍTOL III .Organització de l'Acció Orientadora al centre. Article 9. Els Agent... Esmenes d’adició: Article 9. Afegir: Dotar progressivament tots els centres d'FP...
13/03/2024 10:21
CAPÍTOL II. L’acció orientadora de l'alumnat. Article 9. Mesures i suports addic... Esmena d'adició: Article 9. Mesures si suports addicionals. Referenciar el Decre...