" class="part-icon-bars">
avatar FELIU

FELIU
@feliu_2
  Contacte

Mostrar:
21/08/2020 15:07
Inscripció d'ofici al registre de parcel·les en desús En el punt 3 "Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús..." d'ofici...
21/08/2020 15:00
Plans territorials sectorials agraris específics abans del de Catalunyaa En l'apartat 3 Possibles solucions normatives, es diu "de manera que es regulin ...
21/08/2020 14:57
Contemplar totes les insfrestructures que afecten i donin servei a l'espai agrar... Entre els objectius concrets s'indica en el punt 2 "preservar-ne la conservació...
21/08/2020 14:51
Garantir preus per sobre cost En l'apartat 2 Objectius en el seu punt 2 es diu "garantir la viabilitat econòm...
13/09/2019 14:22
Evitar externalitzar funcions pròpies Evitar en les funcions pròpies de l'administració pública, crear empreses públiq...
13/09/2019 14:14
Administració analítica Dotar a l'administració de capacitat analítica, que permeti millorar la gestió d...
13/09/2019 14:11
Reducció càrrecs d'assignació directa Reduir el nombre de càrrecs d'assignació directa i reforçar les incompatibilitat...
13/09/2019 14:07
Desvincular directius i assessors en l'administració de càrrecs de partits polít... Evitar que càrrecs orgànics de partits polítics treballin a sou de l'administrac...
13/09/2019 14:03
Places directives assimilables Les places creades siguin assimilables, no a mida. Els complements salarials ass...
13/09/2019 13:57
Indicadors Tax Gap Informar del que està previst recaptar i el que s'ha s'ha recaptat . Analitzar l...
13/09/2019 13:52
Sostreure els serveis públics del mercat Desmercantilitzar els bens i serveis dels drets essencials, transferir-los a l'...
13/09/2019 13:45
Accés a òrgans de control La proposta de persones per formar part dels òrgans de control no recaigui en pa...
13/09/2019 13:39
Avaluació pressupostos Fer comparatives del pressupostos aprovats i liquidats, informar de les modifica...